Sura ya 22
Kisha malaika akanilasya kiholo kya masi gha uzima, masi ghajhele ghilangala kama mng'ao bhwa bilauri. Ghajhele ghitiririka kuhoma pa kiti kya enzi kya K'yara ni kya mwanakondoo. Kup'etela pagati pa mtaa bhwa mji. Mu khila pembe jha kiholo pajhele ni libehe lya uzima, bhwabhwihogola aina kumi na mbili sya matunda, na wihogola matunda khila muesi. Mat'ondo gha libehe ndo kwandabha jha uponyaji bhwa mataifa. Wala pajhelepi ni laani jhejhioha kabhele. Kiti kya enzi kya K'yara ni kya mwanakondoo kibetakujha mugati mu mji, ni bhatumishi bha muene bhibeta kuntumikila. Bhibeta kumbona pamihu pa muene, ni lihina lya muene libetakujha panani pa fipaji fya nyuso sya bhene. Pajhelepi ni pakilu kabhele; Wala pajhelepi ni hitaji lya mwanga bhwa taa au lijobha kwandabha Bwana K'yara ibeta kulangasya panani pa bhene. Na bhene bhibeta kutawala milele ni milele. Malaika akanijobhela, “Malobhi agha ndo ghakuaminika ni bhukweli. Bwana K'yara ghwa Roho sya manabii antumili malaika ghwa muene kubhalasya bhatumishi bha muene kyakibeta kuhomela karibuni.” “Langayi! Nihida manyata! Abarikibhu muene jhaikaghatii malobhi gha unabii bhwa kitabu e'ke.” Nene, Yohana, ndo jhanapeliki ni kubhona mambo agha. Bho nipeliki ni kughabhona pa magolo gha malaika kumwabudu, malaika jhaanilasili mambo agha. Akanijobhela, “Usikheti naha, nene na n'tumishi njinu, pamonga ni bhalongobhu manabii, pamonga ni bhala bhabhitii malobhi gha kitabu e'ke. Mwabuduajhi K'yara.” 10 Akanijobhela, “Usighasopi muhuri malobhi gha kitabu e'khe, ndabha wakati ukaribili. 11 Jhaabelili kujha mwenye haki, ajhendelelelajhi kujhalepi mwenye haki. Ambajhe n'chafu kimaadili, na ajhendelelelajhi kujha n'chafu kimaadili. Mwenye haki ajhendelelelajhi kujha mwenye haki. Jhaajhele mtakatifu, ajhendelelelajhi kujha mtakatifu.” 12 “Langayi! Nihida manyata. Ujira bhwa nene ujhe pamonga ni nene, kundepa khila mmonga kulengana ni kyaakhetili. 13 Nene ndo Alfa ni Omega, ghwa kuanza ni bhwa mwishu, mwanzo ni mwishu. 14 Bhabarikibhu bhala bhabhisuka nghobho sya bhene ili kwamba bhakabhayi haki jha kulya kuhoma mulibehe lya uzima ni kubhujhingila mji kup'etela pa ndiangu. 15 Kwibhala mji lijhe libwa, Bhahabhi, bhazinzi, bhakhomi, bhaabudu sanamu, ni khila jhaigana ni kushuhudila ushahidi bhwa udesi. 16 Nene, Yesu, nindaghisi malaika ghwa nene kubhashuhudila kuhusu mambo agha kwa makanisa. Nene ndo mzizi bhwa Daudi, litondo lya lukhela lya ling'ara.” 17 Roho ni bibi harusi ajobhili, “Hidayi!” Ni muene jhaip'el'eka ajobhayi, ni jhejhioha jha inoghela, na akabhai masi gha uzima bure. 18 Nikan'shuhudila khila munu jhaip'el'eka malobhi gha unabii bhwa kitabu e'khe: Kama jhejhioha ibetakujhongesya pa aghu, K'yara ibeta kunjongesela mapigo ghaghalembibhu mu kitabu e'khe. 19 Kama munu jhejhioha ibetakughabhosya malobhi gha kitabu ek'he kya unabii, K'yara ibetakubhosya sehemu jha muene mu libehe lya uzima ni mu mji mtakatifu, ambajho habari sya muene sijhandikibhu mugati mu kitabu e'khe. 20 Muene jhaishuhudila mambo agha ijobha, “Ena! Nihida manyata.” Aina! Hidayi, Bwana Yesu! 21 Neema jha Bwana Yesu ijhelayi ni khila munu. Amina.