2
Mɛsay mɛte yi Pol kelma
kɛ Tesalonik kɛ́
Wunɛ njɔŋ, wunɛ nɛ ŋguru wun kɛ kombile duwɛ nde, yo tì ɓɛ gbɛlate yi wusɛ ka̧ ɓɛŋɛ wunɛ kɛ́ na. Wunɛ duwa̧ sendi nde, wusɛ kandima saŋgwa nɛ mɛbɔnɛ, saŋgwa sendi nɛ wuŋgwa kɛ Filipi. Yasi wɛtɛ, Njambiyɛ nya wusɛ ɗeti kɛ temɔ yí lɛpɔ nɛ Kimɔ Tom nɛ nyɛ wunɛ, ko ɓɛkɔ nde, wusɛ saŋgwama nɛ ɗyambi kɛ ɗya ɗyun. Kɛ mɛŋgitɛ mɛte yi wusɛ nyɛ ɓomɔ kɛ́, mɛseɓila nɛ̀ kɔtu mɛtakɛ nɛ̀ likisi yeti kɛ mɔyte na. Yasi wɛtɛ, Njambiyɛ kandima ɓoɓɛ wusɛ, duwɛ mɛtakɛ musu, ɛ nyɛ jayɛ wusɛ nje kaŋɛ Kimɔ Tom nɛ nyɛ wusɛ, nɛ́ wusɛ kɛ̀ lɛpi. Ɗete, wusɛ ti lɛ́pinaŋgwɛ lɛpinaŋgwɛ, nɛ́ ɓomɔ jay wusɛ na, yasi wɛtɛ, wusɛ lɛ́pi yasi te yi Njambiyɛ ta jayɛ wusɛ, kɛto yo nyɛ ɓoɓɛ temɔ mumɔ, duwɛ mɛtakɛ mɛnɛ. Wunɛ kɛ kombile duwɛ nde, ko wusɛ tì lɛpina nɛ mbɛt nɛ mɛmbɔmbila kɛ mɔyte na. Njambiyɛ kɛ duwɛ sendi nde, ko wusɛ tì lɛpina nɛ mbɛt nɛ mɛtakɛ mɛte yi ɓu̧ nɛ yiŋa yasi kɛ mɛɓɔ mun na. Wusɛ tì sa̧ nde, mumɔ luksa wusɛ na, ko wunɛ ko ɓaŋa ɓomɔ na. Wusɛ ɓa̧ nɛ ɗeti te yi diyɛ mɛyasi hɛnɛ kɛ mɛɓɔ mun, kɛto wusɛ ɓotu ɓe tomun ɓe Krist. Yasi wɛtɛ, wusɛ joŋnama nɛ tɛ kɛ njoka yun, nda yi nyaŋgwɛ nɛ mɔnɔ gukule nɛ ɓɔnɔ ɓenɛ kɛ́. Mɛkwaɗya mɛte yi wusɛ ɓa̧ nɔ kɛ temɔ suŋgwɛ nɛ wunɛ kɛ́ kelma nde, wusɛ kwâɗyikwɛ wunɛ kwa̧ to te. Ɗete, yeti ndi lɛpina Kimɔ Tom Njambiyɛ nyɛpɔ yi ɓa̧ nde, wusɛ lɛ̂pi nyɛ wunɛ na, wusɛ ɓa̧ sendi nɛdɔ te yi nyɛ joŋgwɛ ɗyusu kɛto yun. Wunɛ njɔŋ, wunɛ kɛ duwɛ gbate nda yi wusɛ kelma nɛ mɛsay wɔndɔ ɓiriki saŋgwa nɛ katina yotu kɛ́. Wusɛ kelma mɛsay ɗete tu nɛ yesɔ, kambɔ wɛtɛ mumɔ kɛ njoka yun mɛ nje gwe mɛsay kɛto su. Wusɛ kelma ɗete pelɛ nɛ Kimɔ Tom Njambiyɛ nyɛ wunɛ. 10 Wunɛ nɛ ŋguru wun kɛ duwɛ ɗete. Njambiyɛ sendi kɛ duwɛ nde, wusɛ joŋnama pupunate kɛ misi mɛnɛ, joŋna nɛ ŋgbeŋ kɛ njoka yun kinɛ kelɔ yiŋa yasi te yi wusɛ yakama ɓɛ nɛ mɛndeya kɛte na. 11 Wunɛ duwa̧ sendi nde, wusɛ joŋnama sinɛ ɓomɔ hɛnɛ kɛ njoka yun nda yi saŋgwɛ nɛ mɔnɔ joŋna nɔ ɓenɛ ɓɔnɔ kɛ́. 12 Wusɛ kitima wunɛ nyɛ wunɛ ɗeti kɛ temɔ. Ɛ wusɛ kombile lɛpɔ sendi nyɛ wunɛ nde, wunɛ jôŋnaŋgwɛ nda yi Njambiyɛ kwaɗyɛ kɛ́. Yo Njambiyɛ te nɛ ŋguru wenɛ kɛ jeɓa wunɛ, nɛ́ wunɛ nyiŋ kɛ *Kandɔ ɗyenɛ, ɓɛ sendi nɛ mɛluksa mɛnɛ.
