Gbaŋ dieke Pɔɔli dɩ maagɩna a yɩ
Efesusi
tɩŋ vuosi wʋnna
1
Manɩŋ Pɔɔli vuodieke Ŋmɩŋ dɩ vʋarɩna dɩ n yi Yisa Masia tʋntʋntʋ maagɩnana gbaŋkʋ gie a yɩa nɩnɩŋ Yisa Masia dɩdɩɩsɩrɩ diekemba dɩ yine wo yada ta bie Efesusi tɩŋ ma.
Tɩ Chɔɔŋ Nabidie Ŋmɩŋ aŋaŋ tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia suŋŋi nɩ ta yɩ nɩ sʋgɩfɩalɩŋ.
Ŋmɩŋ Halɩkasɩka dɩ suŋŋinene tɩ Yisa Masia wɩa dene
Nɩ vaa tɩ waasɩ Ŋmɩŋ, vuodieke dɩ yine tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia Chɔɔŋ wa, dama tɩ benne Yisa Masia ma wɩa ta wʋnɩŋ Ŋmɩŋ dɩ yɩ tɩ ʋ Halɩkasɩka piini diekemba mana dɩ benne arɩzanna ma. Ŋmɩŋ die wɔŋ woliŋ a vʋarɩ tɩ mɩŋ Yisa Masia ma dɩ tɩ yi ʋ sɩɩtɩ ta wa keŋ naaŋ tɩŋgbaŋka gie, amʋ tɩ nan dɩ bie kasɩ ta wo bɩaŋ ʋ nɩŋŋa. Ʋ cho tɩ wɩa, die wɩa ʋ saŋkʋ ma, die ʋ yile dɩ Yisa Masia ma ʋ nan vaa tɩ bɩrɩŋ ʋ ballɩ. Nɩ vaa tɩ bɩrɩ Ŋmɩŋ dama ʋ zɔɔlɩnchɩgɩla dɩ faasɩna a dala wɩa, ta ʋ chɩgɩ tɩ zɔɔlɩŋ ʋ Bʋadembike choti wo me. Dama Ŋmɩŋ nagɩ wa tɩ wʋbɩatɩ a chaa tɩ ta tɩ bie tɩ dʋŋŋʋ ʋ Bʋadembike choti wo zɩmbʋ wɩa. Ye, Ŋmɩŋ zɔɔlɩnchɩgɩla die dɩ benne tɩ ma dene ta wo magɩsɩŋ. Ŋmɩŋ vuodieke dɩ yalla yɩaŋ aŋaŋ sɩbɩŋ pam wa, ta tʋŋ sɩba ʋ yiline dene ta yuori dagɩ tɩ wʋlɔbɩrɩkɩŋ wudiekemba die ʋ ziene dɩ ʋ nan keŋ yi Masia ma wa. 10 Saŋka mi dɩ keŋ tʋgɩ, ʋ nan yi ʋ saŋkʋ a kpatɩ ta lagɩsɩ jadieke ʋ naanna mana ta a bie ŋmɩŋsikpeŋ aŋaŋ tɩŋgbaŋka gie me mana ta vaa Masia yi a sikpeŋtieŋ.
11 Ŋmɩŋ ŋaaŋ yie wo wudieke ʋ sanna mɩŋ, die wɩa ʋ vaa Yisa Masia dɩ vʋarɩ tɩ. 12 Die wɩa nɩ vaa tɩnɩŋ vuodiekemba dɩ wolinne a yaa tama Masia ma wa bɩrɩma Ŋmɩŋ ta kɔtɩma ʋ saaŋ ŋmɩŋsikpeŋ.
13 Die nɩ gbaŋ dɩ keŋ bɩrɩŋ Ŋmɩŋ vuosi die nɩ wʋnna wʋvɩɩŋ diekemba dɩ yalla gbatɩtaanɩŋ wa. Die nɩ yine Masia yada wa wɩa Ŋmɩŋ die dɩ nagɩ ʋ Halɩkasɩka dieke dɩ yine ʋ chaanɩŋ magɩlɩŋ a yɩ nɩ sɩba ʋ yɩna nʋaŋ dɩ ʋ nan yɩ wa. 14 Ŋmɩŋ yɩ tɩ wa Halɩkasɩka dɩ ʋ yi siara dɩ tɩ nan keŋ ye jadieke wʋnɩŋ Ŋmɩŋ dɩ yɩna nʋaŋ dɩ ʋ nan yɩ ʋ vuosisi, ta bɩ dagɩ dɩ ʋ nan seŋ yɩ vuosi gbatɩtaanɩŋ aŋaŋ wusie. Nɩ vaa tɩ bɩrɩma wa ta kɔtɩma ʋ saaŋ.
Pɔɔli Ŋmɩŋ jʋʋsɩŋ wɩa
15 Die wɩa, a nyɩŋ daa dieke n wʋnna dɩ nɩ yi tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia yada aŋaŋ nɩ chone Ŋmɩŋ vuosi dene wo a keŋ tʋgɩ jinne wo, 16 n ka vaa Ŋmɩŋ waasɩŋ nɩ wɩa. N ŋaaŋ tɩɩnsa nɩ wɩa n Ŋmɩŋ jʋʋsɩŋ ma 17 ta jʋʋsa tɩ Chɔɔŋ Ŋmɩŋ, vuodieke dɩ yine hagɩrɩtieŋ ta bɩ yi tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia Ŋmɩnnɩ, dɩ ʋ yɩ nɩ yɩaŋ ta yuori ʋ gbaŋ a dagɩ nɩ aŋ nɩ mɩŋŋɩ sɩmma wa. 18 Ta bɩ jʋʋsa wa dɩ ʋ yuori nɩ nine aŋ nɩ sɩmma tama dieke wɩa ʋ wana nɩ, ta bɩ sɩba a baarɩ dɩ nyindiekemba ʋ bala ʋ keŋ a nagɩ yɩ ʋ vuosisi faasɩ vɩɩna, 19 ta bɩ sɩba ʋ hagɩrɩŋ dɩ dala dene ta nan suŋŋi tɩnɩŋ vuodiekemba dɩ yine wo yada naa. Bʋnɩŋ hagɩrɩkpeŋkpɩɩbʋ mi 20 die ʋ nagɩ a sʋgɩrɩ Masia a nyɩŋ kuŋ me ta vaa ʋ kalɩ ʋ nuudiigiŋ chaaŋ arɩzanna ma. 21 Masia sɩna ŋmɩŋsikpeŋ naara aŋaŋ yikotieliŋ aŋaŋ hagɩrɩtieliŋ aŋaŋ sikpeŋtieliŋ mana; wʋnɩŋ ʋ yalla saaŋ dieke dɩ tɩanna yiko mana saara diekemba dɩ benne dʋnɩaka gie me aŋaŋ dʋnɩa dieke dɩ bala ka keŋ wo. 22 Ta Ŋmɩŋ dɩ nagɩ jaaŋ mana a yi ʋ nuusi me ta vʋarɩ wa dɩ ʋ yi Ŋmɩŋ vuovʋarɩka mana Sikpeŋtieŋ. 23 Masia yine ʋ vuovʋarɩkaha sikpeŋ, ta vuovʋarɩkaha yine ʋ nyɩŋgbanɩŋ, ta ʋ nyɩŋgbaŋka dɩ suuli aŋaŋ ʋ hagɩrɩŋ, ta ʋ dɩaŋ ʋ suuli aŋaŋ Ŋmɩŋ hagɩrɩŋ.