Sura ya 3
Ubhakhombosiajhi kubhanyenyekela bhalongosi ni mamlaka, kubhatii ni kujha tayari mu khila mbombo jhinofu. Ubhakhombosiajhi kubelakun'ket'ela munu jhejhioha jhola bhubhibhi, bhajhepayi kukomana, bhabhapelayi nafasi bhanu bhamana kukheta maamuzi, ni kulasya bhunyenyekefu kwa bhanu bhoha. Kwakujha tete kabhele twajhele ni mabhuasu mabhibhi ni bhakaidi. Twajhele mudasi ni kubhombibhwa bhatumwa kwa tamaa simehele ni starehe. Tutameghe ni bhuifu ni bhuovu. Twadadisi ni kudadilana. Lakini bhwakati huruma jha K'yara mwokozi ghwitu niluganu lwa muene kwa bhanadamu bho bhubhonekene, jhajhelepi kwa matendu gha tete gha haki jha tubhombili, bali atuokwili kwa neema jha muene. Atuokwili kwa kutusuka kwa kuhogoleka bhupya ni mu kubhombibhwa bhupya kwa Roho Mtakatifu. K'yara asopili Roho Mtakatifu kwa bhwingi panani pa tete kup'et'ela Yesu Kristu mwokozi ghwitu. Abhombili naha ili kwamba tukajhelayi bhashirika mu uhakika bhwa maisha gha milele. Obho ndo bhujumbe bhwa kuaminibhwa. Nikabhalonda mgajobhayi kwa bhusisya mambo agha, ili kwamba bhala bhabhakan'kiera K'yara bhajhelayi ni dhamir panani pa mbombo nofu ambajho ajhibhekili palongolo pa bhene. Mambo agha manofu na ghajhele ni faida kwandabha jha bhanu bhoha. Lakini mukijhepusiajhi ni mijadala ghya kipumbafu, nasaba, masindanu, ni migonganu k'uhusu sheria. Mambo aghu ghajhelepi ni khenu bhwala faida. 10 Mumbelayi jhejhioha jhaisababisya migabhwanyiku kati jha muenga. Baada jha lionyo limonga ama mabhele, 11 mumanyayi kujha munu ghwa jinsi ejhu ajhilekeli njela jha jhijhele sahihi ni kubhomba dhambi ni kwihukumu muene. 12 Panibeta kundaghisya kwa bhebhe Artemi au Tikiko, manyata uhidayi kwa nene khoni Nikopoli ambapo niamuili kutama kipindi kya mepu. 13 Manyata na undaghisiajhi Zena n'taalamu mu sheria, ni Apolo, nikubela kup'onghokibhwa ni khenu. 14 Bhanu bhatete lazima bhakimanyisiajhi kwishughulisya mu mbombo nofu ambasyo sigusya mahitaji muhimu ili kwamba bhasihidi bhakajha bhabhibela kuhogola matunda. 15 Bhoha bhabhajhele pamonga ni nene bhikuponesya. Bhaponesiajhi bhala bhabhhatuganili mu imani. Neema jhijhelayi kwa muenga mwebhoha.