Sura ya 20
Kabhele nabhwene malaika iselela kuhoma kumbinguni, ajhe ni lufungulu lwa mu lilende lya libelikujha ni mwishu ni minyororo mibhaha mu mabhoko gha muene. Alikamuili lijhoka lela, lijhoka lya muandi, ambajhe ndo ibilisi au lisyetani ni kun'konga miaka elfu. An'taghiti mu lil'ende lyalibelikujha ni mwishu akalikonga ni kulisopa muhuri panani pa muene. Ejhe jhajhele naha ili kwamba asibhakofi mataifa kabhele mpaka miaka elfu pajhibeta kumalika. Baada jha hapu ibeta kulekesibhwa huru kwa muda udebe. Kabhele nabhwene fiti fya enzi. Bhajhele bhafitamili bhala ambabho bhapelibhu mamlaka gha kuhukumu. Kabhele nabhwene nafasi jha bhala ambabho bhadumulibhu mitu kwandabha jha ushuhuda bhwa kuhusu Yesu ni kwa lilobhi lya K'yara. Bhajhele bhabeli kumwabudu mnyama au sanamu jha muene, na bhabelili kupokela alama panani pa mihu pa bhene au kibhoko. Bhahidili mu uzima, na bhatawala pamonga ni Kristu kwa miaka elfu. Bhafu bhabhabakili bhahidilepi mu uzima mpaka miaka elfu bho jhimaliki. Obho ndo ufufuo bhwa kuanza. Mbarikibhwa ni mtakatifu ndo munu jhejhioha ambajhe itola nafasi mu ufufuo bhwa kuanza! Mauti gha pili ijhelepi ni nghofu panani pa bhanu kama abha. Pibeta kujha ni makuhani bha K'yara ni bha Kristu na bhibeta tawala ni bhene kwa miaka elfu. Bho miaka elfu jhifikili kumwishu, shetani ibeta kubhopolibhwa kuhoma mu ligereza lya muene. Ibetakulota kwibhala kubhakofya bhamataifa mu kona sincheche sya dunia- Gogu ni Magogu - kubhaleta pamonga kwa ndabha jha vita. Bhibeta kujha bhamehele kama n'sanga ghwa bahari. Napeliki sauti mbaha kuhoma kiti kya enzi jhijobha, “Langayi! Makao gha K'yara ghajhele pamonga ni gha bhanadamu, ni muene ibeta kutama pamonga nabhu. Bhibeta kujha bhanu bha muene, ni K'yara muene ibetakujha nabhu na ibetakujha K'yara ghwa bhene. 10 Ibetakupolosya khila lihosi kuhoma mu mihu gha bhene, na Pibetalepi kujhe ni kifo kabhele, au kuombolesya, au kulela, au maumivu. Mambo gha muandi ghamalikup'eta. 11 Kabhele nabhwene kiti kya enzi kibhaha kibhalafu ni jhola jhaatamili panani pa muene. Dunia ni mbingu syajumbili patali kuhoma uwepo bhwa muene, lakini pajhele ni nafasi jha bhene kulota. 12 Nabhabhuene bhabhafuili - hodari ni bhabhabelikujha bha muhimu bhajhemili pa kiti kya enzi, ni fitabu fya funulibhu. Kabhele kitabu k'enge kyafungulibhu kitabu kya uzima. Bhafu bhahukumibhu kwa khela kyakyalembibhu mugati mu kitabu matokeo gha khela kyabhabhombili. 13 Bahari jhabhapisili bhafu ambabho bhajhele mugati mwake. Ni bhafu bhahukumibhu kulengana ni kyabhakhetili. 14 Kifo ni kuzimu fyataghibhu mugati mu nyanja jha muoto. Ejhe ndo mauti jha pili - nyanja jha muoto. 15 Kama lihina lya jhejhioha lyapatikene lepi lilembibhu mugati mu kitabu kya uzima, ataghibhu mugati mu nyanja jha muoto.