Sura ya 10
Kisha nikabhona malaika jhongi mbaha iselela pasi kuhoma kumbinguni. Ajhele akongibhu mu mabhengu, na kwajhele ni upinde bhwa fula panani pa mutu bhwa muene. Pamihu pa muene pajhele kama lijobha ni magolo gha muene ghajhele kama nguzo sya muoto. Akamulili gombo lidebe mu kibhoko kya muene lya lyajhele lifunulibhu, ni muene abhekili kigolo kya muene kya kulia panani pa bahari ni kigolo kya muene kya kushoto panani pa ndema. Kisha akwesili sauti jha panani kama simba paiunguruma, na wakati akwesili sauti radi saba syaunguruimi nikaburuma. Wakati radi saba siburuimi nikaribileghe kulemba, lakini napeliki sauti kuhoma kumbinguni jhijobha, “Tunzayi jhijhelayi siri khela ambakyo radi saba sijobhili. Usijhilembi.” Kisha malaika jhanambwene ajhemili panani pa bahari ni pandema, ajhemili kibhoko kya muene panani kumbinguni ni kulapa kwa jhola jhaiishi milele ni milele- jhaabhombili mbingu ni fyoha fya fijhele, padunia ni fyoha fyafijhele, ni bahari ni fyoha fyafijhele: “Kubetalepi kujha kuchelebhwa kabhele. Lakini ligono lela, wakati malaika ghwa saba paibeta kukaribila kukhobha tarumbeta lya muene, ndipo siri jha K'yara jhibeta kujha jhitimisibhu, kama kya atangasili kwa bhatumishi bha muene manabii.” Sauti jha napeliki kuhoma kumbinguni jha nijobhili kabhele: “Lotayi, tolai gombo lidebe lyalifunulibhu ambalyo lijhele mu kibhoko kya malaika jhaajhemili panani pa bahari ni panani pa ndema.” Kisha nikalota kwa malaika ni kun'jobhela anipelai gombo lidebe. Anijobhili, “tolai ligombo na uliajhi. Libetakulikheta lileme lya jhobhi lijhelayi ni uchungu, lakini mu ndomo bhwa jhobhi libeta kujha linogha kama bhuokhi.” 10 Natolili gombo lidebe kuhoma mu mabhoko gha malaika ni kulya. Linogheghe kama bhuokhi mu ndomo bhwa nene, lakini baada jha kulya, lileme lya nene lyajhele ni uchungu. 11 Kisha baadhi jha sauti syanijobhili, “Usilondeka kutabiri kabhele kuhusu bhanu bhamehele, mataifa, lugha, ni bhafalme.”