मर्कूसए ओसरो
चाव था
आव पोस्‍तोको तोबो मर्कूस यादोज़्यावए ओसरो ज़। नोलाई यूहन्‍ना ब यादोज़्याव (ओसाचीर १२:१२; १५:३६-४१)। आलाव पाँ मत्ती स़ोनो लूकानी निसरो पाँकिन जाँ तूइँज़ा लिज़्या। आल येसुए ओरासथैव पाँर कोसै मारैंःर, जाँकोसै ओदोव य़ेनर वाज़ रैंःज़्या। कुधु पाला येसुए ओक्‍याँलाई ‘ङा मिँ मिन्‍सिद हुव’ है उलिज़्याव (मर्कूस २:१०; ८:३१)। नो ‘मिँ मिन्‍सिउए’ ओअर्थ येसु साचो मिँ ब उलिज़्याव, परमेस्‍वरए साचो ओज़ा ब उलिज़्याव। है जैद मानुवाताव मिँरालाई बाँचैद परमेस्वरए ल्योदा जैन्याए जूँनी उजिउ झाःद यासेवा ओदोहुव ज़ रैंःज़्या (१०:४५)।
1
ऱील सछैंज़्‍याव यूहन्‍ना
(मत्ती ३:१-१२; लूका ३:१-१८; यूहन्‍ना १:१९-२८)
आलाव सर्सिउ परमेस्‍वरए ओज़ा येसु ख्रीसए चाव ओथा ज़। यसैया अगमबक्ताए धर्मसास्‍त्रल किताव ओसरो हिताव ज़ ताके। होए ओसरो आव ज़,
“ङाकत्‍वाल्‍यालाई नङ़ा नङ़ा परींद ङाईंज़्‍या।
नजूँनी नोए नयेम तयार जैदींरिज़्‍याव।
नोए ओर्गा बनल अइ लिद उक़िज़्‍याव थास्‍रिज़्‍या,
‘हुरिज़्‍याव प्रभुए ओयेम बनैद गाँत्‍या गुँतीलाई सदाँचिके।’ ” 1:2-3 मला ३:१; यसै ४०:३
हिताव ज़ ऱील सछैंज़्‍याव तोबो यूहन्‍नाए बनल अइ लिद यासथैहुक्‍यो, “जेपापलाई ऱास्‍द जेयुँ परमेस्‍वरए ल्‍योदा फर्कैद ऱील सछैंसिचिके। हो ताकिन ची जेपापर क्‍याल्‍सिद परमेस्‍वरस खैवर तान्‍या जेले।” नोए ओल्‍योक यहूदिया खन्‍दलावर स़ोनो यरूसलेम सहरलावर ओपो·स ज़ ओपाँ थैना याहुज़्‍याव। नोराए सु सु यादोव यापाप यूहन्‍नालाई है यादोक ते यूहन्‍नाए यर्दन भैल यासछैंक्‍यो।
यूहन्‍नाए ऊँतए ओसनए क्‍वा ओक्‍वाइसिज़्‍याव, ओवाँःत स्‍यालोए वाँःफो ओपो·सिज़्‍याव। नोए स॰ल॰र कोस्‍योर ओराकैज़्‍याव, ज़ेंराए राप उज़्‍युज़्‍याव। 1:6 २ राज १:८ नोए अइ लिद यासथैक्‍यो, “ङा ङाछींनी ङाकिन ओसक्ती ल्‍यो तोबो हुरिज़्‍या। ङा होए ओपोलाए ओच़ें घोम लिद पला·न्‍या स्‍यासो ब ङामाले। ङा जेलाई ऱील ङासछैंचिज़्‍या, होए परमेस्‍वरए छैंव उपुरूसनी सछैंचिरिज़्‍याव।”
येसु ऱील ओसछैंसिउ
(मत्ती ३:१३-१७; लूका ३:२१-२२; यूहन्‍ना १:२९-३४)
नो बेलाक येसु मनी गालील खन्‍दलाव नासरत सहरनी यूहन्‍नाए ल्‍योक हुके। नो ब यूहन्‍नानी यर्दन भैल सछैंसिके। 10 ऱीनी उपुलुसो प़ाइँना ज़ नम फैसिद परमेस्‍वरए उपुरूस कुइतम मिताव भुर्हुद ओक्‍याँत उच़ुसिज़्याव रँःक्‍यो। 11 हाःत ज़ नमतिन तोबो गा अइ लिद थास्‍के, “नँ ङायुँलाव ङाज़ा ज़। नँलाई रँःद ङायुँ होलाँ ताज़्‍या।” 1:11 उत २२:२; भज २:७; यसै ४२:१
सैतानए येसुलाई ओजाँचिउ
(मत्ती ४:१-११; लूका ४:१-१३)
