Pol yá Taitus yan papia uying muk
1
Nák ku Pol, Ánutu yan yáup nangge, Jesu Son Iháháyan aposel. Ánutu yá ámna náráwa málámbán pingnga ya iháng tunggap táuk watán naráng hákhátik wa táng káto tátáya yáup namuk. Wáina háláng yáme watá me páliná wa narát me watá yángorán Ánutu yan kálu kándáng wa isutang átkuineráng. Yáni wu me páliná wa narángga Ánutu ya naráng háting mángga ku átkuku sásáliná muná wawu pálipuk há hánám táinemán ingga narángga hálengga átneráng. Ánutu ma kusák pilengngátak watá uláp pon hánám kutná kutná ma iháng tunggap táená átang gon málámbán átkuku wa há námámáya miuk. Wáina mengga ku rám há tiuk wa isutang gu málámbán me wa meng tunggap tátáya nák yáup namuk hálendu wahára kungga ku Ánutu yan me watá ámna náráwa yan káin hiták háliuk. Ánutu ámna náráwa nán son náhuk watá men du no yáup wa táut.
Taitus, papia náwu no kákkán da uyingga se kung kamek. Kákkán naráng hákhátik Jesu hára átak wawu nákkán inanyon, wata ku kák ku nák nanggena ina. Nan náni Ánutu yot Jesu Son Iháhá ámna niyá son náhuk watá pahán kamán watán pahán láláp pá kákkot átnek.
Ámna yáilá iháng tunggap tátáya Pol yá Taitus inuk
Rám no Krit sáut wahára, ko wakáin há átang gu yáup kátu ma táng háliumát wa táng hálinelák ingga kanángga ku kepmangga kut. Wáina wata ku ko it káman káman háranan miti yan ámna yáilá kámá iháng tunggap táinelák, uláp kanut wáina. Ámna yáilá ku ing árená kápángga iháng tunggap táinelák, ámna náráwa rahán yáni hára kandák kámá ma árená, áwáná káman yot re kándáng árená, ámna wáina wata nángánangge yáni wu Jesu re naráng háting mángga átang yáni tángga hangga hohoná yá ina tirik tárák kandák ma táená. Miti yan ámna yáilá ingga átaráng wawu Ánutu yan yáup wa pinná tángga átnándaráng. Wáina wata ku ámna náráwa rahán yáni hára kandák kámá ma árená. Niyá ámna yáilá átnek watá ku nák ku kutna táwi ingga narángga ámna náráwa raták ma pin yáni táindak, pahán káráp sokmuná ma táindak, umi káto yá táng hoho ma táindak, kun erawák ma táindak, hang sup iháháyan kálu, kálu kandák ma táindak. Ináku ing átnek, kámá yá itná hára áwineráng wawu kándáng hánám pin yáni táinek, ket tárák álosim wata kikiná narángga átkukuná wa kándáng pinná táinek, hang kálu kándáng wa rewe isutang rongrongngá átang málámbán pahán dán kikiná kálu wa kándáng hánám pinná táinek. Táwi yan me páliná ináng toliumán wa káto tángga átang kándáng isutang átnek. Wáina tángga átnek watá ku málám háláng imán ámna náráwa me páliná wa kándáng yánáng tolingga pahán yáni iháng káto tán wa isutang átneráng, hang watá ku málám hányon háláng imán ámna yá me páliná wa táng hang tineráng wawu wáina meráng ingga há narángga me wa kandák meráng ingga yánángga iháng tolingguinek.
Ailan Krit káin ámna máro yá yon kámá yan naráng hákhátik wa iháng yakyawák tánggiuráng
10 Ko ámna kanet wáinaná wa iháng tunggap táinelák wawu náuta ámna táup hánám watá milun yayali tángga me hánámá hánámá wa mengga ámna náráwa yángyárunginggoeráng wata. Ámna wáinaná wawu táwi hánám bu Juda ámna. 11 Ámna wáinaná watá ket tárák ma tátáyan wa yánáng tolingga ku ámna náráwa táuppon naráng hákhátik yáni iháng yakyawák tángngátaráng. Wáina tángngátaráng wawu sup ihánin ingga wata. Wáina wata ku milun yáni pop tátá me ma metángguindaráng. 12 Uláp Krit káinnan nanará ámna káman dá ing miuk, “Krit wawu ámna kusákngá rewe, ámna wáik hánám ang páyom ina. Sungi táwi hánám nanaya narángga táng taktak tángga átningngátaráng,” ingga miuk. 13 Me wawu pálipuk hánám, wata ku me hátup kálu yánátá ku Jesu yan me páliná wa kándáng naráng hátineráng. 14 Juda yan pingnga hánámá wata ma kárámating yámindaráng, hang ámna niyá Táwi yan me páliná wa sárum imángngátaráng watá yánin nanará hára meng rákit me kámá met watán me ma narindaráng. 15 Ámna náráwa niyá Ánutu rahálá hára rongrongngá átneráng wawu ále umi sungi yáni watá wáinanyon árát álo ihineráng. Iná ámna náráwa niyá pahán yáni yá wáik hánám hálen átang Jesu ya ma naráng háting mindáráng wawu ále umi sungi yáni watá wáinanyon rongrongngá ma átnándáráng. Pahán nanará yáni yá wáik hánám hálengga árán wáina táemán me memán wawu kandák ingga ma naráng hátingngátaráng. 16 Milun yáni yá ku Ánutu há naráng memán ingga mengngátaráng, enendu ket tárák yáni yá ku Ánutu sárum há imená hálengngátak. Wawu milun yayali ámna, watá ket tárák álosim kámá tátáyan tárák ku muná. Tirik tárák yáni wawu Ánutu yá kápángga takta narángngátak.