2
Pol kɛ kɛ̀ mbɔmbu yí lɛpina
kɛ kasi ɗyanɔ Njambiyɛ
Ma wunɛ njɔŋ, kɛ yembɛ, kɛ yi mi ka̧ nɔ pɛ yun kɛ́, mi tì lɛpina nɛ yiŋa nyaŋgwɛ jɛŋ duwa̧ ndapi ho nɛ yiŋa nyaŋgwɛ ɗyanɔ yí kwaŋɗye nɛ yasi te yi Njambiyɛ ma sɔ́ɗyukwɛ nɛ mbɔmbu kɛ́ nyɛ wunɛ na, kɛto mi pɛsima nde, mi yeti kɛ kwaɗyɛ duwɛ yiŋa yaŋa dɛlɛ kɛ njoka yun na, siya yasi te yi mi kwaɗyɛ duwɛ, yo ndi Yesus Krist, laŋsa laŋsaŋgwɛ kasi ŋgbana nɛ kɛ kroa. Ma ɗete, kɛ yi mi joŋnama nɔ nɛ ŋguru wombɛ kɛ njoka yun kɛ́, mi ɓa̧ nda tɛkina mumɔ. Mi gwa̧ wɔ̧ ŋgwaŋgwa. Kɛ yi mi teɗya nɛ̀ kɛ yi mi pelma nɛ mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ kɛ́, mi tì sa̧ nje te yi ɗalɛ ɓomɔ nɛ jɛŋ ndapi te yi wulɛ kɛ ɗyanɔ ɓomɔ kɛ́ na. Yasi wɛtɛ, mi lɛpinama teɗye nde, Kimɔ Sisiŋ nɛ ŋguŋguɗyɛ, kambɔ tikina temɔ te yi wunɛ tikɛ kɛ yi *Krist kɛ́ mɛ nje wulɛ nɛ nje ɗyanɔ ɓomɔ, nɛ́ yo wul ndi kɛto ɗeti Njambiyɛ. Yo nde, wusɛ kɛ teɗye kasi ɗyanɔ nyɛ ɓotu ɓete ɓe mɛ ɓetomba kɛ nje te yi Sisiŋ ɓaka. Yasi wɛtɛ, yeti ɗyanɔ te yi wulɛ kɛ yi ɓotu ɓe mɛnɛti maka ho kɛ yi ɓekum ɓe mɛnɛti maka ɓe ta si kwa̧ nɛmɛnɔ ɓaka na. Wusɛ téɗya ɗyanɔ Njambiyɛ yi mumɔ yeti nɛ ɗeti te yi ɓiye to te kɛ́. Yo ɗyanɔ te yi nyɛ ma sɔ́ɗyukwɛ nɛ mbɔmbu yi nyɛ ma kíki tɛmbiɗye, yite mbokɔ tì pa kusuna na. A kelma ɗete, nɛ́ wusɛ ɓɛ nɛ ŋgaɓiyɛ kɛ mɛluksa mɛnɛ. Kinɛ kum wɛtɛ nɛ wɛtɛ kɛ njoka ɓekum ɓe mɛnɛti maka duwa̧ ɗyanɔ te na. Yo nde, ɓo má dukwɛ ɗyanɔ te, ma ɓo tì ŋgba Nyaŋgwɛ Kumande te ɛ nɛ mɛluksa hɛnɛ kɔ kɛ kroa na. Yasi wɛtɛ, yo kelnama nda yi yo kɛtinate kɛ mɛkana mɛnɛ nde: ‹Yasi te yi misi tì ɓɛŋɛ nɛ toru nɛ̀ yi mɛtɔ tì wokɛ nɛ toru, yasi te yi temɔ mumɔ tì takɛ wɛtɛ yesɔ, yo yasi te yi Njambiyɛ kombila pɛ yi ɓotu ɓete ɓe kwaɗyɛ nyɛ ɓaka.› 10 Yo ndi wusɛ yi Njambiyɛ punja yo nyɛ wusɛ nɛ nje Sisiŋ nɛ. Yo nde, Kimɔ Sisiŋ Njambiyɛ kɛ nɛmbɛ duwɛ mɛyasi hɛnɛ, ko mɛyasi mɛte yi ɗiyɛ sɔɗyate nɛ gbɔl kɛ mɔy temɔ Njambiyɛ kɛ́. 11 Ma mɔ te nda kɛ duwɛ yasi te yi ɗiyɛ kɛ temɔ jakɔsɔ mumɔ kɔ? ’Yeti ndi sisiŋ mumɔ nɛ ŋguru wenɛ kɛ duwɛ yasi te yi ɗiyɛ kɛ mɔy temɔ nɛ kɛ́ na? Ɗete sendi, kinɛ mumɔ wɛtɛ nɛ wɛtɛ kɛ duwɛ mɛyasi mɛte yi ɗiyɛ kɛ mɔy temɔ Njambiyɛ na, soŋɛ ndi Sisiŋ Njambiyɛ nyɛpɔ. 12 Kɛ ɓɛ wusɛ, wusɛ tì ɓu̧ su sisiŋ te yi wulɛ kɛ yi ɓotu ɓe mɛnɛti maka na. Yasi wɛtɛ, wusɛ ɓoŋma su Sisiŋ te yi wulɛ kɛ yi Njambiyɛ, nɛ́ wusɛ duwɛ mɛyasi mɛte yi Njambiyɛ nyɛ wusɛ nɛ gbɛlate kɛ́. 13 Ma wusɛ ti lɛ́pi yo nɛ ɗyanɔ te yi ɓotu ɓe mɛnɛti maka teɗye kɛ́ na. Yasi wɛtɛ, wusɛ lɛ́pi su yo nɛ ɗyanɔ te yi Kimɔ Sisiŋ teɗye kɛ́. Ɗete, wusɛ kɛ teɗye mɛyasi mɛte yi Sisiŋ Njambiyɛ nyɛ ɓotu ɓete ɓe nɛ Sisiŋ te ɓaka.
14 Yo nde, mɔ mɛnɛti maka ti yaka jayɛ mɛyasi mɛte yi wulɛ kɛ Sisiŋ Njambiyɛ na, kɛto kɛ yenɛ, yo aɓalmba. Sendi, a yeti nɛ ɗeti te yi nɛmbɛ duwɛ mɛyasi mɛte na, kɛto mumɔ dúkwɛ yo nɛ nje ɗeti te yi Sisiŋ. 15 Ma mɔ te ɛ mɛ nɛ Sisiŋ Njambiyɛ kɔ yakama duwɛ mɛyasi hɛnɛ. Yasi wɛtɛ, kinɛ mumɔ wɛtɛ nɛ wɛtɛ yakama duwɛ tɛri joŋgwɛ mɔ te na. 16 Ma yo kɛtinate nde: ‹Nda kɛ duwɛ ɗyanɔ Baba Mbokɔ kɔ? Nda yakama kitɛ nyɛ kɔ?› Ma wusɛ su nɛ takina yasi te yi *Krist.