Filemoni
Sura ya 1
Pauli, mfungwa ghwa Kristu Yesu ndo ndongo Timoti ghwa Filemoni, ndongobhitu n'ganwa ndo mmbomba mahengu pamonga ni tete, ni kwa Afia nd'hombo bhitu, ni kwa Arkipas asikari njitu, na mulikanisa lela alibhonana munyumba ya y'obhi. Neema iyelayi kway'homo ni amani iyo'homelahi kwa K'yara Dadi ijhitu ni kwa Bwana bhitu Yesu Kiristu. Muda bhuoha nikambombeysa K'yara. Nikutaja mu bhus'omelu bhuangu. Nipeliki uganifu ni imani ya uyenayu mwa Bwana Yesu ndo kwa ndabha ya bhaumini bhoha. Nis'oma kuya kwa ushirika hwa imani ya muenga iyelahi ni ufanisi mu ujuzi bhwa kila lihengu linofu la liyele mugati mwa tete mu Kiristu. Kwandahba niyelena nihobhuiki ni fanja kwa ndabha ya uganu bhwa yhobhi, kwa ndabha mit'eema ghiya bhaumini yitulisibhwa nabhi, ndongo. H'enu, ndabha njele ni lukakara bhuoha mu Kiristu nikulasimisya bhebhe kuk'heta k'hela kyawibhuwesya kuk'heta, lakini kwa ndabha ya luganu, badala yiake nikujobhela - nene, Pauli ne n'see na henu nifungibhu kwa ndabha jha Kristu Yesu. 10 Nikus'homa kwa ndabha jha mwanabhangu Onesmo, yanin'hoguili mu fifungu fya nene. 11 Kwa ndabha muandi akakufwayi lepi lakini henu ikufwayi bhebhe ni nene. 12 Nintumili- muene ndo wa mu nt'eema bhuangu - kuk'herebhuka kwa bhebhe. 13 Nitarajileghe uyendelelayi kubakila pamonga ni nene, ndo anitumikilayi badala j'ha bhebhe, wakati bhwa yobhi kufungibhwa kwa ndabha j'ha injili. 14 Lakini nilondelepi kubhomba lijambo lyolyoha bila ruhusa jha jhobhi. Nabhombi naha ili kwamba lijambo lyolyoha linofu lisibhombeki kwa ndabha nakulasimisi, bali kwa ndabha uganili ghwa muene kukheta. 15 Labda kwa kujha ghwatengibhu nabhi kwa muda, jhajhele naha ili ujhiaghe pamonga ni muene milele. 16 Ili kwamba usijhi naku kabhele n'tumwa, bali mbanga jha n'tumwa, kama ndongobhu mpendwa, hasa kwa nene, nesu kwa bhebhe mu mb'ele ni kwa Bwana. 17 Ni kama bhanitolili nene ne mshirika unjamb'elayi kama kya unijhambelili nene. 18 Lakini kama akukosili khenu kyokyoha khela, au ukan'dai khenu kyokoha khela, kidayayi ekhu kuhomela kwa nene. 19 Nene Paulo, nijhandika kwa kibhoko kyangu ne muene: nene nibetakulepa. Nijobhalepi kwa bhebhe kujha nikudai maisha gha jhobhi nesu. 20 Naam ndongo, lekayi nikabhayi furaha jha Bwana kuhoma kwa bhebhe: uhobhosiajhi muoyo ghwa nene mu Kristu. 21 Nikajhelayi ni imani kuhusu utii bhwa bhebhe, nikujhandikila nimanyili kujha wibetakubhomba hata zaidi jha fela fyanikus'oka. 22 Bhwakati bhobhuobhu jhandalayi kichumba kya bhahesiya kwandabha jha nene, kwa kujha nitumaini kup'etela maombi gha bhebhe nibetakugendela karibuni naha. 23 Epafra, mfungwa njangu mu Kristu Yesu ikuponesya, 24 ni kama kyaibhomba Marko, Aristarko, Dema, Luka, bhabhomba mbombo pamonga ni nene. 25 Neema jha Bwana Yesu Kristu ijhelayi pamonga ni roho jha bhebhe. Amina.