12 येसु ननी पुलुस्‍द ओबाव प़ाइँना ज़ परमेस्‍वरए छैंव उपुरूसए तोबो साइँसुइँव पोङ लाँक्‍यो। 13 नल चालीस दिन पै बनलाव स्‍यारास उलिज़्‍याक सैतानए येसुलाई जाँचिउ ज़ नैक्‍यो। नाःत ज़ स्‍वर्गताव परमेस्‍वरए ओचाकर्‍यार येसुए ल्‍योक हुद समारिकेर।
येसु चाव था सथैन्‍यात उथूसिउ
(मत्ती ४:१२-१७; लूका ४:१४-१५)
14 छींनी तछा ऱील सछैंज़्‍याव यूहन्‍ना क्‍योःसिके। नोलाई याक्‍योःव छ्यामकिन येसु गालील खन्‍दल हुद परमेस्‍वरए चाव ओथा अइ लिद यासथैक्‍यो, 15 “बेला यो·के, परमेस्‍वरए ओराज्‍या सो हुरिके। परमेस्‍वरए ल्‍योदा जेयुँर फर्कैद चाव थात जेयुँ सुहुप्‍चिके।”
येसुए चार जनालाई उसिसर ओराजैव
(मत्ती ४:१८-२२; लूका ५:१-११; यूहन्‍ना १:३५-४२)
16 तछा येसु गालील दह छ्यो छ्यो ओबाज़्‍याक सिमोन स़ोनो ओभाइ अन्‍द्रियासनी दहल जाल निरैःसिज़्‍याव निरँःक्‍यो। नोनी ङाँःर क्‍योःज़्‍यावनी निल्‍यो। 17 येसुए नोनिलाई, “ङास हुचिन्‍के, जिनलाई ङाँःर जिन्‍राखिम्‍ज़्‍याव मिताव मिँर खिम्‍न्‍या ङाजैचिन्‍रिज़्‍या,” 18 है उनिदोव प़ाइँना ज़ नोनी निजालर ख्‍यानैद ओलस ज़ बाकिनी। 19 जाँ होकसै याबावत फरी जब्‍दियाए ओज़ानी ओदाज्‍यु याकूब स़ोनो ओभाइ यूहन्‍नानी दोङ्गात च़ुसिद जालर निरातालिज़्‍याव रँःद, 20 बेहार ज़ नोनिलाई ब निखुल्‍क्‍यो। नोनी निबाबु जब्‍दियालाई ओबाहोर्‍यारास दोङ्गात ख्‍यानैद येसुस बाकिनी।
येसुए माचाव पुरूसलाई ओपले·व
(लूका ४:३१-३७)
21 नकिन येसु चार जना ओराखुलोरास कफर्नहुम सहरल बाकेर। ओल येसुए ऩासिन्‍या छ्याम ओतावत नलाव धर्मसास्‍त्र झ़िमल बाद परमेस्‍वरए ओपाँ यासथैक्‍यो। 22 नलावर येसुए ओपाँ थैद अचम्‍ब ताकेर, काराव ल्‍यो ताकिन होए सास्‍त्रीराए यारापैज़्याव मिताव माताद बनै हकस ओरापैज़्याव।
23 नो बेलाक धर्मसास्‍त्र झ़िमल माचाव पुरूसए क्‍योःद ओनैज़्‍याव तोबो मिँ ब उलिज़्‍याव। नो बनै चिर चिर क़िद, 24 “अ नासरतलाव येसु, गेस नखै काता उलिज़्‍याव? गेलाई खेम्‍ना नहुव रो? ङा नँलाई ङासरेस्‍निज़्‍या, नँ परमेस्‍वरए छैंव उमीं ज़,” है ओदोक ते, 25 येसुए नोलाई हप्‍कैद, “झ्याउँ तालिनी, आवए ओक्‍याँतिन पुलुस्‍द बान्‍के,” है ओदोव प़ाइँना ज़, 26 नो माचाव पुरूसए नो मिँलाई कारापनी कुरूप जैद चिर चिर क़िद पुलुस्‍द बाके। 27 निताव रँःद प़ाइँ ज़ अचम्‍ब ताद या याल, “आव काता ओताव इताव? आवए ते साःरो पाँर नाः हकस ची ओरापैज़्याव ओल्‍यो। माचाव पुरूसरालाई ओराहप्‍कैक मनी ओपाँर यादोज़्‍याव ची ओल्‍यो,” है लिकेर। 28 है जैद ‘येसुए निताव य़ेनर दोक्‍यो दी’ लिन्‍या गालील खन्‍द भरिल प़ाइँदा ज़ थास्‍नाके।
सिमोनए उमुइँज्‍युलाई येसुए ओसगराँव
(मत्ती ८:१४-१५; लूका ४:३८-३९)
