Sura ya 15
Kabhele nabhwene ishara jhenge kumbinguni, mbaha na jhajhisyangasya; kwajhele ni malaika saba bhenye mapigo saba, ambagho ghajhele mapigo gha mwishu (Kwa aghu ligoga lya K'yara lyajhele litimiliki). Nabhwene khela kya kahomili kujha bahari jha bilauri jhajhichanganyibhu ni muoto na jhajhemili palubhafu mwa bahari ambapo bhala bhabhajhele mashahidi ni bhashindi dhidi jha mnyama ni sanamu jha muene, ni panani pa namba jhajhiwakilisha lihina lya muene. Bhajhele bhakamulili finubi fya bhapelibhu ni K'yara. Bhakajha bhijhemba luembu lwa Musa, mtumishi ghwa K'yara, ni luembu lwa mwanakondoo: “Mbombo sya bhene mbaha na sisyangasya, Bwana K'yara, jhaitawala fyoha. Mwaminifu ni njela sya muene ndo syabhukweli, Mfalme ghwa mataifa. Niani ibeta kushinda kukuhofu bhebhe Bwana ni lihina lya bhebhe? Kwakujha bhebhe ghwe muene ndo mtakatifu. Mataifa ghoha ghibeta kuhida ni kukuabudu palongolo pa jhobhi kwandabha ghwe n'nofu ni matendo gha jhobhi ghamanyikene.” Baada jha mambo agha nalangili, ni sehemu takatifu nesu, ambapo pajhele ni lihema lya ushuhuda, lyalafungukili kumbinguni. Kuhoma mahali patakatifu nesu bhakahida malaika saba bhenye mapigo saba, bhafwalili mavazi manofu, kitani jhejhing'ara ni mshipi ghwa dhahabu kusyongoka fifua fya bhene. Mmonga ghwa bhala bhenye uhai bhancheche akapisya kwa malaika saba mabakuli gha dhahabu saba ghaghamemili ghadhahabu jha K'yara mwenye kutama milele ni milele. Mahali patakatifu nesu kwamemili liosi kuhoma mu utukufu bhwa K'yara ni kuhoma mu uwezo bhwa muene. Ajhelepi hata mmonga jhaabhwayili kujhingila mpaka mapigo saba gha malaika saba paghakamiliki.