sura ya 12
Ishara mbaha jhabhonekene kumbinguni: N'dala jha afwekibhu ni lijobha, na ajhele ni muesi pasi pa magolo gha muene; ni taji jha matondo kumi ni mabhele jhajhele panani pa mutu ghwa muene. Ajhele ni luleme na aleleghe kwa ndabha jha maumivu gha kuhogola- mu uchungu bhwa kwifungula. Ni ishara jhenge jhabhonekene kumbinguni: Langayi! kwajhele ni liyoka lidung'u libhaha ambalo lyajhele ni mutu saba ni mang'eru kumi, na kwajhele ni taji saba mu mitu ghiake. N'kela ghuake ghwakokuili theluthi jhimonga jha matondo kumbinguni ni kusitagha pasi pa dunia. Lijhoka lyajhemili palongolo pa n'dala jhaakaribireghe kuhogola, ili kwamba wakati ihogola, abhwesiajhi kumila muana ghwa muene. An'hoguili muana, muana n'gosi, ambajhe ibeta kughatawala mataifa ghoha kwa ndonga jha chuma. Mwana munu anyakulibhu kunani kwa K'yara ni mu kiti kya enzi, ni n'dala ajumbili munyika, mahali ambapo K'yara aandele lieneo kwa ndabha jha muene, ili abhwesiajhi kuhudumibhwa kwa magono 1, 260. Henu kwajhele ni vita kumbinguni. Mikaeli ni malaika bha muene bhakakomana ni lela lijhoka; Niliene lijhoka libhaha ni malaika bha muene bhakomene nabhu. Lakini lijhoka lyajhelepi ni nghofu sya kutosha kushinda. Henu jhajhelepi kabhele nafasi kumbinguni kwa ndabha jha muene ni malaika bha muene. Lijhoka libhaha - lela lijhoka lya muandi lyalikutibhweghe ibilisi au shetani ambajhe likofya - dunia jhioha ataghibhu pasi pa dunia ni malaika bha muene bhataghibhu pasi pamonga ni muene. 10 Kisha napeliki sauti mbaha kuhoma kumbinguni: “Henu wokovu uhidili, nghofu - ni ufalme bhwa K'yara ghwitu, ni mamlaka jha Kristu ghwake kwa kujha mshitaki ghwa bhalongo bhitu bhataghibhu pasi- ambajhe abhatakili mbele sya K'yara ghwitu pamusi ni pakiru. 11 Bhan'shindili kwa damu jha mwanakondoo ni kwa lilobhi lya ushuhuda ghwa bhene, kwa ndabha bhalondeghe lepi sana maisha gha bhene, hata kufwa. 12 Kwa hiyo, muhobhokayi, muenga mbingu, na bhoha bhamwitama mugati mwake. Lakini ole bha nchi ni bahari kwa ndabha mwovu asilili kwa muenga. Amemili ni ligoga likali, kwa ndabha amanyili kujha ajhe ni muda udebe to. 13 Wakati lijhoka limanyili kujha litaghibhu pasi pa nchi an'kesili n'dala ambajhe ahoguili muana n'gosi. 14 Lakini n'dala apelibhu mababatilu mabhele gha tai mbaha, ili abhwesiajhi kuruka hadi mu lieneo lya lyaandalibhu kwandabha jha muene k'ola ku jangwa lieneo ambalyo agalibhwesi kutunzibhwa kwa kwa wakati nyakati ni nusu wakati - mahali paabhwesilepi kupafikila lijhoka e'lu. 15 Lijhoka lyajhitisi masi kuhoma mu ndomo mwa muene kama kiholo ili akhetai gharika jha kun'gharikisha. 16 Lakini ardhi jhan'tangatili n'dala. Jhafunuili kinywa kya muene ni kuumila kiholo kyalyafunyili lijhoka kuhoma mu kinywa kya muene. 17 Kisha lijhoka likan'dadila n'dala ni muene akabhoka ni kukheta vita ni uzao bhwa muene bhuoha- bhala bhabhitii amri sya K'yara ni kukamulela ushuhuda kuhusu Yesu. 18 Kisha lijhoka likajhema panani pa n'sanga mu ufukwe bhwa bahari.