Sura ya 13
Kisha nikabhona mnyama ihomela mu bahari. Ajhele ni mang'eru kumi ni mitu saba. Mu mang'eru ghake kwajhele ni taji kumi, ni pa mutu pake pajhele ni malobhi gha kufuru kwa K'yara. Mnyama ojho jha nibwene ajhe kama s'obhi. Magolo ghake ghajhele kama dubu, ni ndomo bhwa muene bhwajhele kama simba. Lijhoka lela likampela nghofu, na pakiti kya enzi, ni mamlaka ghaghajhele ni nghofu nesu jha kutawala. Mutu ghwa mnyama mmojawapo kyabhoniki kujha ni lijeraha libhaha ambalyo ngalisababisi mauti gha muene. Lakini lijeraha lya muene lyaponili, ni dunia jhioha jhasyangesibhu ni kun'kesya mnyama. Kabhele bhakaliabudu lijhoka, maana ampelili mamlaka jhola mnyama. Bhakamwabudu mnyama kabhele, na bhajhendelili kujobha, “Niani kama mnyama? na “Niani ibetakukomana naku?” Mnyama akapelibhwa ndomo ili alongelayi malobhi gha kwisifila ni malighu. Aruhusibhu kujha ni mamlaka kwa miesi arobaini ni mibhele. Hivyo mnyama adajhuili ndomo ghwa muene kulongela malighu dhidi jha K'yara, alilighili lihina lya muene, lieneo lya atameghe ni bhala bhabhitama kumbinguni. Mnyama aruhusibhu kubhomba vita ni bhaamini ni kubhashinda. Kabhele, apelibhu mamlaka juu jha khila likabila, bhanu, lugha ni taifa. Bhoha bhatameghe paduniani bhibetakumwabudu muene, khila mmonga ambajhe lihina lya muene lijhandiki bhulepi, kuhoma uumbaji bhwa dunia, mu kitabu kya uzima, ambakyo ndo mwanakondoo, ambajhe achinjibhu. Ikajhiajhi muene ajhe ni mbol'okoto, na apelekesiajhi. 10 Ikajhele mmojawapo atolibhu mateka, ni kumateka ilota. Ikajhiajhi mmojawapo ibeta kuhoma kwa upanga, kwa upanga ibetakukomibhwa. Obho ndo mwilota bhwa utulivu ni uvumilivu ni imani kwa abhu bhabhajhele bhatakatifu. 11 Kabhele nabhwene mnyama jhongi ihida kuhoma mu nchi. Ajhele mwenye mang'eru mabhele kama likondoo na alongelili kama lijhoka. 12 Alasili mamlaka ghoha kwa mnyama jhola ghwa kuanza mu uwepo bhwa muene ni kukheta pa dunia ni bhala bhabhiishi kumwabudu jhola mnyama ghwa kuanza, jhola ambajhe jeraha lya muene lyaponili. 13 Akabhomba miujiza jha jhijhele ni nghofu, hata akatengenesya muoto uselelayi pa dunia Kuhoma kumbinguni palongolo pa bhanu, 14 ni kwa ishara aruhusibhu kubhomba akabhakofya abhu bhabhitama mu dunia, akabhajobhela kutengenesya sanamu kwa heshima jha mnyama ambajhe ajeruhibhu kwa upanga, lakini bado akajhaiishi. 15 Aruhusibhu kupisya pumzi mu sanamu jhela jha mnyama ili sanamu jhibhwesiajhi kulongela ni kusababisya bhala bhoha bhabhabelili kumwabudu mnyama na bhakhomibhwayi. 16 Kabhele alasimisi khila mmonga jha abelikujha ni thamani ni mwenye nghofu, tajiri ni maskini, huru ni mtumwa, kupokela alama mu kibhokho Kya kuume au mu paji lya pamihu. 17 Jhikajha jhibhwesekana lepi kwa kila munu kugo'lesya au kutola isi mwenye alama jha mnyama, na e'j'he ndo namba jha kuwakilisya lihina lya muene. 18 Ejhe jhilonda busara. Ikajhiajhi jhejhioha ajhe ni ufahamu, ndekayi abhwesiajhi kubhomba. Maana ndo namba jha kibinadamu. Namba jha muene ndo 666.