Sura ya 14
Nalangili na nabhwene mwanakondoo ajhemili palongolo pa nene panani pa kidonda sayuni. Pamonga ni muene bhajhele 144, 000 bhenye lihina lya muene ni lihina lya Dadi munu lijhandikibhu mu mapaji gha nyuso sya bhene. Napeliki sauti kuhoma kumbinguni jhikajha jhipelekeka kama lipajhula lya masi ghamehele ni sauti mbaha jha radi. Sauti jhanajhipeliki ndo kama bhakhobha vinubi bhikhobha vinubi fya bhene. Bhakajha bhijhemba nyembu mpya palongolo pa kiti kya enzi ni palongolo pa bhene uhai bhancheche ni bhaseya. Ajhelepi mwenye uwezo bhwa kwimanyisya luembu o'lu isipokujha kwa 144, 000 ambabho bhakombolibhu kuhoma kuduniani. Abha ndo bhala ambabho bhakichafuili lepi bhene kwa bhadala, maana bhakilunzili bhene dhidi jha matendo gha zinaa. Ndo abha bhabhan'kesili mwanakondoo popoha paalotili. Abha bhakombolibhu kuhoma kwa bhanadamu bhakajha matunda gha kuanza kwa K'yara ni kwa mwanakondoo. Ujhelepi udesi bhwa bhwapatikene mu finywa fya bhene; Bhilaumibhwalepi. Nikabhona malaika jhongi iruka pagati pa mbingu ambajhe ajhe ni ujumbe bhwa kumbinguni bhwa habari jhinofu kwa kubhatangasila bhenye kuishi pa duniani kwa khila litaifa, kabila, lugha, ni bhanu. Akabhakuta kwa sauti mbaha, “Muntilayi K'yara na mumpelayi utukufu kwandabha muda bhwa hukumu ukaribili. Mumwabhuduajhi muene, muene jhaabhombili mbingu, ni dunia, ni bahari, ni chemichemi sya.” Malaika jhongi- malaika ghwa bhubhele- akakesya akajobha, “Ubinili Babeli mbaha, ambajhe ghwabhanywesisi mataifa divai ambajho jhaletili gadhabu panani pa muene.” Malaika jhongi - malaika ghwa tatu- abhakesisi, akajobha kwa sauti mbaha, “Jhejhioha jhaibeta kumwabudu mnyama ojhu ni sanamu jha muene, ni kupokela alama mu lipaji lya uso bhwa muene au mkibhoko, 10 Muene kabhele ibeta kunywa divai jha gadhabu jha K'yara, divai ambajho jhiandalibhu ni kujhitisibhwa bila kuchanganyibhwa mu kikombi kya ligoga lya muene. Munu jhaibeta kunywa ibeta kutesibhwa kwa muoto ni muoto bhwa kiberiti palongolo pa malaika bha muene bhatakatifu ni palongolo pa mwanakondoo. 11 Ni liosi lya maumivu gha bhene ukalota milele, na bhajhelepi ni mapomoseku pamusi ni pakilu - abhu bhabhiabudu mnyama ni sanamu jha muene, ni khila munu jhaapokili alama jha lihina lya muene. 12 Obho ndo mwito bhwa subira ni uvumilivu kwa bhaamini, bhala bhabhitii amri sya K'yara ni imani kwa Yesu.” 13 Napeliki sauti kuhoma kumbinguni jhijobha, “jhandikayi agha: Heri bhafu bha bhifwa ni Bwana.” “Ena,” ijobha Roho, “ili bhabhwesiajhi kup'omoseka kuhoma mu mbombo sya bhene ndabha malombosi gha bhene ghibeta kubhakesya.” 14 Nalangili na nabhuene kwajhele ni libhengu libhalafu, na jhaatamili mu libhengu ajhele ni mfuano bhwa mwana bhwa munu. Ajhele ni taji jha dhahabu pa mutu pa muene ni kisyengelu kikali mu kibhoko kya muene. 15 Malaika jhongi kabhele akahida kuhoma mu hekalu na akutili kwa sauti mbaha kulota kwa jhola jhaatamili mu libhengu: “Tolayi kisyengelu kya jhobhi na ujhandayi kuvuna. Kwakujha muda ghwa mavuno uwadili ndabha mavuno ghaghajhele mu dunia ghamalikufunda.” 16 Kabhele jhola jhaajhele mu libhengu abhup'etisi mundu bhwa muene panani pa dunia, ni dunia jhavunibhu. 17 Ni malaika jhongi akahida kuhoma mu hekalu lya kumbinguni; ni muene ajhele ni kisengelu kikali. 18 Na bado malaika jhongi akahida kuhoma mu madhabahu, ni malaika jhaajhele ni mamlaka juu jha muoto. Akan'kuta kwa sauti mbaha malaika ambajhe ajhele ni kisengelu kikali, “tolayi kisengelu kikali na ughabhonganiayi matafi gha mzabibu bhwa nchi, kwandabha zabibu henu sifundili.” 19 Malaika apeliki kisengelu kya muene mu dunia na abhongeniye mavuno gha zabibu jha dunia na asopili mu lipipa libhaha lya divai jha gadhabu jha K'yara. 20 Lichujio lya divai lyapondibhu kwibhala jha mji ni damu jhajhitiki kuhoma mu kimo e'ku kya hatamu jha farasi, kwa stadia 1, 600.