4
Timoti yá káto hálengga átang Táwi yan me wa yánángga átningguinek
Jesu Son Iháhá yá son áwángga ku árená me kámurená wa me yáni narángga iháng horeinek. Rám wahára wu ámna náráwa kámuk hánám watán ámna hulá táwi hánám wáina hálengga átnek. Wáina wata ku Ánutu rahálá hára me Jesu rahálá hára no me káto hánám ing kanin, ko Táwi yan me wa há yánángguinelák, rám ámna náráwa yá kákkán me nanaráya heronge táineráng wahára, me táng taktak táineráng wahára me yánáná wata tiyawingga átnelák. Ámna náráwa yánángga iháng tolingga me táng yámángga iháng káto tángguinelák. Yolop hánám átang Táwi yan me káluná kándáng wahára re yánáng tolingguinelák. Me páliná wawu inggálu yon yánángguinelák, máriya kálu wawu ámna náráwa yá me páliná wa nanaráya taktak yámán yánin pahán kandák wa isutneráng. Yáni wu ámna máro yánát áwáng yáni me kusák rina nanaráya kikiná narángngátaráng wa yánáng tolit wa nanaráya heronge táineráng. Me páliná wa sárum imángga ku me pingnga kusák wa nanaráya heronge táineráng. Iná kawu rámá rámá nanaráka yá kándáng re árán átkukuka kándáng pinná tángga átkuinelák, márapmá yá áwinek wawu káto hálengga átkuinelák, ámna náráwa Táwi yan me pingnga álosim wa yánángguinelák, me Ánutu yá yáup rina rina tátáya kamuk wa kándáng hánám tángga átkuinelák.
Wáina wu há táinelák, náuta nák ku kátkámut na rámá yá há hátewin átat. Sipna yá wáin kulit Táwi yan taha ya hangngátak wáina kulingga háinek. Erawáwá álosim wahára há erawáng háliut. Hururung kuku wahára hururung há kung háliut. Naráng hákhátik káluná wa kándáng hánám há pinná táut. Kulá nák ku hururung kut wawu kung sásáliná káin há kung hiut wata watán yumnakngá wawu tiyawing namáng san átak. Yumnakngá wawu Táwi yá nák ku kut ámna kándáng wa naminek. Yumnakngá wa naminek wawu Táwi yá ámna náráwa iháng káluná kándáng hára horeinek rám wahára. Wawu nák rewe muná, ináku kámá niyá málámbá hiták hálen kakaya pahán yot hánám átang háleng mángga átaráng wa hányon yáminek.
Pol yá ing miuk, Timoti ko nákkán káin sopmuná áwinelák
Kálu kámá há hánám kang tunggap tángga ku nákkán káin sopmuná áwinelák. 10 No wáina kanet wawu náuta Demas wawu káwak kán kutná kutná wata narán kikiná hálengngátak, wata ku nák nepmangga it yáilá Tesalonaika káin há kuk, iná Kresens yá ku Galesia provins káin kun, Taitus yá ku Dalmesia provins káin kuk wata ingga ku wáina kanet. 11 Nákáin du Luk ká rewe ku nákkot átamát. Ko ku Mak kangga káman sándi áwinemálák, náuta wawu no miti yáup tánggoet wahára háláng nanamáyan ámna álo kámá. 12 Iná Tikikus wawu suring me Efesus káin kuk. 13 Ko áwinelák wahára ku nákkán kolsiot hásák it táwi Troas káin Karpus yan it kinan uláp tingga sangga áwut wa tángga áwinelák. Hang papia na watyot ihángga áwinelák. Papia songgo kepmá yá iháng tolená wa hánám bu há ihángga áwinelák.
14 Aleksenda wawu ain dá kutná kutná iháng tolingngátak ámna watá nák neháng wáik hánám táuk, wata ku máriya Táwi yá topmá wáinanyon táng lem táinek. 15 Ámna watá Táwi yan me wa táng hang titiya táup hánám yáilá káto hálenggiuk, wata ku ko ámna wa hányon kándáng kangkang átkuinelák.
16 No me hára kung áwáng táut wata hulátitiná káin káman dá áwáng nákkot átang háláng namángga me kámá ma metáuk, ináku erek ingmen nepmangga kuráng. Wata no sáponga tángga watán kátu sasaya Ánutu inánggoet. 17 Iná no me hára átut wahára ku Táwi málámbá nákkot átang háláng namuk hálendu me pingnga álosim wa kámuk hánám yánáng hále ámna náráwa ále kámá káinnan watá naruráng. Iná rám wa átut wahára wu Ánutu yá háláng namuk hálendu kámutnek ingga ma miuráng. 18 Káyam bá ket tárák wáik rina wa nák sutna hára tánirot ingga Táwi yá nák há háláng namánggoek, wata ku nák ku álo átkuinet, hang neháng kung átkuku álosim alek káin átak wakáin tinek. Rámá rámá kutná meng tárut tángga átkuinemán. Wa pálipuk.
19 Ko nákkán káe álo táng kung Prisila yot tu náulá Akuila yáninelák, hang Onesiforus yot málámbán it kinan átaráng wa nákkán káe álo hányon yáninelák. 20 Erastus wawu it yáilá Korin káin há átak, nákkot ma áwuk, iná Trofimus wu it táwi Miletus káin ilalák tángga árán sangga áwut. 21 Kálu kámá há hánám kang tunggap tángga ku sopmuná áwinelák, wakáin átnárá kotkotná yot iruk táwi wata rámá yá áwiwon. Yubulus, Pudens, Linus, Klodia hang Táwi yan ámna náráwa nahára átaráng watá káe álo yáni sat kákkán da koek.
22 Táwi yá pahán kamángga kákkán iruk kot átnek.