Pol yá Filemon dán papia uying muk
1
Nák ku Pol, Jesu Son Iháhá watán yáup tánggoet wata neháng kalabus kinan ting sat átkoet. No papia ná uye nuk náni Timoti yot sate Filemon kákkán káin koek. Kák ku nát nuk náti hánám, nát tá miti yáup rina tánggoemát wáinanyon tánggoelák. Nátán heronge me yá málám náni Apia yan káin koek, me yáup náni káman táená Akipus ni tewe ámna yá ina hánghálángngingga erawángngátaráng tárák wáinanyon du miti yáup tánggoek watán káin hányon koek, hang miti ámna náráwa kákkán it káin áwáng miti ya hangngátaráng watán káin hányon koek.
Nan náni Ánutu yot Táwi Jesu Son Iháhá watá pahán sámán pahán láláp watá sányot átnek.
Filemon dán ket tárák álosim wata Pol yá heronge naruk
No sáponga táng kamánggoet wahára wu kákka ingga Ánutuna heronge me inángga átkoet. No wáina tángga átkoet wawu kámá yá ing met naránggoet, kák ku Táwi Jesu ya naráng háting mánggoelák, me Ánutu yan ámna náráwa wata kikiná hánám naráng yámánggoelák. Wáina met naránggoet wata ku Ánutu heronge me inángga átkoet. No Ánutu yan káin ing sáponga tánggoet, kák ku nányot Jesu Son Iháhá wata naráng hákhátik táng mámá wakálu kámuk náni átnemán. Wáina átang naráng hákhátikka watá ku nanará álosim táng tunggap táng kaminek, me iruk kán kálu nanará álosim kámuk Jesu yá námánggoek wa hiták káinelák. Wata hánám sáponga táng kamánggoet. Nukna, ko kámá ya kikiná naráng yámángga ket tárák álosim yálenggoelák wahára kungga ku Ánutu yan ámna náráwa watán pahán wa son táng káto tánggoelák. Ko wáina tánggoelák kálu wahára ku nák pahánna táng káto tátá no heronge táwi hánám naránggoet.
Pol yá Filemon ing inuk, Onesimus wawu son há tátá nukka páliná hánám háleinek
Wáina wata ku ko náut kámá káman táinelák wata naret. Wa táinelák wawu álo kámá. Nák ku Jesu Son Iháhá watán aposel máta yáyáre ámna, wata ku no wáina táng ingga kanánggem, enendu no wáina táng ingga ma kanindát. Ináku no há naret tu nangge nukka kikiná naránggoelák, wata ku no me láláp hára kanindet. Nák ku Pol, ámna tátáwi há hálet me nák ku ámna ni Jesu Son Iháhá watán yáup tánggoet wata neháng kalabus káin ting sat átkoet wa. 10 No me láláp hára ing kanindet wawu ko ket tárák káman Onesimus* Kut Onesimus wata hulá wawu ing, “ámna kámá háláng yámámáyan.” ya táng minelák ka naret. Neháng kalabus kinan tiuráng wata torong hára Onesimus yá nákkán káin áwán Jesu yan me pingnga álosim ine Ánutu yan káinnan átkuku mirak táuk, wata ku nák nanggena ina háliuk. 11 Uláp Onesimus yá kák háláng kakamáya yáup kándáng ma tánggiuk, iná inggálu ku watán tirik tárák álosim watá kák me nák álo háláng námámáyan tárák hálengga átak.
12 No Onesimus ya pahánna kikiná hánám naret, enendu kákkán káin son suring me áwek. 13 Jesu yan me pingnga álosim yánánggoet wata ingga neháng kalabus káin ting sat átkoet, wata ku no Onesimus yá nákkot átang kákkán kome tángga nák háláng namángga átgim ingga naret. 14 Wáina naret enendu no kane ko álo ingga nananáyan káluná ku muná, wata ku no suring me kákkán káin son áwek. Ko rina tátáyan wawu no wáina táng ingga ma kanindát, ináku ko nák pahánna táng heronge táinán du rina táinelák wawu ko kangán nanará isutang táinelák. 15 Kámá Ánutu yá narán hám Onesimus yá kepmangga kung rám isikimo átuk. Wáina hálen wawu wata hulá ku ing, Onesimus yá Jesu ya naráng háting mángga ku son kákkán káin áwángga rámá rámá Filemon kákkot átkuinek. 16 Kákkán káin son áwán du ko wa katá yáup nangge hánámá re ina ma háleindak. Watá ku yáup nangge hánámá wa iháng hátingga áráng árená ina háliuk, wawu Jesu ya naráng háting mená, wata ku ko wa katá nukka ina hálendu kikiná káinelák. No wa kanggoet tu nukna hánám hálendu no pahán imánggoet, iná ko ku no pahán imánggoet wa táng hátingga pahán táwi hánám iminelák. Onesimus yá yáup nangge hánámá yan yáup wa tángga átkuinek wawu álo kámá ingga kangga heronge narángguinelák, hang Táwi Jesu hára wawu katá ku nukka hálendu kikiná káinelák.
17 Wáina wata ku ko nák nahátá nukka Jesu yan yáup káman tángngátamát hálendu Onesimus son táinelák wawu nák nehánggim tárákngá ku wáinanyon hánám táinelák. 18 Onesimus yá kákka kandák kámá táng kamuk hálen wawu no kangga táng tolinet, me kákkán hára náut kámá káman táuk hálendu wata topmá ku no kaminet. 19 Nák ku Pol nayon ketna yá kolem ná uyingga kanet. Topmá ku no álo kaminet. Ko ku ing narinelák, ko nákkán káin topmá nanamáyan hányon átak, ko topmá nanamáyan wawu no Táwi yan me pingnga álosim wa kane ko átkuku mirak táulák. Ko wata kalot yamiwon. 20 Nukna, ko Táwi kutná hára no rina kanet wa wáina táinelák ingga naret. Nát tu Jesu Son Iháhá watán ámna yá átamát, wata ku rina kanet wáina tángga ku nák pahánna son táng káto táinelák. 21 No ing há naret, ko nákkán me há isutnelák, wata ku papia ná uying kamet. Pálipuk ing há naret, ko tárák álosim wata táng minelák wawu no rina kanet wa táng hátingga táng minelák.
Pol nuknukngá yá káe álo yáni Filemon dán sat kuk
22 No me nukngá kámá kanindet wawu ing, no ing hánám há narángga átat, Táwi yá sándán me sáponga narán hálendu no sándán káin son kuinet. Wata ku ko itya kinan it pahálá káman nákkán da tiyawingga satá átnek.
23 Ámna Epafras wawu nákkot kalabus káin káman átkoemát, Jesu Son Iháhá watán me pingnga álosim mengngátak wata. Ámna watá sándán káin káe álo meng san áwek. 24 Me hang yáup nákkot káman táená átaráng, Mak, Aristakus, Demas yot Luk watá sándán káin káe álo yáni hányon meng sat áwek.
25 Táwi Jesu Son Iháhá watá pahán sámángga iruk sáni yot átnek.

*1:10: Kut Onesimus wata hulá wawu ing, “ámna kámá háláng yámámáyan.”