Bosa Mɛkana
mɛte yi Pol kɛtima kɛnjɛ ɓotu ɓe
Kɔrɛŋt
Yo Pol, mɔ tomun Yesus Krist kɛtɛ mɛkana mɛte yɔkɔ kɛnjɛ ɓekritɛn ɓete ɓe ɗiyɛ kɛ Kɔrɛŋt ɓaka, yite a kɛ Efɛs.
Kɔrɛŋt ɓa̧ nyaŋgwɛ ɗya kɛ mɛnɛti Ɓegrɛk. Yo ɓa̧ nɛ sumba ɓuɗyate. Nyaŋgwɛ mɛsukul mɛ nɛmbina mɛyasi ɓa̧ sendi kɛte. Ɓomɔ ɗikima kanɔ mɛyasi tuku tuku tikɔ Njambiyɛ. Ɓomɔ ɓuɗyate ɗikima joŋna kɛ nyɛm nyɛm joŋgwɛ nɛ̀ kɛ sap sap joŋgwɛ. Yo nde, ɓekritɛn ɓe Kɔrɛŋt kandima kɛtɔ mɛkana kɛnjɛ Pol kɛ kasi mɛgwaki nɛ̀ kɛ kasi mɛnjay mɛte yi ɓo si kelɔ nɛ sadaka nyɛ ɓaŋa ɓenjambiyɛ kɛ́. Pol wokuma sendi kasi mɛɓaka nɛ̀ kasi mɛwanja mɛte yi ɗikima kwaŋna kɛ njoka yan kɛ́. Ɛ nyɛ kɔla ɓuɗyate kɛtɔ mɛkana maka yí kitɛ nɛ ɓo, nɛmbɛ sendi kasi womiya ɓemuŋ nyɛ ɓo.
Wusɛ yakama ɓakɛ mɛkana maka kɛ nyaŋgwɛ mɛŋgaɓiyɛ yitan jɔ yitati:
1. Kasi mɛɓaka kɛ njoka ɓekritɛn ɓe Kɔrɛŋt (kumte 1-4).
2. Gbasina ɓeya sap sap joŋgwɛ te yi kwaŋnama kɛ njoka ɓekritɛn ɓe Kɔrɛŋt (kumte 5-6).
3. Tɛmbiɗya yotu pupunate kɛ mbɔmbu Njambiyɛ nɛ̀ kasi gwaki (kumte 6-7).
4. Kasi mɛnjay mɛte yi ɓo si kelɔ nɛ sadaka nyɛ yiŋa mɛyasi kɛ́. Kritɛn yeti se bala na, ko ɗete, a jôŋnaŋgwɛ nan? (kumte 8-11).
5. Mɛyasi yâkaŋgwɛ kwaŋna nɛ nje te kɛ njɔŋ ɓekritɛn. Kasi mɛɗye mɛ Njambiyɛ (kumte 11).
6. Kimɔ mɛyasi mɛte yi Kimɔ Sisiŋ nyɛ kɛ́ nɛ̀ mɛsay mɛte yi wusɛ yâkaŋgwɛ kelɔ nɔ kɛ́ (kumte 12-14).
7. Kasi womiya ɓemuŋ (kumte 15).
8. Kasi ndɛmna mɛyasi yí kamɛ nɛ ɓɛsɔ (kumte 16).
1
Yo mi Pol, mi yi Njambiyɛ jeɓama nda yi nyɛ kwaɗya nde, mi ɓɛ̂ki mɔ tomun Krist Yesus, yo mi sinɛ maŋ wusu Sɔsitɛn kɛtɛ mɛkana maka kɛnjɛ wunɛ njɔŋ ɓotu ɓete ɓe tikɛ temɔ kɛ yi Njambiyɛ kɛ Kɔrɛŋt ɓaka. Wusɛ kɛ́ti kɛnjɛ wunɛ ɓotu ɓete ɓe Njambiyɛ tɔkuma, ɓe ɗiyɛ saŋgwate nɛ Yesus Krist, wunɛ ɓe Njambiyɛ jeɓama, nɛ́ wunɛ ɓɛ ndi ɓenɛ ɓaka. Wusɛ kɛ́ti sendi kɛnjɛ ɓomɔ hɛnɛ ɓe ɗiyɛ kɛ mɛmbɛy hɛnɛ, ɓomɔ ɓete ɓe tuɓɛ ɗinɔ Nyaŋgwɛ Kumande wusu Krist Yesus te Nyaŋgwɛ Kumande wan nɛ̀ wusu sendi. Njambiyɛ Saŋgwɛ wusu nɛ̀ Kumande Yesus Krist kêl ŋgikwa nɛ wunɛ, nyɛ sendi wunɛ tɛte.
