2
Kuŋ aŋaŋ miivoli wɩa
Saŋŋa dieke dɩ tɩanna wa, nɩ nʋazetiŋ aŋaŋ bɩaŋ yiile wɩa, die nɩ sɩɩ sɩba nɩ kpiye mɩŋ. Saŋka mi die nɩ dɩ wa tɩŋgbaŋka gie haalɩbɩatɩ sieŋ ta tuo tɩŋgbaŋka gie naaŋ Sitaani nʋaŋ vuodieke dɩ pɔgɩlɩna vuodiekemba dɩ kana ka tuose Ŋmɩŋ nʋarɩ, wusie, tɩ mana die sɩɩ sɩba banɩŋ, ta dɩɩ tɩ nyɩŋgbanɩŋ lɔla, ta yie tɩ nyɩŋgbanɩŋ aŋaŋ sʋŋ dɩ yaala dene. Tɩnɩŋ aŋaŋ banɩŋ tʋʋma die yaa wa Ŋmɩŋ sɩnyɩɩrɩŋ a kieŋ tɩ ma.
Ama Ŋmɩŋ zɔɔlɩnchɩgɩla aŋaŋ ʋ choti faasɩ dala mɩŋ ta wo magɩsɩŋ die wɩa, die tɩ zetine Ŋmɩŋ nʋarɩ ta die sɩɩ sɩba tɩ kpiye mɩŋ saŋka mi wo, saŋka mi, Ŋmɩŋ dɩ vʋarɩ tɩ a nyɩŋ kuŋ me, a yaa tɩ juu miivoli me Masia wɩa; Ŋmɩŋ zɔɔlɩnchɩgɩla wɩa tɩ ye gbatɩtaanɩŋ. Tɩ benne Yisa Masia ma wɩa Ŋmɩŋ dɩ lagɩŋ a sʋgɩrɩ tɩnɩŋ aŋaŋ wʋnɩŋ, ta tɩ lagɩŋ a dii naaŋ aŋaŋ wa arɩzanna ma. Ʋ yiwo naa dɩ ʋ dagɩ vuoŋ mana saŋŋa mana ʋ zɔɔlɩnchɩgɩla dɩ dala dene, ta yi burichini a yɩ tɩ Yisa Masia wɩa. Ŋmɩŋ zɔɔlɩnchɩgɩla wɩa nɩ ye gbatɩtaanɩŋ, dama nɩ yine Masia yada wa wɩa. Ŋmɩŋ piini wonde a yɩ nɩ, daa nɩ gbaŋ gbaŋ nɩ yine wudieke. Vuoŋ kaaŋ bɩagɩ nɩgɩ ʋ nyʋʋŋ ka wɩa, a ka yi nɩ gbaŋ gbaŋ nɩ tʋʋma. 10 Yisa Masia ma Ŋmɩŋ dɩ yi tɩ vuodiekemba tɩ yine, ta yɩ tɩ tʋnvɩɩna beriŋ dɩ tɩ tʋma wudieke ʋ wone a saŋ dɩ tɩ tʋmma wa.
Masia vuosi mana yiwo bʋnyɩ
11 Die wɩa, nɩnɩŋ vuodiekemba dɩ kana ka yi Juu vuosi naa, ta Juu vuosi dɩ wasa nɩ kɔlɩyootieliŋ ta wasa ba gbaŋ vuodiekemba dɩ gobine ba kɔla naa, nɩ tɩɩnsɩ die nɩ yine vuodiekemba saŋŋa dieke dɩ tɩanna. Die kɔlagobiŋ die yiwo wudieke vuota dɩ yinene ba nyɩŋgbanɩŋ ma. 12 Saŋka mi die nɩ ka sɩba Masia. Die nɩ yiwo chaanɩŋ ta ka gʋtɩ Ŋmɩŋ vuovʋarɩkaha ma. Die nɩ bie wo tɩŋgbaŋka gie ta ka sɩba Ŋmɩŋ, ta bɩ wo tama, dama ʋ yɩna ʋ vuosi nʋa dieke wo die nɩ ka gʋtɩya. 13 Ama lele, nɩ bie wo Masia ma, die wɩa nɩnɩŋ vuodiekemba die dɩ benne saasaa wa wa keŋ a gbigi wo Ŋmɩŋ, Masia kumbu wɩa. 14 Wʋnɩŋ ʋ lagɩsɩna Juu vuosisi aŋaŋ vuodiekemba dɩ kana ka yi Juu vuosisi ta yi be bʋnyɩ, ta sʋgɩfɩalɩŋ dɩ keŋ, ʋ kpine wo wɩa ʋ kpisi dataasɩsɩ die dɩ benne ba sʋnsʋkʋ. 15 Juu vuosi mɩraha die yaa wa chʋara pam ama Masia die dɩ kpisihe aŋaŋ ʋ kumbu amʋ ʋ nan lagɩsɩ Juu vuosisi aŋaŋ vuodiekemba dɩ kana ka yi Juu vuosisi a keŋ ʋ jigiŋ aŋ buuriŋ bule wa gie lagɩŋ a yi buurihaalɩ balɩmɩŋ dɩ ʋ yi aŋ sʋgɩfɩalɩŋ keŋ buuriŋ bule wa gie jigiŋ. 16 Ʋ dagarɩkɩrɩ kumbu yine ʋ kpisi dataasɩsɩ ba sʋnsʋŋ, ta lagɩsɩ ba mana ba yi buuribalɩmɩŋ ta yaa ba a yiŋŋi keŋ Ŋmɩŋ jigiŋ. 17 Die wɩa, Masia die keŋye mɩŋ a mʋʋlɩ sʋgɩfɩalɩŋ wʋvɩɩna a yɩ nɩnɩŋ vuodiekemba dɩ kana ka yi Juu vuosisi, ta die yʋa aŋaŋ Ŋmɩŋ, ta bɩ mʋʋlɩ a yɩ Juu vuosisi, vuodiekemba die dɩ gbigine Ŋmɩnnɩ. 18 Dɩ yiwo Masia wɩa Juu vuosisi aŋaŋ vuodiekemba dɩ kana ka yi Juu vuosisi mana bɩagɩ keŋ tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ jigiŋ, ʋ Halɩkasɩ balɩŋka ma.
19 Die wɩa, lele, nɩnɩŋ vuodiekemba dɩ kana ka yi Juu vuosisi aŋaŋ Ŋmɩŋ vuosisi yiwo tɩŋgbaŋ balɩmɩŋ ballɩ, ta bɩ yi Ŋmɩŋ tigiŋ vuosi, nɩ ka bɩ yi chaanɩŋ. 20 Nɩ sɩɩ sɩba juoŋ waara ta Ŋmɩŋ naazʋalɩŋ aŋaŋ Ŋmɩŋ tʋntʋntɩba dɩ yi ka nyabɩlɩŋ, ta Masia dɩ yi ka gɔŋgɔŋyʋgɩrɩŋ taŋkpeŋkpɩɩŋ dieke dɩ vana ka zie keŋ keŋ. 21 Wʋnɩŋ Yisa Masia lagɩsɩna a pɔgɩlɩ Ŋmɩŋ vuosisi ta ba beri vɩɩnɩŋ ta bɩrɩma ʋ jigiŋ. 22 Nɩ lagɩsɩna aŋaŋ Masia wɩa, Masia taasa nɩ mɩŋ aŋaŋ ʋ dɩdɩɩsɩrɩŋ banɩŋ ba, ta nɩ mana dɩ lagɩŋ a yi juoku gie ta Ŋmɩŋ Halɩkasɩka dɩ bie ka ma.