6
Nabuburutan tomǝlevtes
Nǝboŋ notokǝta, noris aTuhsipsip tokad nalob̃ulat tobul, ekin kotov nabuburutan metǝkav len nabuburutan tomǝlevru lotoburut gat nalob̃ulat tobul.* KelV 5.1 Ale nosǝsǝloŋ hǝn esua len natit tovat lotomaur tosor len nadolon tohum nab̃iliurur toke, “Gǝmai!” Nokǝta, ale noris nahos topǝhapǝhw togǝmai. Atesua tosah lan etǝgau navus mai nǝwei han. Ikad nǝkraun nagol aGot tolav maii hǝn tosuni, ale hum nǝvanuan towin sǝhor naenemi san gail len nǝb̃alan tosob̃ur, igam van hǝn b̃ewin sǝhor p̃is naenemi san gail.
Beti aTuhsipsip ekin kotov nabuburutan na-vǝha-ru-an, nosǝsǝloŋ hǝn na-vǝha-ru-an len natit tovat lotomaur toke, “Gǝmai!” Nahos togon egǝmai, nahos tobisibis. Atesua tosah lan, aGot ilav nab̃iltib̃u nǝb̃alan maii, hǝn b̃ikad nǝdaŋan hǝn na-il-a-m̃o-an, hǝn b̃ilav kuv natǝm̃at dan navile a pan, hǝn nǝvanuan gail lǝb̃imat len nǝb̃alb̃alan mai galit gabag.
Beti aTuhsipsip ekin kotov nabuburutan na-vǝha-tor-an, nosǝsǝloŋ hǝn na-vǝha-tor-an len natit tovat lotomaur toke, “Gǝmai!” Ale nokǝta, noris nahos mermer togǝmai, ale atesua tosah lan, len navǝlan etǝgau nasǝkel tonǝnoṽ hǝn namǝlasan.* Hǝn naves 2-5, ris Zec 1.8, 6.1-8. Len nasǝkel, nǝvanuan enǝnoṽ hǝn namǝlasan nametǝlai gai tolǝboii mai namǝlasan hǝn natit gai salǝboi, hǝn b̃elǝboi namǝlasan han. Ale nosǝsǝloŋ hǝn nǝwalan hum nadoldol togǝm len natit tovat lotomaur toke, “Nǝvat hǝn nalita tosua hǝn nawit dereh tevi natenarius tesua, nǝvat hǝn nalita totor hǝn nǝpali dereh tep̃itp̃itoṽ. Natenarius evi nǝvat nap̃urp̃uran hǝn nauman hǝn nǝmariboŋ tosua. Nǝpali ehum nawit be nabus han isa sǝhor nawit. Husur enan nǝvat han ekǝkereh ŋai. Nawit mai nǝpali lovi hanian seJu gail, be len naut egai nǝvanuan lupar hanian ale nǝvat hǝn nawit mai nǝpali etibau masuṽ. Ale sagemǝdas naoil mai nǝwain!”
Beti aTuhsipsip ekin kotov nabuburutan na-vǝha-vat-an, nosǝsǝloŋ hǝn na-vǝha-vat-an len natit tovat lotomaur toke, “Gǝmai!” Ale nokǝta, noris nahos togǝmai, nǝtau han tokǝsan wavwav. Atesua tosah lan, nahǝsan aMatan, ale Naut Nǝmatan ehusuri, itah maii. AGot ilav nǝdaŋan mai gǝlaru hǝn arb̃igol b̃esua b̃imat dan tovat len nǝvanuan p̃isi len navile a pan. Ilav nǝdaŋan mai gǝlaru hǝn arb̃igol nǝmatan len nǝb̃alan o nǝ-par-hanian-an o namǝsahan tiltile o narivatǝvat nalilihai. Eze 14.21. Namǝsahan tiltile elǝboi b̃evi navilesir.
