Sura ya 8
Wakati mwanakondoo abhopuili muhuri ghwa saba, kwajhele ni kinunu kumbinguni takribani nusu saa. Kisha nikabhona malaika saba bhabhijhema palongolo pa K'yara na bhapelibhu tarumbeta saba. alaika jhongi akahida, akamulili bakuli lya dhahabu jhajhijhele ni uvumba, ajhemili mu madhabahu. Apelibhu uvumba bhumahele ili kwamba aubhosiajhi pamonga ni maombi gha bhaamini bhoha mu madhabahu gha dhahabu palongolo pa kiti kya enzi. Lyosi lya uvumba, pamonga ni maombi gha bhaamini, akakwela panani palongolo pa K'yara kuhoma mu mabhoko gha malaika. Malaika akalota bakuli lya uvumba ni kulimemesya muoto kuhoma mu madhabahu. Kisha akalitagha pasi panani pa nchi, na kwatokili sauti jha radi, miale jha radi ni litetemeku lya nchi. Bhala malaika saba ambabho bhajhele ni tarumbeta saba bhajhele tayari kusikobha. Malaika ghwa kuanza akakobha tarumbeta jha muene, na kwatokili fula jha maganga ni muoto bhwabhuchanganyikene ni damu. Fyataghibhu pasi pa nchi ili kwamba theluthi jhiake jhipiayi, theluthi jha mabehe jhapili ni manyasi ghoha gha kijani ghapili. Malaika ghwa pili akakhobha tarumbeta jha muene, ni khenu kama kidonda kibhaha kikajhele kama kidonda kibhaha kya kipili kwa muoto kyateghibhu mu bahari. Theluthi jha bahari jhajhele damu, theluthi jha viumbe hai mu bahari fyafuili ni theluthi jha meli syaharibiki. 10 Malaika ghwa tatu akakobha tarumbeta lya muene, ni litondo libhaha likabina kuhoma kumbinguni, ni kulangasya kama ligesi, panani pa theluthi jha fiholo ni chemichemi sya masi. 11 Lihina lya litondo ndo pakanga. Theluthi jha masi jhajhele pakanga, ni bhanu bhamehele bhafuili kutokana ni masi ghaghajhele makali. 12 Malaika ghwa nne akobhili tarumbeta lya muene ni theluthi jha lijobha jhatobhibhu, pamonga ni theluthi jha muesi ni theluthi jha litondo. Henu, theluthi jha fyoha jhageuki kujha ngisi; theluthi jha pamusi ni theluthi jha pakilu fyajhelepi ni muanga. 13 Nalangili, na napeliki tai jhearukeghe pagati pa anga, ikuta kwa sauti mbaha, “Ole, ole, ole, kwa bhala bhabhitama mu nchi, kwandabha jha mlipuko bhwa tarumbeta jhajhibakili ambajho jhikaribili kukhobhibhwa ni malaika bhadatu.”