6
Chime taŋ chiidʋnsa wɩa
N nɩmballɩ, dɩɩ yi nɩ wʋnyɩ dɩ yi bɩaŋ, nɩnɩŋ vuodiekemba dɩ bemme aŋaŋ Ŋmɩŋ Halɩkasɩka mʋ nɩ suŋŋi wo sɔmm aŋ ʋ yiŋŋi sieku me. Ama nɩ sɩmma amʋ nɩ gbaŋ nɩ kaaŋ juu kanɩŋ bɩabʋ mi. Nɩ suŋŋime a chime taŋ chiidʋnsa, nɩ yie naa nɩ nan dɩ dɩ Masia mɩrɩka. Dɩɩ yi vuoŋ dɩ yile dɩ ʋ yiwo vuoŋ ama ta ka yi vuoŋ die nɩŋ ʋ gaama ʋ gbaŋ. Dɩ vɩɩna dɩ vuoŋ mana magɩsɩ ʋ gbaŋ gbaŋ ʋ beriŋ, ta ʋ wa yallɩma sʋgɩfɩalɩŋ yaa gamma ʋ tʋnvɩɩna ma, ta daa nagɩ ʋ gbaŋ a magɩsɩma aŋaŋ vuogaaŋ tʋʋma. Dama dɩ yiwo talasɩ dɩ vuoŋ mana chii ʋ gbaŋ gbaŋ chiiti.
Vuodieke ba dagɩna wa Yisa Masia wʋvɩɩnaha mʋ ʋ tɩa nyɩnvɩɩna mana ʋ yallɩ aŋaŋ ʋ dɩdagɩrʋ.
Nɩ da gaama nɩ gbaŋ; vuoŋ kaaŋ bɩagɩ gaaŋ Ŋmɩŋ; vuota gobe jadieke ʋ bʋrɩna wa mɩŋ. Vuodieke dɩ bʋrɩna dɩ ʋ fɩalɩ ʋ nyɩŋgbanɩŋ choti, ʋ nan keŋ gobi kuŋ ʋ nyɩŋgbanɩŋ lɔlɩbɩatɩ ma wɩa; ama vuodieke nɩŋ dɩ bʋrɩna dɩ ʋ fɩalɩ Ŋmɩŋ Halɩkasɩka, nan keŋ gobi miivoli dieke dɩ wone kpatɩ Ŋmɩŋ Halɩkasɩka wɩa. Die wɩa, nɩ daa vaa tɩ gbalɩgɩ aŋaŋ vɩɩnɩŋ yiile, dama dɩɩ yi tɩ ka vaa vɩɩnɩŋ yiile, tɩ nan keŋ ye ka nyʋarɩ saŋŋa dieke dɩ mʋna. 10 Die wɩa, dɩɩ yi tɩ ye sieŋ, tɩ yime wudieke dɩ vɩɩna a yɩma vuoŋ mana; a tɩaŋ a mana tɩ yime a yɩma vuodiekemba dɩ yine tɩ nɩmballɩ tɩ mana dɩ yine Yisa Masia yadaka wɩa.
Kpatɩŋ kpaamɩŋ aŋaŋ waasɩŋ
11 Lele, nɩ ye n maagɩna aŋaŋ maagɩkpɩɩma dene aŋaŋ n gbaŋ gbaŋ n nuuŋ. 12 Vuodiekemba dɩ yaala ba vaa Juu vuosi sʋŋ fɩalɩ wa, banɩŋ ba mugisine nɩ dɩ nɩ gobi nɩ kɔla, amʋ Juu vuosisi kaaŋ mugisi be Masia dagarɩkʋ ma wɩa. 13 Vuodiekemba dɩ gobinene ba kɔlaha gbaŋ ka dɩa Mosisi mɩraha, ama ba yaala nɩ gobi wo nɩ kɔla amʋ ba nan bɩagɩ kuuli nɩ kɔlaha gobiŋ wɩa. 14 Manɩŋ nɩŋ n nan kuuli yaa gamma tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia dagarɩkʋ ma nyɩɩna ma, dama ʋ dagarɩkʋ wɩa maŋ kʋʋ tɩŋgbaŋka gie wɩa n nyɩŋgbanɩŋ ma, ta tɩŋgbaŋka gie wɩa dɩ bɩ wo hagɩrɩŋ n nyɩŋgbanɩŋ ma. 15 Puole wori yaa gamma vuodieke dɩ gobine ʋ kɔlɩ aŋaŋ vuodieke dɩ kana ka gobi ʋ kɔlɩ. Wudieke dɩ yine nɩŋŋmɩna yine berihaalɩ dieke Ŋmɩŋ dɩ yɩ tɩ wa mɩŋ. 16 Sʋgɩfɩalɩŋ aŋaŋ zɔɔlɩnchɩgɩla bemme vuodiekemba die dɩna dagɩkʋ gie ma, banɩŋ ba yine Ŋmɩŋ vuosi.
17 Ka kpatɩŋ, nɩ sɩmma dɩ vuoŋ bɩ yɩ mɩŋ wumugisikiŋ, dama n wɔŋ yaa wa kɔjagɩlagɩsɩ a dagɩ dɩ n yiwo Yisa Masia yɔmʋ.
18 N nɩmballɩ, tɩ Yɔmʋtieŋ Yisa Masia suŋŋi nɩ mana. Wusie.