Sura ya 21
Kabhele nikabhona mbingu mpya ni nchi nyipya, ku kujha mbingu jha kuanza ni nchi jha kuanza simalikulota, ni bahari jhajhelepi kabhele. Nabhwene mji mtakatifu, Yerusalemu nyipya ambabho bhwahidili pasi kuhoma kumbinguni kwa K'yara, bhwabhwajhendalibhu kama bibi harusi jhaapambibhu kwandabha jha n'gosi munu. Napeliki sauti mbaha kuhoma kiti kya enzi jhijobha, “Langayi! Makao gha K'yara ghajhele pamonga ni gha bhanadamu, ni muene ibeta kutama pamonga nabhu. Bhibeta kujha bhanu bha muene, ni K'yara muene ibetakujha nabhu na ibetakujha K'yara ghwa bhene. Ibetakupolosya khila lihosi kuhoma mu mihu gha bhene, na Pibetalepi kujhe ni kifo kabhele, au kuombolesya, au kulela, au maumivu. Mambo gha muandi ghamalikup'eta. Muene jhaatamili panani pa kiti kya enzi ajobhili, “Langayi! Nibhomba mambo ghoha agha kujha mapya.” Ajobhili, “Jhandikayi agha kwandabha malobhi agha ndo gha uhakika ni kweli.” Anijobhili, “Mambo agha ghamalili kup'eta! Nene ndo Alfa ni Omega, mwanzo ni mwishu kwa jhejhioha jhaibetakubhona kiu nibeta kumpela kinywaji bila gharama kuhoma mu chemichemi jha masi gha uzima. Muene jhaibeta kushinda ibeta kugharithi mambo agha, na nibetakujha K'yara kwa muene, ni muene ibeta kujha mwanabhangu. Lakini kama kyajhijhele kwa bhaogha, bhabhikiera lepi, bhabhi dadisya bhakomi, bhazinzi, bhahabhi, bhaabudu sanamu, ni bhadesi bhoha, sehemu jha bhene jhibeta kujha mu nyanja jha muoto bhwa kiberiti bhwabhwipiesya. Ejhu ndo mauti jha pili.” Mmonga ghwa malaika saba ahidili kwa nene, mmonga ambajhe ajhe ni mabakuli saba ghaghamemili mapigo saba gha mwishu na ajobhili, “Hidayi apa. Nibetakulasya bibi harusi, n'dala ghwa mwanakondoo. 10 “Kabhele anitolili patali mu Roho mu kidonda kibhaha ni kitali na anilasili mji mtakatifu, Yerusalemu, wiselela pasi kuhoma kumbinguni kwa K'yara. 11 Yerusalemu bhwajhele ni utukufu bhwa K'yara, ni unofu bhwuake bhwajhele kama kito kya thamani, kama liganga lya kiobho kinofu kya Yaspi. 12 Ghwajhele ni lubhomba lubhaha, lutali leave lujhele ni miliangu kumi ni mibhele, pamonga ni malaika kumi ni bhabhele pandiangu. Panani pa ndiangu pajhandikibhu mahina gha makabila kumi ni mabhele gha bhana bha Israel. 13 Lubhafu lwa mashariki pajhele ni miliangu midatu, lubhafu lwa kusini miliangu midatu lubhafu lwa kusini miliangu midatu lubhafu lwa kaskazini ni miliangu midatu, ni lubhafu lwa magharibi miliangu midatu. 14 Lubhomba leave mji kwajhele ni misingi kumi ni mibhele, ni panani pake pajhele ni mahina kumi ni mabhele gha mitume ni bhabhele bha mwanakondoo. 15 Mmonga jha alongili ni nene ajhele ni kip'emu Kya ndonga jha jhitengenesibhu kwa dhahabu kwandabha jha kup'ema mji, miliangu ghiake ni lubhomba luake. 16 Mji ghwa bhekibhu mgati mu mraba; utali bhwake bhwajhele sawa ni upana bhuake. Ap'emili mji kwa kip'emu kya ndonga stadia 12, 000 kwa utali (utali bhuake, upana, ni kimo fyawaningene). 17 Fela fela ap'emili lubhomba lwa muene, unene bhwake bhwajhele dhiraa 144 kwa fipemu fya kibinadamu (ambafyo kabhele ndo fip'emu fya malaika). 18 Lubhomba lwajengibhu kwa Yaspi ni masi ghenye dhahabu jhinofu, kama kiobho kinofu. 19 Misingi jha lubhomba jhapambibhu ni khila aina jha liganga lya thamani. Lya kuanza lyajhele yaspi, lya pili lyajhele yakuti samawi, lya tatu lyajhele kalkedon, lya nne Zumaridi, 20 lya tano sardoniki, lya sita akiki, lya saba krisolitho, lya nane zabarajadi, lya tisa yakuti jha manjano, lya kumi krisopraso, lya kumi na moja hiakintho, lya kumi na mbili amethisto. 21 Miliangu kumi ni mibhele jhajhele lulu kumi ni sibhele, khila ndiangu bhwatengenesibhu kuhoma mu lulu jhimonga. Mitaa jha mji jhajhele dhahabu jhinofu jhabhoniki kama kiibho safi. 22 Nabhuenelepi hekalu lyolyoha mugati mu mji kwakujha Bwana K'yara, ambajhe itawala panani pa fyoha, ni mwanakondoo ndo hekalu lya muene. 23 Mji ulondeghelepi lijobha wala muesi ili kulangasya panani pake kwandabha utukufu bhwa K'yara bhwalangesye panani pake, ni taa jha muene ndo mwanakondoo. 24 Mataifa bhibeta kugenda kwa mwanga bhwa mji obhu. Bhafalme bha dunia bhibeta kuleta fahari sya bhene mugati muake. 25 Miliangu jhiake pamusi, na pibetalepi kudendibhwa wakati bhwa pamusi, na pibetalepi kujha ni pakilu pala. 26 Bhibeta kuleta fahari ni heshima jha mataifa mugati mwa muene, 27 na kijhelepi kichafu kya kibeta kujhingila mugati mwa muene. Wala jhejhioha jha ibeta kubhomba lijambo lyolioha lya soni au udesi ibeta lepi kujhingila, bali ndo bhala tu ambabho mahina gha bhene ghajhandikibhu mu kitabu kya uzima kya mwanakondoo.