Sura ya 19
Baada jha mambo agha nap'eliki sauti kama jha mlio mbaha bhwa likundi libhaha lya bhanu kumbinguni jhijobha, Haleluya. Bhwokovu utukufu, ni nghofu ndo fya K'yara ghwetu. Hukumu sya muene sya bhukweli ni sya haki kwa kujha an'hukumuili kahaba mbaha jhaaiharibisi nchi kwa bhuzinzi bhwa muene. Abhombili kisasi kwa damu jha bhatumishi bha muene, ambajho ajhijhitisi muene.” Kwa mara jha bhubhele bhakajobha, “Haleluya! lyosi kuhoma kwa muene milele ni milele.” Bhala bhaseya ishirini ni bhancheche ni fiumbe fyomi fincheche fyasujuidi ni kumwabudu K'yara jhaitama pakiti kya enzi. Bhakajha bhijobha, “Amina. Haleluya!” Ndo sauti jhikahoma pa kiti kya enzi, jhikajha jhijobha, “Mun'sifuajhi K'yara ghwitu, enyi bhatumishi bha muene bhoha, muenga jha mkamcha muene, bhoha bhabhabelili kujha ni umuhimu na bhenye nghofu.” Ndipo nap'eliki sauti kama sauti jha likundi lya bhanu libhaha, kama sauti jha lipajhula lya masi ghamehele, ni kama lipajhula lya radi, jhikajobha, “Haleluya! Bwana ndo K'yara ghwitu, matawala panani pa bhoha, itawala. Na tushangililayi ni kuhobhoka ni kumpela utukufu kwandabha harusi ni sherehe jha mwanakondoo jhihidili, ni bibi harusi ajhe tayari. “Aruhusibhu kufwalekibhwa kitani kinofu na kyakilangala (kitani kinofu ndo matendo gha haki gha bhaumini). Malaika akajobha ni nene, “Ghajhendikayi agha: Bhabarikibhu bha bhaalikibhu mu sherehe jha harusi jha mwanakondoo.” Kabhele akanijobhela, “Agha ndo malobhi gha bhukweli gha K'yara.” 10 Nasujudili palongolo pa magolo gha muene namwabuduili, lakini akanijobhela, “Usikheti naha! Nene na mtumishi kama bhebhe ni ghwa bhalongobhu bhenye kukamula ushuhuda bhwa Yesu. Mwabuduajhi K'yara, kwa kujha ushuhuda bhwa Yesu ndo roho jha unabii.” 11 Kisha nabhuene mbingu sidenduiki, ni kulola kwajhele ni farasi jhibhalafu! ni jhola jha an'kwelili ikutibhwa mwaminifu ni ghwa ukweli. Ihukumu, kwa haki ni kubhomba vita. 12 Mihu gha muene kama mwali ghwa muoto, panani pa mutu ghwa muene ajhe ni mataji ghamehele. Ajhe ni lihina lya lijhandikibhu panani pa muene lya alimanyilepi munu jhejhioha isipokujha muene. 13 Afwalili liguanda lya lijhinibhu mu damu ni lihina lya muene akutibhu lilobhi lya K'yara. 14 Majeshi gha kumbinguni ghakajha ghakan'kesya panani pa farasi jhibhalafu, bhafwatikibhu kitani kinofu, libhalafu ni kinofu. 15 Mu ndomo bhwa muene bhihoma upanga n'kali ambabho bhujhangamisya mataifa, ni muene ibeta kubhatawala kwa ndonga jha chuma. Ni muene ikenya fenu fya mvinyo kwa ligoga likali lya K'yara, itawala panani pa bhoha. 16 Ni muene alembibhu panani pa liguanda lya muene ni pamihu pa muene lihina, MFALME GHWA BHAFALME NI BWANA GHWA MABWANA. 17 Nabhwene malaika ajhemili mu lijobha. Afikutili kwa sauti mbaha fidege fyoha fya firukeghe kunani, “Muhidayi, mukibhonganiajhi pamonga mu kyakulya kibhaa kya K'yara. 18 Muhidayi muliajhi nyama jha bhafalme, nyama jha majemedari, nyama jha bhanu. bhabhaha, nyama jha farasi ni bhakwela farasi, ni nyama jha bhanu bhoha, bhabhajhe huru ni bhatumwa, bhabhabelikujha ni umuhimu ni bhenye nghofu.” 19 Nambwene mnyama ghwa bhafalme bha nchi pamonga ni majeshi gha bhene bhakipangili kwandabha jha kubhomba vita ni mmonga jha akwelili farasi ni jeshi lya muene. 20 Mnyama akamulibhu ni nabii ghwa muene ghwa bhudesi jhaasibhombili ishara mu uwepo bhwa muene. Kwa ishara e'se abhokofili bhala bhabhajhipokili chapa jha mnyama ni bhabhaisujudili sanamu jha muene. Bhoha bhabhele bhataghibhu bhangali bhaomi mu nyanja jha muoto lyalijhaka kwa kiberiti. 21 Bhala bhabhabakili bhakomibhu kwa upanga bhwabhwahomili mu ndomo mwa mmonga jhaakwelili farasi. Fidege fyoha fyalili mizoga jha mibhele ghilabho.