Sura ya 16
Napeliki sauti mbaha jhikuta kuhoma see jhitakatifu na jhikajobha kwa bhala malaika saba, “Lotayi na ukajhitisiajhi panani pa dunia mabakuli saba gha dhahabu jha K'yara.” Malaika ghwa kuanza akalota ni kujhitisya libakuli lya muene mu dunia; Majeraha mabhibhi na ghenye maumivu makali ghahidili kwa bhanu bhenye alama jha mnyama, kwa bhala ambabho bhaabuduili sanamu jhiake. Malaika ghwa bhubhele ajhitisyi bakuli lya muene mu bahari; jhikajha kama damu jha munu jha afuili, ni kila kiumbe kiomi mu bahari kyafuili. Malaika ghwa tatu ajhitisyi libakuli lya muene mu fiholo ni mu chemichemi sya masi; syajhele damu. Nap'eliki malaika ghwa masi ijobha, “Bhebhe ghwe mwaminifu-mmonga jha ijhele ni ghwajhele, mtakatifu- kwandabha usiletili hukumu e'se. Kwandabha bhajhitisi damu sya bhaamini ni manabii, ubhapelili bhene kunywa damu; Ndo kyabhilondeka.” Napeliki madhabahu ghijibu, “Ena! Bwana K'yara jhaajhele ni mamlaka panani pa fyoha, hukumu sya bhene sya bhukweli ni haki.” Malaika ghwa nne ajhitisyi kuhoma mu libakuli lya muene panani pa lijobha, na lyapelibhu ruhusa jha kupiesya bhanu kwa muoto. Bhanyanyibhu kwa lijoto lya kutishila, na bhalikufuru lilobhi lya K'yara mwenye nghofu panani pa mapigo ghoha. Bhatubuili lepi wala kumpela muene utukufu. 10 Malaika ghwa tano akajhitisya kuhoma mu libakuli lya muene mu kiti kya enzi kya mnyama, ni ngisi likagupika ufalme bhwa muene. Bhasyaghili minu mu maumivu makali. 11 Bhandighili K'yara ghwa kumbinguni kwandabha jha maumivu gha bhene ni majeraha gha bhene, ni kabhele bhajhendelili kutubu kwa khela kya bhakhetili. 12 Malaika ghwa sita ajhitisyi kuhoma mu bakuli lya muene mu liholo kibhaha, Frati, ni masi gha muene ghajhomili ili kubhuesya kuandala njela kwa bhafalme bhabhibeta kuhida kuhoma mashariki. 13 Nikabhona roho sidatu sichafu sya syabhonekene kama manyoto ghaghihomela kwibhala mundomo bhwa lijhoka lela, mnyama jhola, ni jhola nabii ghwa bhudesi. 14 Ni roho sya pepo syasibhomba ishara ni miujiza. Bhakajha bhilota kwa bhafalme bha dunia jhioha ili kubhwesya kubhabhonganiya pamonga kwa vita mu sikukuu jha K'yara, mwenye kutawala panani pa fyoha. 15 (“Langayi! Nihida kama mmeji! Heri jhola jhaidumu mu kekesya jhaitunza maguanda gha muene ili asibhuesi kulota kwibhala ngoli ni kujhibhona soni jhiake”) 16 Bhabhaletili pamonga mu sehemu jhajhakutibhu mu kiebrania Amagedoni. 17 Malaika ghwa saba ajhitisi kuhoma mu libakuli lya muene pa anga. Kisha sauti mbaha jhikapelekeka kuhoma patakatifu ni kuhoma pa kiti kya enzi, jhikajha jhijobha, “Jhimaliki!” 18 Kwajhele ni miale ghya muenga ghwa radi, lipajhula, mangingi gha radi, ni litetemeku lya kutishila - litetemeku libhaha lya ndema ambalyo libhajhilepi kuhomela pa duniani kuh'omela bhanadamu bhajhele pa duniani, Efyo litetemeku libhaha nesu. 19 Mji ubhaha bhagawanyiki mu sehemu sidatu ni miji ghya mataifa ghyabinili. Kisha K'yara akan'kombosya Babeli mbaha, ni kupela mji obho kikombi kya kyamemili divai kuhoma mu ghadhabu jhiake jhajhijhele jhikali. 20 Khila kisiwa kya jhaghili ni fidonda fyabhonekene lepi kabhele. 21 Fula mbaha jha maganga, jhikajha ni uzito bhwa talanta, jhaselili kuhoma kumbinguni panani pa bhanu, bhandaanili K'yara kwa mapigo gha fula jha maganga kwandabha lipigo lela lyajhele libhibhi nesu.