13 Ɗete, wusɛ kɛ kɛ̀ mbɔmbu yí nyɛ sendi Njambiyɛ wosoko mɛtu hɛnɛ, kɛto kɛ wusɛ ma lɛpɔ mɛlɛpi mɛnɛ nyɛ wunɛ kɛ́, ɛ wunɛ wokɛ yo, jayɛ sendi nde, yo gbate mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ, yeti mɛlɛpi mɛ mumɔ na. Wunɛ wokuma jayɛ nde, yo gba ɗete, yo mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ yi kɛ kelɔ mɛsay kɛ mɛtemɔ mun, wunɛ ɓe tikɛ temɔ kɛ yi Yesus ɓaka. 14 Wunɛ njɔŋ, wunɛ saŋgwama nɛ kiya mɛyasi mɛte yi mɛnjɔŋ mɛ ɓotu ɓe Njambiyɛ, ɓotu ɓete ɓe ma tikɔ temɔ kɛ yi Krist Yesus saŋgwama nɔ kɛ Yuda kɛ́. Ɓemaŋ ɓun teɗya wunɛ mɛbɔnɛ nda yi Ɓeyudɛn teɗya sendi nɛ ɓan kɛ́. 15 Yo ɓo, Ɓeyudɛn wo Nyaŋgwɛ Kumande Yesus. Yo ɓo sendi wo ɓotu ɓe punja mɛlɛpi mɛ Njambiyɛ teɗye sendi wusɛ nyaŋgwɛ mɛbɔnɛ ɗuɗye wusɛ. Njambiyɛ yeti kɛ jayɛ ɓo na. Ɓo yeti nɛ ŋgiŋ ɓenɛ ɓomɔ na. 16 Ɓo kɛ petɔ wusɛ nde, wusɛ tî lɛpi Kimɔ Tom te yi joŋgwɛ nyɛ ɓotu ɓete ɓe yeti Ɓeyudɛn na. Ɓo kél ɗete, kambɔ ɓotu ɓete mɛ nje ɓɛ nɛ joŋgwɛ te yi kpo nɛ kpo. Ɗete, mɛtu hɛnɛ ɓo kɛ kɛ̀ mbɔmbu yí tonjɛ mapi ɓeya mɛkele man. Yasi wɛtɛ, yí siyɔ nɔ, ŋgambi Njambiyɛ nja̧ ɓalɔ kɛ to yan.
17 Wunɛ njɔŋ, kɛ ɓɛ wusɛ, kandɛ kɛ mɔnɔ mɛtu mɛte yi sinɛ wunɛ ma ɓákaŋgwɛ nɔ kinɛ mɛɓɛŋna kɛ́, temɔ su ndi kɛ yotu yun. Temɔ su ɗekɛ nɛ pɛpɛpɛ yí ɓɛŋɛ wunɛ. Wusɛ kɛ kelɔ mɛyasi hɛnɛ, nɛ́ wusɛ kɛ̀ ɓɛŋ wunɛ. 18 Yori yi wusɛ kwaɗya ɓasiɗye kɛ̀ pɛ yun kɛ́. Gba mi Pol, mi ɓoɓuma kumɔ mɛŋga yiɓa, ɛ *Satan kelɛ nde, wusɛ tî kɛn na. 19 Komɛ Nyaŋgwɛ Kumande wusu Yesus ta nje kɛ́, yo ɓe nda ta kelɔ nde, wusɛ tɛ̂ma kɛ mbɔmbu wenɛ kinɛ njɔn kɛ misi? Yeti gba wunɛ ta kelɔ nde, wusɛ tɛ̂ma ɗete na? Kɛto yo wunɛ kelɛ nde, wusɛ ɓɛ̂ki nɛ ɓiɓina temɔ kɛ mɛyasi mɛte yi nje mbɔmbu kɛ́. Yo wunɛ kelɛ sendi nde, wusɛ ɓɛ̂ki nɛ mɛsosa, ɓɛ nɛ ɗuŋgwɛ te yi teɗye nde, wusɛ laŋsama kɛ́. 20 Kɛto yo wunɛ kelɛ gbate nde, wusɛ ɓɛ̂ki nɛ mɛluksa, ɓɛ sendi nɛ mɛsosa.