Sura ya 18
Baada jha fenu efe nambwene malaika iselela pasi kuhoma mu mabhengu. Muene ajhe ni mamlaka mabhaha, ni nchi jhamulikibhu kwa bhutukufu bhwa muene. Alelili kwa sauti mbaha, akajobha, “Ubinili, ubinili, bhola mji mbaha Babeli! magono agha ndo sehemu jhajhitama mapepo, ni sehemu jhajhitama khila roho chafu, ni sehemu paitama khila roho chafu, ni sehemu paitama khila nchafu ni kidege Kya kidadisya. Kwakujha mataifa ghoha ghanywili mvinyo jha tamaa jha uasherati bha muene ambajho jhikandetela ghadhabu. Bhafalme bha nchi bhezinili naku. Bhabhomba biashara bha nchi bhajhe matajiri kwa nghofu jha maisha gha muene gha anasa.” Kabhele napeliki sauti jhenge kuhoma kumbinguni jhijobha, “mubhokayi kwa muene bhanu bha nene, ili musihidi kushifiki mu dhambi sya muene, na ili musihidi kujhambelela mapigo gha muene ghoha. Dhambi sya muene sikorondiki panani kama mbingu, ni K'yara aghakhombuiki matendo gha muene maovu. Mundepayi kama kya abhalepili bhamana, na mukandepayi mara sibhele kwa kya abhombili; mu kikombi kya akichangenye munchanganyilayi mara mbili kwandabha jha muene. Kama kyaakitukuisi muene, na atamili kwa anasa, mumpelayi malombosi ghamehele ni huzuni. Kwa kujha ijobha mu ndumbula jha muene, 'Nitamili kama malkia; Wala mjane lepi, na nibeta lepi kubhona maombolezo.' Kwa hiyo muligono limonga mapigo gha muene ghibeta kun'sindwa: Kifu, maombolesu, ni njala. Ibetakupya ni muoto, kwa kujha Bwana K'yara ajhe ni nghofu, na ndo mhukumu ghwa muene.” Bhafalme bha nchi syasihongene ni kuchanyikibhwa pamonga ni muene bhibeta kulela ni kuombolesela pabhibeta kubhubhona lyosi lya kupya kwa muene. 10 Bhibeta kujhema patali naku, kwa hofu jha maumivu gha muene ni kujobha, “Ole, ole kwa mji mbaha, Babeli, mji bhwa bhujhe ni nghofu! kwa lisaa limonga hukumu jha jhobhi j'hidhidili.” 11 Bhabhomba biashara bha nchi mulelayi ni kuombolesya kwa ndabha jha muene kwakujha ajhelepi hata mmonga jhaihemela bidhaa sya muene kabhele 12 - bidhaa sya dhahabu, fedha, maganga gha thamani, lulu, kitani jhinofu, zambarau, hariri, jhidung'u aina syoha sya mabehe jha harufu jhinofu, kila khenu kya mang'eru gha ndovu, khila ambakyo khenu kyatengenesibhu kwa mabehe gha thamani, shaba, lichuma, liganga, 13 Mdalasini, fiungu, uvumba, manemane, ubani, mvinyo, mafuta, sembe unofu, ngano ng'ombi ni likondoo, farasi ni magari, ni bhatumwa, ni roho jha bhanu. 14 Matunda gha ughanogheleghe kwa nghofu sya jhobhi ghabhokili kuhoma kwa bhebhe. Anasa sya jhobhi syoha ni mapambanu ghabhokili, ghibeta lepi kubhoneka kabhele. 15 Bhabhomba biashara bha fenu efe bho bhakabhili utajiri kwa mapenzi gha muene bhibeta jhema patali kuhoma kwa muene kwa ndabha jha hofu jha maumivu gha muene, bhibeta lela ni sauti jha maombolesu. 16 Bhakajobha, “Ole, ole mji bhola mbaha bhwa bhufwekibhu kitani kinofu, zambarau, ni jhidung'u, ni kupambibhwa kwa dhahabu ni vito fya thamani ni lulu!” 17 Mu lisaa limonga utajiri bhuoha obho bhwa bhokili. Khila nahodha ghwa meli, khila baharia, ni bhoha bhamasi ni bhoha bhabhibhomba mbombo mu bahari, bhajhemili patali. 18 Bhalelili bho bhalibhuene lyosi lya kupya kwa muene. Bhakajobha, ndo mji bhaloki bhwiwaningana ni mji obho mbaha?” 19 Bhataghili bhalelili, bhahomisi mahosi ni kuombolesya, “Ole, ole mji mbaha mahali poha pajhele ni meli sya bhene mu bahari bhajhele matajiri kutokani ni mali sya muene. Mu lisaa limonga bhujhangamili.” 20 “Muhobhokayi panani pa muene, mbingu, muenga bhaumini, mitume ni manabii kwandabha K'yara aletili hukumu jha muenga panani pa muene!” 21 Malaika bhenye nghofu ajhinuili liganga kama liganga libhaha lya kusyaghila ni kulitagha mu bahari, akajobha, “Kwa njela ajhe, Babeli, bhola mji mbaha bhwibeta kutaghibhwa pasi kwa ukatili na wibeta lepi kubhoneka kabhele. 22 Sauti jha finanda, bhanamuziki, bhakina filimbi, tarumbeta bhibeta lepi kup'el'eka kwa muenga kabhele. 23 Mwanga ghwa taa wibeta lepi kuangasya mugati mwa bhebhe. Sauti jha Bwana harusi ni bibi harusi sibetalepi kupelikibhwa mugati mwa bhebhe ndabha bhabhomba biashara bha jhobhi bhajhele bhabhaha bha nchi ni bha mataifa bhakofibhu kwa uhabi bhwa jhobhi. 24 Mugati mwa muene damu jha manabii ni bhaamini jhabhonekene, ni damu jha bhoha bhabhakomibhu panani pa nchi.”