Sura ya 17
Mmonga ghwa malaika saba ajhele ni fitasa saba ahidili ni kunijobhela, “Hidai, nibeta kulasya hukumu jha kahaba mbaha jhaitama panani pa masi ghamehele, ambajhe bhafalme bha nchi bhabhombili mambo gha uzinzi ni muene ni panani pa mvinyo bhwa uzinzi bhwa muene bhabhitama paduniani bhagalisibhu.” Malaika akanitola mu Roho mpaka KU nyika, na nambwene n'dala atamili panani pa mnyama n'dung'u jhaamemili mahina gha matukano. Mnyama ajhele ni mitu saba ni mang'eru kumi. N'dala afwatikibhu nghobho sya dhambarau ni sidung'u na apambibhu kwa dhahabu, maganga gha thamani, ni lulu. Ajhele akamulili mu kibhoko kya muene kikombi kya dhahabu kyakimemili fenu fya machukizo gha uchafu bhwa uasherati bhuake. Panani pa lipaji lya pamihu pa siri: “BABELI MBAHA, MABHU GHWA MAKAHABA NI GHWA MADADISILU GHA NCHI.” Nabhwene jha kujha n'dala ojhu ajhele angalili kwa damu jha bhaumini ni damu jha bhabhafuili kwa ndabha jha Yesu. Wakati nimbhwene, najhele ni mshangao mbaha. Lakini malaika akan'jobhela, “Kwandajha kiki ghwishangala? Nibetakujhelekesya maana jha n'dala ni mnyama jhaan'tolili (Mnyama ojho jha ajhe ni mitu saba ni ghala mang'eru kumi). Mnyama jha umbwene ajhele, ajhelepi kabhele henu, lakini ajhe tayari kukwela kuhoma mu lilende lya libelikujha ni mwishu. Kisha ibeta kujhendelela ni uharibifu. Bhala bhabhitama, panani pa nchi, bhala ambabho mahina gha bhene ghajhandikibhu lepi mu kitabu kya uzima kuhoma kubhekibhwa misingi ghwa ulimwengu - bhibeta kusyangala pabhibeta kumbona mnyama jhajhele, ajhelepi henu, lakini ajhe karibu kuhida. Wito obho kwandabha jha luhala lwa lujhele ni hekima. Mitu saba ndo fidonda saba ambapo n'dala atamili panani pa muene. 10 Nabhu kabhele ndo bhafalme saba. Bhafalme bhahanu bhabinili, mmonga ajhele, ni jhongi ahidilipi, akona; pa ibetakuhida, ibetakutama kwa muda mfupi tu. 11 Mnyama jha ajhele, lakini henu ajhelepi, muene kabhele ndo Mfalme ghwa nene; lakini ndo mmonga ghwa bhala bhafalme saba, na ilota mu uharibifu. 12 Ghala mang'eru kumi gha ughabhuene ndo bhafalme kumi ambabho bhapokili lepi ufalme, lakini bhibetakupokela mamlaka kama bhafalme kwa lisaa limonga pamonga ni mnyama. 13 Abha bhajhe ni shauri limonga, na bhibeta kumpela nghofu sya bhene ni mamlaka mnyama jhola. 14 Bhibeta kuleta ngondo dhidi jha bhene ni mwanakondoo. Lakini mwanakondoo ibeta kubhashinda kwa ndabha ndo Bwana ghwa mabwana ni Mfalme ghwa bhafalme - ni kwa muene twakutibhu, twachagulibhu, bhaaminifu.” 15 Malaika akan'jobhela, “Masighala gha ughabhwene, pala paatamili jhola kahaba ndo bhanu, makutano, mataifa ni lugha. 16 Mang'eru kumi ghala gha ughabhuene-esu ni jhola mnyama bhibeta kumbomba kujha mpweke ni ngoli, bhibeta kulya mb'ele ghwa muene, ni kuukosya ni muoto. 17 Maana K'yara abhekili mioyo ghya bhene kup'enda kusudi lya muene kwa makubalianu gha kumpela mnyama nghofu sya bhene kun'tawala mpaka malobhi gha K'yara pa ghibeta kutimila. 18 N'dala jhola jhaumbwene ndo mji bhola mbaha bhwawitawala panani pa bhafalme bha nchi.”