Sura ya 11
Napelibhu lilasi lya kutumila kama ndonga jha kupemela. Najobhibhu, “Bhokayi na ukapemayi hekalu lya K'yara ni madhabahu, ni bhala bhabhiabudu mugati. Lakini usip'emi lieneo lya ua lya kubhala jha hekalu kwakujha bhapelibhu bhanu bha mataifa. Bhaukanyili mji utakatifu kwa muda bhwa miesi arobaini ni mibhele. Nibetakubhapela mashahidi bha nene bhabhele mamlaka gha kutabiri kwa muda ghwa magono 1,260, bhakajha bhafwalili magunila.” Abha mashahidi ndo mabhele gha Mizeituni ni finara fibhele ambafyo fijhemili palongolo pa Bwana ghwa dunia. Kama munu jhejhioha ibekuamula kubhadhuru, muoto ghwihoma mu kinywa kya bhene ni kubhadhuru adai bha bhene. Jhejhioha jhailonda kubhadhuru lazima akomibhwayi kwa njela ejhe. Abha mashahidi bhajheni uwezo bhwa kudenda anga ili kwamba fula isitonyi wakati bhitabiri. Bhajheni nghofu jha kubadili masi kujha damu ni kujhitobha nchi kwa khila aina jha pigo wakati bhwobhwaha wabhilonda. Bho bhamalili ushuhuda bhwa bhene, mnyama jhola jhaihomela mulil'ende lya libelili kujha ni mwishu ibetakukheta vita dhidi jha bhene. Ibetakubhashinda ni kubhakhoma. Mibhele ghya bhene ghibetakugona mu mtaa bhwa mji mbaha (ambabho kimfanu wikutibhwa Sodoma ni Misri) ambapo Bwana bhabhi asulubibhu. Kwa magono madatu ni nusu baadhi kuhoma mu jamaa sya bhanu, kabila, lugha ni khila taifa bhibeta kulanga mibhele ghya bhene na bhibetalepi kupisya kibali kubhekibhwa mu likaburi. 10 Bhala bhabhitama mu nchi bhibeta kuhobhelela kwa ndabha jha bhene ni kushangilila, hata kutumilana zawadi kwandabha abhu manabii bhabhele bhabhatesili bhala bhabhatamili mu nchi. 11 Lakini baada jha magono madatu ni nusu pumzi jha uhai kuhoma kwa K'yara jhibeta kubhajhingila ni bhene bhibeta kujhema kwa magolo gha bhene. Hofu mbaha jhibeta kubhabinila bhala bhabhikabhalola. 12 Kisha bhibeta kup'eleka sauti mbaha kuhoma kumbinguni jhikabhajobhela, “Muhidayi khoni!” Na bhene bhibeta kulota kunani kumbinguni mu mabhengu, wakati maadui bha bhene bhilanga. 13 Mu lisaa e'lu kubetakujha ni litetemeku libhaa lya ardhi ni monga jha kumi jha jhibeta kubina. Bhanu elfu saba bhibeta kukhomibhwa mu tetemeku na bhabhibetakubakila hai bhibeta kutisibhwa ni kumpela utukufu K'yara ghwa kumbinguni. 14 Ole jha pili jhip'etili. Mulangayi! Ole jha tatu jhihida manyata. 15 Kisha malaika ghwa saba akobhili tarumbeta lya muene, ni sauti mbaha syajobhili kumbinguni ni kujobha, “Ufalme bhwa dunia umalikujha ufalme bhwa Bwana bhitu ni bhwa Kristu ghuake. Ibeta kutawala milele ni milele.” 16 Kisha bhaseya ishirini ni bhancheche bhajhele bhatamili mu fiti fya enzi mbele jha K'yara bhabinili bhene pasi pa ardhi, pamihu bhajhinamisi pasi, na bhene bhamwabuduili K'yara. 17 Bhajobhili, “Twihomesya shukrani sya tete kwa bhebhe, Bwana. K'yara, mtawala panani pa fyoha, ambajhe ujhele na ambajhe ghwajhele, kwandabha uletili nghofu jha bhebhe mbaha ni kujhanda kutawala. 18 Mtaifa bhadadili, lakini gadhabu jha bhebhe ihidili. Wakati ufikili kwa bhafu kuhukumibhwa ni bhebhe kubhatawadila bhatumishi bha jhobhi manabii, bhaamini ni bhala bhabhajhele ni hofu jhe lihina lya jhobhi, bhoha bhabhele bhabhifuayi lepi khenu ni bhenye nghofu. Ni wakati bhwa bhebhe ufikili bhwa kubhaharibu bhala ambabho bhajhele bhakajhiharibu dunia.” 19 Kisha hekalu lya K'yara kumbinguni lyafunulibhu ni lisanduku lya agano lya muene lyabhonekene mugati mu hekalu lya muene. Kwajhele ni miale ghya muanga, kelele, mapajhula gha radi, tetemeku lya ardhi ni maganga gha fula.