Nǝboŋ aTuhsipsip tokin kotov nabuburutan na-vǝha-rim-an, pipit nǝmel tutumavan, noris nǝlon alat lotomat sil nasoruan siGot. Nǝvanuan gail lugol alaten lumat sil na-kel-uri-an tovoi lotodaŋ hǝn lǝb̃ikel koti. 10 Lukai habat van hǝn Nasub̃. Luke, “Masta gaiug gotovi Got kitin! Gitoh tebǝlav mabe vir gǝb̃enǝnoṽ hǝn nǝvanuan lotosuh len navile a pan mai nǝbathut nakitinan hǝn lǝb̃ipanis sil nǝsa lotogole hǝn ginamito? Gigol nasisilan hǝn galito husur nǝda hinamit mai nǝmatan sinamit ŋais?” 11 Beti aGot ilav nahurabat pǝhapǝhw mai galit p̃isi. Ale ikel mai galit ke liŋavŋav kǝkereh vir naslev siYesu gail sum̃an galito, mai awawa salit len nadǝlomian b̃isob̃ur lǝb̃imat. Bathut nǝvanuan lotomǝtahun aGot dereh ligol alatenan limat sil nadǝlomian lotokade len aYesu van vǝbar na-p̃uruŋ-gati-an b̃ihau hǝn alat lǝb̃imat.
12 Nǝboŋ aTuhsipsip tokin kotov nabuburutan na-vǝha-mǝlevtes-an, noris nab̃iltidu todu. Noris namityal togǝm mermer hum nahurabat harharo, ale noris nahǝbati kavkav togǝm bisibis hum nǝda. 13 Beti nam̃eso gail len nǝmav luteh len tan, hum naṽit nǝhai lotoveu lotorus len nǝlan paru. 14 Ale nǝmav ebul vi tut hum nalob̃ulat lotobul hǝni, ale naṽehuh mai naholoul p̃isi lorus dan namilelito.§ Hǝn naves 12-14, Isa 13.10-13, 34.4; Eze 32.7-8; Amo 8.9; Jol 2.10; 2Tim 4.13 15 Beti nakiŋ sinavile a pan gail, nǝvanuan totibau gail, nab̃iltisoltia lotoil a m̃o hǝn nasoltia tosob̃ur, alat lotopul hǝn natite, nǝvanuan bǝbau gail, naslev gail mai alat lǝsavi slev, galit p̃isi losusuah len nab̃urhuvat gail mai napipivat hǝn naṽehuh gail. 16 Ale lukai van hǝn naṽehuh mai nǝvat gail ke, “Mititeh len ginamito, susuan ginamit dan nǝhon atenan tobǝtah len nab̃iltihai bǝtbǝtah. Susuan ginamito dan nǝlol paŋpaŋ seTuhsipsip!* Hos 10.8; Luk 23.30 17 Husur nǝboŋ totibau hǝn nǝlol paŋpaŋ sǝlaru egǝm tia, ale as telǝboi b̃eil gati?”* Jol 2.11; Zep 2.2-3

*6:1: KelV 5.1

*6:5: Hǝn naves 2-5, ris Zec 1.8, 6.1-8. Len nasǝkel, nǝvanuan enǝnoṽ hǝn namǝlasan nametǝlai gai tolǝboii mai namǝlasan hǝn natit gai salǝboi, hǝn b̃elǝboi namǝlasan han.

6:6: Natenarius evi nǝvat nap̃urp̃uran hǝn nauman hǝn nǝmariboŋ tosua. Nǝpali ehum nawit be nabus han isa sǝhor nawit. Husur enan nǝvat han ekǝkereh ŋai. Nawit mai nǝpali lovi hanian seJu gail, be len naut egai nǝvanuan lupar hanian ale nǝvat hǝn nawit mai nǝpali etibau masuṽ.

6:8: Eze 14.21. Namǝsahan tiltile elǝboi b̃evi navilesir.

§6:14: Hǝn naves 12-14, Isa 13.10-13, 34.4; Eze 32.7-8; Amo 8.9; Jol 2.10; 2Tim 4.13

*6:16: Hos 10.8; Luk 23.30

*6:17: Jol 2.11; Zep 2.2-3