^
एफिसी
येसु ख्रीसनिकाव असिकर
पावलए असिक ऩिद ओरायो
परमेस्‍वरए ओदयानी अजम्‍बरी जुनी गेदैके
येसु ख्रीसनी यहूदी मायहूदी तोबो ज़
छुत जातलावरासकाव पावलए ओय़ेन
एफिसीराए जूँनी पावलए ओपोंखारिउ
परमेस्‍वरए उमिनतावर तोबो क्‍याँ ज़
ख्रीसए ओगोइँनी सु सु गेबरदान लिज़्‍या
साःरो युँ रैव ताके
दान्‍या मादान्‍या य़ेनर
मादान्‍या य़ेन दाज़्‍यावरास खदेप मालिन्‍या
पलाँवलाव य़ेन दान्‍यार
ज्‍या-रीलाव पाँर
ज़ा बाबुराए याय़ेन
बाँदार स़ोनो साहुराए याय़ेन
सैतानस लरैं दान्‍या हत्‍यार
तुपैन्‍या पाँर