Sura ya 7
Baada jha agha nabhwene malaika bhancheche bhajhemili mu kona sincheche sya dunia, bhabesili pepo sincheche sya nchi kwa nghofu ili kwamba pasijhi ni mp'ongo bhwabhwibhuma mu nchi, panani pa bahari au dhidi jha libehe lyolyoha. Nikabhona malaika jhongi ihida kuhoma mashariki, jhaajhele ni muhuri bhwa K'yara jha ajhe hai. Akalela kwa sauti mbaha kwa malaika bhancheche ambabho bhapelibhu ruhusa jha kudhuru nchi ni bahari: “Musiidhuru nchi, bahari, au libehe mpaka patwibetakujha tumalili kubheka muhuri pa paji sya mitu ghya bhatumishi bha K'yara ghwitu.” Nikapeleka idadi jha bhala bhabhasopibhu muhuri: 144, 000, ambabho bhasopibhu muhuri kuhoma khila likabila lya bhanu bha Israel: 12, 000 kuhoma mu kabila lya Yuda bhabhekibhu muhuri, 12, 000 kuhoma mu kabila lya Rubeni, 12, 000 kuhoma mu kabila lya Gadi. 12, 000 kuhoma mu kabila lya Asheri, 12, 000 kuhoma mu kabila lya Naftali, 12, 000 kuhoma mu kabila lya Manase. 12, 000 kuhoma mu kabila lya Simoni, 12, 000 kuhoma mu kabila lya Lawi, 12, 000 kuhoma mu kabila lya Isakari, 12, 000 kuhoma mu kabila lya Zebuloni, 12, 000 kuhoma mu kabila lya Yusufu, ni kuhoma mu kabila lya Benyamini bhabhekibhu muhuri. Baada jha mambo agha nalangili, na kwajhele ni umati mbaha ambabho ajhelepi munu ngaabhwesili kuubhalanga kuhoma kila taifa, kabila, jamaa, ni lugha- bhajhemili palongolo pa kiti kya enzi ni palongolo pa mwanakondoo. Bhajhele bhafwalili kanzu sibhalafu na bhajhe ni matawi gha mitende mumabhoko gha bhene, 10 na bhakajha bhikuta kwa sauti mbaha: “Bhwokovu ndo kwa K'yara ambajhe atamili pa kiti kya enzi ni kwa mwanakondoo!” 11 Malaika bhoha bhajhemili kusyongoka kiti kya enzi ni kubhasyongoka bhala bhaseya pamonga ni bhene uhai bhancheche, bhakajhinama pasi pa lifu ni kubheka nyuso sya bhene panani pa lifu palongolo pa kiti kya enzi ni kumwabudu K'yara. 12 Bhakajobha, “Amina! Sifa, bhutukufu, hekima, shukrani, heshima, uwezo ni nghofu fijhelayi kwa K'yara bhitu milele ni milele! Amina!” 13 Kisha mmonga ghwa bhala bhaseya akan'kota, “abha bha niani bhabhafwalili kanzu sibhalafu, na bhahomili ndaku? 14 Nikan'jobhela, “Bwana mbaha, umanyili bhebhe,” na akan'jobhela, “Abha ndo bhala bhabhahomili mu dhiki mbaha. Bhasichapili kanzu sya bhene ni kujha sibhalafu kama damu jha mwanakondoo. 15 Kwandabha ejhe, bhajhele pa kiti kya enzi kya K'yara, na bhikamwabudu muene kiru ni musi mu hekalu lyake. Muene jhatamili pa kiti kya enzi ibeta kusambaza hema jha muene panani pa bhene. 16 Bhibeta lepi kubhona njala kabhele, wala kiu kabhele. Lijobha libetalepi kubhanyanya, wala joto lya kunyanya. 17 Kwa kujha mwanakondoo jha ajhele pagati pa kiti kya enzi ibeta kujha mchungaji ghwa bhene, na ibeta kabhalongosya mu chemchemi jha masi gha usima, ni K'yara ibetakufuta khila lihosi mu mihu gha bhene.”