Mi kɛ nyɛ Njambiyɛ wombɛ wosoko mɛŋgimɔ hɛnɛ kɛ kasi yun, kɛto ŋgikwa te yi nyɛ kelma nɛ wunɛ kɛ ɗiyɔ te yi wunɛ ɗiyɛ saŋgwate wúnɛ ɓe Krist Yesus kɛ́. Yo nde, Njambiyɛ tonja wunɛ nɛ mɛkombila kɛ mɛyasi hɛnɛ kɛ mɛlɛpi te yi wunɛ lɛpɛ nɛ̀ kɛ nje duwa̧ yasi hɛnɛ, kɛto wúnɛ ɓe Yesus Krist saŋgwate. Yo nde, Njambiyɛ tonja wunɛ nɛ mɛyasi mɛte, kɛto wunɛ jayma nɛ temɔ yun hɛnɛ nde, lɛpi te yi ɓo wokuma nje lɛpɔ nyɛ wunɛ kɛ kasi Krist kɛ́, gbakasi. Ɗete, kɛ ɗiyɔ te yi wunɛ ɗiyɛ kɛte ndana yí laɗye nɛ ŋgimɔ te yi Nyaŋgwɛ Kumande wusu Yesus Krist ta punjɛ nɛ yotu kɛ́, Njambiyɛ nya wunɛ mɛyasi hɛnɛ te yi Kimɔ Sisiŋ nyɛ mumɔ kɛ́. Yo ndi nyɛ ta kelɔ sendi nde, wunɛ ɗîy nɛ ŋgbiŋgim kumɔ kɛ yesɔ siyna mbokɔ, nɛ́ wunɛ ɓɛ kinɛ mɔnɔ ɓeya yaŋa te yi ɓo yakama lɛpina nɛ wunɛ kɛte kɛ *Yesɔ Nyaŋgwɛ Kumande wusu Yesus Krist na. Njambiyɛ te ɛ jeɓama wunɛ, nɛ́ wunɛ ɗiy saŋgwate wúnɛ ɓe Mɔnɔ wenɛ, Nyaŋgwɛ Kumande wusu Yesus Krist kɔ tónjukwɛ mɛyasi mɛte yi nyɛ si lɛpɔ kɛ́.
Kasi mɛɓaka kɛ njoka
ɓekritɛn ɓe Kɔrɛŋt
10 Wunɛ njɔŋ, mi kɛ ŋgwɛta nɛ wunɛ kɛ ɗinɔ Nyaŋgwɛ Kumande wusu Yesus Krist nde, lɛpi yun hɛnɛ ɓɛ̂ki ndi wɛtɛ. Mɛɓaka tî ɓɛŋnaŋgwɛ kɛ njoka yun na, yasi wɛtɛ, wunɛ ɓɛ̂ki gba saŋgwate, ɗiyɔ temɔ wɛtɛ, ɓɛ sendi nɛ mɛtakɛ wɛtɛ. 11 Wunɛ njɔŋ, mi lɛ́pi ɗete, kɛto mi wokuma kasi yun kɛ numbu ɓotu ɓe tu̧ Kolowe nde, yo nɛ mɛtandɔ kɛ njoka yun. 12 Ma yasi te yi mi kwaɗyɛ lɛpɔ kɛ́, yo nde, kɛ njoka yun ɓaŋa nde: ‹Mi wókunaŋgwɛ mbɛ nɛ Pol.› Ɓaŋa nde: ‹Mi wókunaŋgwɛ mbɛ nɛ Apolos.› Ɓaŋa yan nde: ‹Mi wókunaŋgwɛ mbɛ nɛ Sefas.› Ɓaŋa sendi nde: ‹Mi wókunaŋgwɛ mbɛ nɛ *Krist.