29 धर्मसास्‍त्र झ़िमनी यापुलुसो प़ाइँना ज़ येसु चार जना उसिसरास सिमोन स़ोनो अन्‍द्रियासनी निझ़िमक बाकेर। 30 नक सिमोनए उमुइँज्‍यु ओजोरो हुद घ्याँसिद उलिज़्‍याव। उझ़िमक याबाव प़ाइँना ज़ ‘ओजोरो हुज़्‍या’ लिद येसुलाई है दोकेर। 31 येसु नो ओजोरो हुज़्यावए ल्‍योक बाद उकुइनी क्‍योःद ओसोचोइव प़ाइँना ज़ ओजोरोए ऱास्‍क्‍यो। हाःत ज़ नोए येसु स़ोनो उसिसरालाई ज़्‍यावर जैद याएक्‍यो।
येसुए कुधुलाई ओरासगराँव
(मत्ती ८:१६-१७; लूका ४:४०-४१)
32 ऱिमदा ऱिमदा नम उनुपोत नलाव मिँराए याजोरो हुवर स़ोनो माचाव पुरूसराए क्‍योःद यारानैज़्‍यावरालाई येसुए ओल्‍योक यारारैकेर। 33 सहरलाव मिँ भरी य़ामक छुइसिद यालिज़्‍याव। 34 येसुए कुधु बेथाए क्‍योःद ओरानैज़्‍यावरालाई ब यासगराँक्‍यो, याक्‍याँत माचाव पुरूस ल्‍योरालाई ब याक्‍याँतिन माचाव पुरूसर पले·द्याद यासगराँक्‍यो। नो पुरूसराए येसुलाई यासरेस्‍ज़्‍यावए येसुए पाँव ज़ ओमाराएज़्‍याव।
येसुए गालीलल परमेस्‍वरए ओपाँ ओरासथैव
(लूका ४:४२-४४)
35 छकाल्‍न्‍या ओमासँद ज़ येसु सोद झ़िमनी पुलुस्‍द साइँसुइँव पोक बाद परमेस्‍वरलाई ओपोंखारिज़्‍याव। 36 सिमोन स़ोनो ओलस लिज़्‍यावराए ‘काना ओबाव’ लिद खिम्‍नाकेर। 37 यादैक, “नँलाई प़ाइँए ज़ खिम्‍निज़्‍यार,” है यादोक ते, 38 येसुए, “परमेस्‍वरए ओपाँ आजीलावरालाई वाज़ ङारासथैहुव माःक, हुजीदाङावराए जूँनी पाला ज़। हुचिके, नदा ब गेरासथैना,” है यादोक्‍यो। 39 है जैद ननी बाद गालील खन्‍द भरिलाव यहूदीराए धर्मसास्‍त्र झ़िम झ़िमक बाद परमेस्‍वरए ओपाँ प़ाइँलाई ज़ यासथैक्‍यो। याक्‍याँत माचाव पुरूस ल्‍योरालाई ब माचाव पुरूसर पले·द याएक्‍यो।
येसुए कुऱीलाई ओसगराँव
(मत्ती ८:१-४; लूका ५:१२-१६)
40 हो बेलाक ज़ तोबो कुऱी येसुए ल्‍योक हुद उखँत फुलुप्‍सिद, “अ प्रभु, ङाल्‍योदा नयुँ ओताकिन ङालाई सगराँन्‍या नले,” है ओदोक ते, 41 येसुए उयुँ नाद नोलाई उकुइए छाप्‍द, “नल्‍योदा ङायुँ लिज़्‍या ज़, गराँनिके,” 42 है ओदोव प़ाइँना ज़, नो ओक्‍याँताव कुऱीए ऱास्‍द सोजोकाव ज़ ताके। 43 येसुए नो गराँवलाई अइ लिद अऱैद बेहार ज़ परींक्‍यो, 44 “आव नक्‍याँताव ङादोव य़ेन सुलाई ज़ है तारादोयो। बुरू नगराँव साचो ज़ ओल्‍यो लिन्‍या थ·रैव परींन्‍याए जूँनी पुजारीए ल्‍योक सतैंसिनाद मोसाए ओकानुनलाव मिताव चरैःन्‍यार चरैःनाके।” 1:44 लेबी १४:१-३२ 45 खाली नो गराँवए झन ननी पुलुस्‍द ओक्‍याँत ताव भरी प़ाइँदा ज़ फींजैक्‍यो। है जैद येसुए उमिन बनै ओथासोए नजीलाव सहर नाखार जीदा बाव मादैद साइँसुइँवक लिनाके। हितावत ब मिँर प़ाइँनी ज़ ओल्‍योक दैसिहुकेर।

1:3 1:2-3 मला ३:१; यसै ४०:३

1:6 1:6 २ राज १:८

1:11 1:11 उत २२:२; भज २:७; यसै ४२:१

1:44 1:44 लेबी १४:१-३२