Sura ya 9
Kisha malaika ghwa bhuhanu akakobha tarumbeta jha muene. Nabhwene matondo kuhoma kumbinguni bho jhibinili pa dunia. Litondo lya pelibhu lufungulilu bhwa lilende lyalilasya mu lilende lya libelili kujha ni mwishu. Andenduili lilende lya libelili kujha ni kikomo, ni lyosi likakuela kunani kwa safu kuhoma mu lilende kama lyosi kuhoma mu litanuru libhaha. Lijobha ni anga fyabadiliki fyajhele ngisi kwandabha jha lyosi lyalihomili mu lilende. Mugati mu lilende nzinge bhapitili kuhida panani pa dunia, na bhene bhapelibhu nghofu kama jhela jha kip'el'el'e panani pa dunia. Bhajobhibhu kutokudhuru matondo mu nchi au mmea bhobhuoha bhwa kijani au libehe, isipokujha tu bhanu ambabho bhajhelepi ni muhuri bhwa K'yara pamihu pa bhene. Pajhelepi ni ruhusa jha kubhakoma bhanu abhu, bali kubhatesya tu kwa miesi mihanu. uchungu bhwa bhene bhwajhele kama bhola bhwa kulumibhwa ni kip'el'el'e pailumibhwa munu. Mu magono aghu bhanu bhibeta kulonda kifo, lakini bhibeta lepi kukikabha. Bhibeta kunoghela kufwa, lakini kifo kibeta kubhajumba. Nzige bhawaningene ni farasi bhabhaandalibhu kwa vita. Mu mitu ghya bhene kwajhele ni khenu kama taji jha dhahabu ni pamihu pa bhene pajhele kama pa binadamu. Bhajhele ni njwili kama sya bhadala ni minu gha bhene ghajhele kama gha simba. Bhajhele ni fifua kama fifua fya chuma ni sauti jha mababatilu gha bhene jhajhele kama sauti jha magari ghamehele ni vita fya farasi bhabhijumba kulota ku vita. 10 Bhajhele ni mikela ghyeghinema kama kip'el'el'e; mu mikela ghya bhene bhajhele ni mikela ghya kudhuru bhanu kwa miesi mihanu. 11 Bhajhele ni muene kama mfalme panani pa bhene malaika bha shimo lyalibelikujha ni mwishu. Lihina lyake kwa kiebrania ndo Abadoni, ni kiyunani ajhe ni lihina Apolioni. 12 Ole jha kuanza jhipetili. Langayi! Baada jha e'le ghajhe maafa mabhele ghihida. 13 Malaika ghwa sita akakhobha tarumbeta jha muene, na napeliki sauti mu pembe jha madhabahu gha dhahabu ambagho ghajhele palongolo pa K'yara. 14 Sauti jhikan'jobhela malaika ghwa sita jhaajhele ni tarumbeta, “bhalekesiajhi malaika bhancheche ambabho bhakhongibhu mu kiholo kibhaha Efrata.” 15 Malaika bhala bhancheche bhajhele bhaandalibhu kwa saa ejhu maalumu, ligono elu, muesi obhu, ni kienja ekhu, bhalekibhu bhabhakomayi theluthi jha bhanadamu. 16 Idadi jha maaskari bhajhele panani pa farasi jhajhele 200, 000, 000. Nap'eliki idadi jha bhene. 17 Naha ndo kyanabhuene farasi mu maono ghangu ni bhala bhabhakwelili panani pa bhene: Fifua fya bhene fyajhe fidungu kama muoto, bluu jhaghipili ni njano jhajhibeli kupya. mitu ghya farasi fyawaningene ni mitu ghya simba, ni mundomo mwa bhene bhwahomili muoto, lyosi ni salfa. 18 Theluthi jha bhanadamu bhakomibhu ni agha mapigo madatu: Muoto, lyosi, ni salfa jhejhihomili mundomo mwa bhene. 19 Kwa kujha nghofu jha farasi jhajhele mu milomo ghiabhu ni mumikele ghya bhene ghyajhele kama lyoka, na bhajhele ni mitu ambaghyo bhatumili kubhapela majeraha bhanadamu. 20 Bhanu bhabhabekili, bhala ambabho bhakhomibhu lepi ni mapigo agha, bhatubuili lepi matendo gha bhene ghwabhakhetili, wala bhalekili lepi kuabudu mapepo ni miungu ghya dhahabu, fedha, shaba, maganga ni mabehe- fenu ambafyo fibhwesya lepi kulola, kup'el'eka au kugenda. 21 Wala bhatubuili lepi uuaji ghwa bhene, uhabhi ghwa bhene, uasherati ghwa bhene au njela sya bhene sya uheji.