› 13 ’Yite nde, Krist ɓakima ka yotu nɛ ɓaka? ’Yo ka Pol yi ɓo ŋgbama kɛ kroa kɛto yun? Ho nde, kɛ yi ɓo tɔpuma nɛ wunɛ kɛ mɔrɔku kɛ́, ’ɓo tɔpuma ka wunɛ nɛ ɗinɔ Pol? 14 Mi kɛ nyɛ Njambiyɛ wosoko, kɛto kɛ njoka yun mi tì tɔpɛ wɛtɛ mumɔ kɛ mɔrɔku na, soŋɛ ndi Kiripus nɛ̀ Gayus. 15 Ɗete, mumɔ wɛtɛ nɛ wɛtɛ ti yaka lɛpɔ nde, ɓo tɔpuma wunɛ kɛ mɔrɔku nɛ ɗinɔ ɗyembɛ na. 16 Mi tɔpuma sendi ɓotu ɓe mɔy tu̧ Stefanas kɛ mɔrɔku. Kɛ kɔŋte, mi yeti kɛ duwɛ, ho mi tɔpuma sendi wɛtɛ mumɔ kɛ mɔrɔku na. 17 Yo nde, Krist tì tomɛ mi yí tɔpuna ɓomɔ kɛ mɔrɔku na. Yasi wɛtɛ, a tomma mi, nɛ́ mi nje lɛpi Kimɔ Tom. A tì tomɛ mi, nɛ́ mi nje lɛpi nɛ nje jɛŋ ndapi te yi ɓomɔ na, kambɔ lɛpina kasi sɔŋ te yi Krist gwa̧ nɔ kɛ kroa kɛ́ mɛ nje gwe nɛ gbɛlate.
Kasi ɗyanɔ te yi ɓomɔ nɛ̀ ɗyanɔ
te yi Njambiyɛ
18 Yo nde, ɓotu ɓete ɓe ta yambile ɓaka wóku yan lɛpina kasi sɔŋ *Krist kɛ kroa nda aɓalmba. Ma kɛ yusu, wusɛ ɓe ma ju̧ ɓaka, kasi sɔŋ Krist kɛ kroa nɛ ŋguŋguɗyɛ Njambiyɛ. 19 Yo nde, yo kɛtinate kɛ mɛkana mɛ Njambiyɛ nde: ‹Mi ta yaŋgile ɗyanɔ te yi ɓotu ɓe ɗyanɔ ɓɛ nɔ kɛ́, soŋɛ duwa̧ yasi te yi ɓotu ɓe duwa̧ yasi ɓɛ nɔ kɛ́.› 20 Ma ndana, nda ɓa nɛ ɗyanɔ kɔ? Ma nda ɓa mɔ kɛtina mɛyasi kɔ? Ma mɔ jɛŋ duwa̧ lɛpi te yi ŋgimɔ te yɔkɔ ɓa nda? ’Njambiyɛ tì kelɛ ka nde, ɗyanɔ te yi ɓotu ɓe mɛnɛti maka kpâl ɓɛ yasi aɓalmba na? 21 Yo nde, kɛ mɛyasi mɛte yi Njambiyɛ kusuma yí teɗye nde, a nɛ ɗyanɔ kɛ́, ɓotu ɓe mɛnɛti maka nɛ ɗyanɔ te yan tì ɓɛ nɛ ɗeti te yi duwɛ Njambiyɛ nɛ nje mɛyasi mɛte na. Yo ɗete yi Njambiyɛ ɓɛŋma kimɔte yí joŋgwɛ ɓotu ɓete ɓe tikɛ temɔ kɛ yenɛ ɓaka nɛ nje pelna Kimɔ Tom te yi wusɛ lɛpɛ kɛ́. Kimɔ Tom te, ɓomɔ ɓɛ́ŋa yan nde aɓalmba. 