Sura ya 2
Baada jha Yesu kuhogoleka mu Bethelehem j'ha Bhuj'hahudi mu magono gha mfalme Herode, bhanu bhasomi kuh'oma mashariki gha patali bhahidili Yerusalemu bhajobhili, “Aj'hendaku muene ambajhe ahogoliki Mfalme ghwa Bhayahudi? Twaj'hibhuene nyota j'hiake mashariki natu tuhidili kumwabudu.” Pindi Mfalme Herode bhoapeliki agha adadili sanan, ni Yerusalemu j'hioha pamonga nu muene. Herode abhabhongene bhak'alo bha makuhani bhoha ni bhaalembesi bha bhanu, nu muene akabhakota, “Kristu ibetakuhogoleka ndaku?” Bhan'j'hobhili, “Mu Bethelehemu j'ha Bhuj'hahudi, kwa kuj'ha efe ndo kyaj'hilembibhu ni nabii, Naghwe Bethelehemu, mu nchi j'ha Yuda, n'debe lepi miongoni mwa bhalongosi bha Yuda, kwa kuj'ha kuhoma kwa bhebhe ibetakuhida mtawala j'haibetakubhadima bhanu bhangu Israeli.” Efyo Herode abhakutili bhala bhasomi kwa siri ni kubhakhota ndo bhwakati gani hasa litondo libhonekeghe. Akabhatuma Bethelehem, akajobha, “Mlotai kwa bhuangalifu mu kandondaghe muana j'ha ahogoliki. Bhwakati pamwibeta kumbona, mundetayi habari ili nani nibhwesiayi kuhida ni kumwabudu.” Baada j'ha kuj'ha bhamp'heliki mfalme, bhaj'hendelili ni safuari syabhu, ni litondo lela ambalyo bhalibhwene mashariki j'habhalongolili hadi paj'haj'hemili panani pa muene pa ahogoliki. 10 Bhwakati bho bhaj'hibhuene litondo, bhahobhwaki kwa furaha m'baha munu. 11 Bhaj'hingili mu nyumba ni kumbona muana j'haahogoliki ni Mariamu ndebhuake. Bhansujudili ni kumwabudu. Bhabhopuili hazina syabho ni kumpisya zawadi sya dhahabu, bhuvumba, ni manemane. 12 K'yara abhaonyili mu ndoto bhasibhuj'hi kwa Herode, hivyo, bhabhokili kubhuj'ha mu nchi syabho kwanj'ela j'henge. 13 Baada j'ha kuj'ha bhabhokhili, malaika ghwa Bwana antokili Yusufu mu ndoto ni kujobha, “J'hinukai ntolai muana ni nyinamunu na mulotai Misri. Mubakilai okhu mpaka panibeta kubhajobhela, kwa kuj'ha Herode akandonda muana ili anj'hangamisiaghe. 14 Pakilu apu Yusufu ajhumuiki ni kuntola muana ni ndebhuake ni kukhem'belela Misri. 15 Atamili okhu hadi Herode bho afuili. Ejhe j'hatimisibhu khela Bwana bhoajobhili kup'hetela nabii, “Kuhoma Misri nu nkutili mwanabhangu.” 16 Kisha Herode bho abhuene adhihakibhu ni bhanu bhasomi, adadili sana. Alaghisi kukomibhwa kwa bhana bhoha bhagosi bhabhaj'hele Bhethelehemu ni bhoha mu lieneo lela ambalyo bhaj'hele ni umri bhwa miaka mibhele ni pasi pa apu kul'engana ni bhwakati bhwa aj'hele athibitishi kabisa kuhoma kwa bhala bhasomi. 17 Ndipo palyatimisibhu lela lilobhi lyalyajobhibhu kwa kinywa kya nabii Yeremia, 18 “Sauti j'hap'helekiki Ramah, kilelu ni maombolezo mabhaha, Raheli bho ikabhalelela bhana munu na abelili kufarijibhwa, kwwa ndabha bhajhelepi kabhele.” 19 Herode bho afuili, langai malaika ghwa Bwana an'tokili Yusufu mu ndoto okhu Misri ni kujobha, 20 “J'hinukayi n'tolayi muana ni ndebhuake, na mulotai mu nchi j'ha Israeli kwa ndabha bhabhalondeghe bhuhai bhwa muana bhafuili.” 21 Yusufu aj'hinuiki, an'tolili muana pamonga nu ndebhuake, na bhahidili mu nchi j'ha Israeli. 22 Lakini bho ap'eliki kuj'ha Arikelau aj'hele itawala Yuda mahali pa tata ghwake Herode, atilili kulota okhu. Baada j'ha K'yara kumwonya mu ndoto, abhokhili kulota mkoa ghwa Galilaya 23 na alotili kutama okhu mu mji bhwabhwikutibhwa Nazareti. E'le lyatimisi k'hela kyakyaj'hele kimalili kujobhibhwa kwa nj'hela j'ha manabii, kuj'ha ibetakukutibhwa Mnazareti.