3
Ánutu yá nán náháng álolo táuk wata ku nándá tirik tárák álosim wa há tángga átkuinemán
Jesu ya naráng háting mená wa ing yánángga árátá ku kapman me it tán ámna yáilá yáni wata tárang káin átang milun susuwá hára re átkuineráng, ket tárák álosim wa tátáya rámá rámá tiyawingga átkuineráng, nangge nuknuk yáni ya ma meng yámindaráng, menmen ininán ma táindaráng, hang yáni tángga hangga ket tárák álosim wa rewe ámna náráwa kámuk yálengga átkuineráng ingga yánángga átkuinelák.
Uláp nándu wáinanyon nanará álosim hára ma árená milun yayali hára re átkiumán. Ámna wáik watá nángnárungin watán milun wa isutkiumán. Mukmuro yan kumbi kinan árátne pahán tátárut tán ket tárák wáik kot tu sut tán kikiná hulá hulá watá átkuku náni wa pinná tángga átkiumálák. Káyam tátá yot kápáng naknarák wahára átkiumán. Kámá yá nán takta náhát nándá wáinanyon takta kápángga átkiumán. Wáina tángga átkiumán, enendu Ánutu ámna náráwa son nánáhá watá nánda kikiná narángga ku náháng álolo tángga son náhuk. Wáina táuk wawu nándá ket tárák álosim tátne wata muná, ináku málámbáyon urák náni narángga ku wáina táuk. Wawu ing wahára kungga ku Ánutu yá son náhuk, Iruk Káungá yá náháng yawolán nangge kongakngá yá ina átkuku mirak táumán wahára. Jesu Son Iháhá, ámna ni nán son nánáhá, watán yáup hára kungga ku Ánutu yá Iruk Káungá watán háláng táwi wa kulin nándán káin háuk ngá nányot átkoek. Ánutu yá pahán námán málámba rahálá hára ámna náráwa kándáng átkoemán. Kulá kálu wahára kungga ku Ánutu nángánangge háliumán hálendu átkuku sásáliná muná wa tátáya hálengga átkoemán wa táinemán. No me wa uying kamet wawu pálipuk ingga narángga ku Jesu ya naráng háting mená wa me wawu táwi hánám ingga yánángguinelák. Yánátá ku niyá Ánutu pálipuk ingga nareráng watá ku káto hálenggatang ket tárák kándáng wa tángga átkuineráng. Ket tárák wáina wawu álosim hánám, niyá wa isutnek wawu watá álo háláng iminek.
Iná ko ku me kandák ing wata ma kárámating yámindalák, hánámá hánámá menmen ininán tátá, táwi ilom yáni kut yáni wata ingga mengga kuku, me Moses yan meng rákit me wata menmenná. Me hánámá hánámá wáina watá manyon háláng námindák. 10 Iná ko katá káman dá ámna náráwa iháng hohoreya tán du ket tárák wáina ma táindalák ingga kándáng hánám ininelák. Iná kákkán me wa ma narán wawu son ininelák, hang kákkán me wa rám yará ma narán du ámna wáinaná wawu sárum iminelák. 11 Ko ku ing narinelák, ámna wáinaná wawu káráp henghentongngá ina mukmuroná táwi hánám bá átak. Málámbán átkuku kandák watá yon du táng me hára há ting san átak.
Pol yá me pukon miuk
12 No Atemas káling Tikikus waháranan káman suring me kákkán káin kung hinek rám waháranyon du ko áwángga it táwi Nikopolis káin nák nanaháya kálu kámá há hánám kang tunggap tángga ku wakálu áwinelák. Iruk kot kotkotná rámá wawu nák ku wakáin kung átnát ta naret. 13 Apolos káling lo yan nanará ámna Senas watá kálu kukuya tán du kálu yan kutná kutná wa háláng yáminelák ka ku kálu káin kutná kutná ya kesák ma táindámálák. 14 Ko ku ámna náráwa náni ing yánáng tolinelák, káto hálenggatang ket tárák kándáng wa tángga átkuineráng wahára ku nuknuk yáni niyá kutná kutná náut hánám ba kesák tát wa álo háláng yámát tu ket tárák yáni yá ku páliná álosim sángga átkuinek.
15 Ámna náráwa nákkot átaráng watá káe álo yáni sat kákkán da koek. Kulá ko ku nándán káe álo wa ni Jesu naráng háting mángga nánda kikiná naráng námángga átkoeráng wa yáninelák. Ánutu yá sán kámuk pahán sáminek.