22 Ɓeyudɛn kɛ diyɛ mɛyekambiyɛ, nɛ́ ɓo ɓɛŋ, ma Ɓegrɛk kɛ sa̧ yan duwa̧ yasi. 23 Yasi wɛtɛ, kɛ ɓɛ wusɛ, wusɛ péla su kasi Krist te yi ɓo ŋgbama kɛ kroa kɔ. Kɛ yi Ɓeyudɛn, yo yasi te yi yakama jatiɗye ɓo kɛ ɓeya nje, ma kɛ yi ɓotu ɓete ɓe yeti Ɓeyudɛn ɓaka, yo yasi aɓalmba kɛ yan. 24 Yasi wɛtɛ, kɛ yi ɓaka ɓe Njambiyɛ jeɓama ɓaka, ko Ɓeyudɛn ko Ɓegrɛk, kɛ yan, Krist kɛ punjɛ ŋguŋguɗyɛ Njambiyɛ nɛ ɗyanɔ ɗyenɛ, 25 kɛto yasi te yi Njambiyɛ kelɛ yi ɓomɔ ɓɛŋɛ nde aɓalmba kɛ́, yo yasi te yi laŋsa ɗyanɔ ɓomɔ. Sendi, yasi te yi Njambiyɛ kelɛ yi ɓomɔ ɓɛŋɛ nde, yo kinɛ ɗeti kɛ́, yo yasi te yi ɓɛ nɛ ɗeti laŋsa ɗeti ɓomɔ.
26 Ma wunɛ njɔŋ, wunɛ sâmbila misi ɓɛŋɛ nɛ tɛri yun, wunɛ ɓotu ɓete ɓe Njambiyɛ jeɓama ɓaka. Kɛ njoka yun kinɛ ɓuɗya ɓomɔ kɛte nɛ ɗyanɔ te yi wulɛ kɛ yi ɓotu ɓe mɛnɛti maka na. Kinɛ ɓuɗya ŋgaɓolo ɓomɔ ho ɓuɗya ɓomɔ ɓe wulma kɛ mɔy tu̧ nyaŋgwɛ ɓomɔ na. 27 Yo nde, Njambiyɛ sawma mɛyasi mɛ mɛnɛti maka yi ɓomɔ ɓɛŋɛ nde aɓalmba kɛ́ yí wuŋgwɛ nɛ ɓotu ɓe ɗyanɔ. A sawma mɛyasi mɛte yi ɓomɔ ɓɛŋɛ nde, yo kinɛ ɗeti kɛ́ yí wuŋgwɛ nɛ ɗetina mɛyasi. 28 A sawma mɛyasi mɛ mɛnɛti maka yi ɓomɔ ɓɛŋɛ nde, yo yeti yaŋa nɛ̀ yikɛ yi ɓomɔ yɛliyɛ kɛ́. Yo mɛyasi mɛte yi ɓomɔ payɛ kɛ́. A kpalma ɓu̧ yite yí kelɔ nde, mɛyasi mɛte yi ɓomɔ ɓɛŋɛ nde, yo nɛ ɗeti kɛ́ tî ɓɛki se nɛ ɗeti na. 29 A kelma ɗete, ma mumɔ mɛ nje ɓendiɗye yotu nɛ kɛ mbɔmbu wenɛ. 30 Ma yo Njambiyɛ kelɛ nde, wúnɛ ɓe Krist Yesus ɓɛ̂ki saŋgwate. A kelma nde, Yesus Krist ɓɛ̂ki ɗyanɔ ɗyusu. A kwaŋma nɛ nyɛ yí kelɔ nde, wusɛ ɓɛ̂ki nɛ ŋgbeŋ, ɓɛ pupunate kɛ mbɔmbu wenɛ, kwa̧ sendi nɛ nyɛ yí kolɔ nɛ wusɛ kɛ mɛɓeyɔ musu. 31 Ɗete, mɛkana mɛ Njambiyɛ kɛ lɛpɔ nde: ‹Mɔ te ɛ kwaɗyɛ lukse yotu, a lûksa yotu ndi kɛ yasi te yi Nyaŋgwɛ Kumande kelma kɛ́.›