2
Piyaoka matigammuwan yu nu kumaan man-iibados ku uttun long-ag ku un mangwa’t dan mangkapiyaan yu kan padana pay sidadin losana manuttuwa’t din Laodicea kan sadadi’n losana adi payyan nakaila kan sakon. Ta piyaok un mapabos-oḻ nat angos yu kan man-os-ossaan kayu maipagapu’t mampipinniyaan yu daḻapnu taḻona maid manduwaduwaan yu nu adi taḻona maawatan yu dit maipanggop sit inlimod Apudyus sidit, un maid sabali nu adi si Kristu. Si Kristu ullawa’d mangdasan sidan losana kinasilib kan makatigammuwan sit maipanggop kan Apudyus.
Ibagak kan dikayu datu daḻapnu maid makaallilaw kan dikayu utdan makapaawis un bagbagan maid katuttuwaana. Ta ulay nu maidak kan dikayu taḻona sosomkok dikayu. Ot mataḻokak un nakatigammu un natimpuyug kayu kan nabakod nat pammati yu kan Jesu Kristu.
Sat Mataguwan Maipagapu’t Maiyossaanan Kan Kristu
Kadon ta inawat yuwon si Jesu Kristu un Apu yu, masapula matagu kayuwon un maisayun sit mantatagun di osa’n naidagamung kan siya. Lumamut kayuwon kan siya ot itultuluy yu un dumakoḻ sidit mataguwan yu kan siya. Pabakodon yu nat pammati yu un kama’t dit naisuḻu kan dikayu kan kankanayun kayu un manyaman kan Apudyus.
Man-alimban kayu ta adi kayu maawisa mangunud sidan tudtudun kama nu nabaḻbaḻu yoong maid selbi da kan makaallilaw. Sadatu un tudtudu, natawid ullawa utdat ginnapuwan taku kan intudtudun dat nadadaga ispiritu un mangiyapu uttun lubung un bokona naibasal sit tudtudun Kristu.* Galacia 4:9. Nambalina tagu si Kristu yoong iniinggaw dit losana kinaapudyus kan siya. 10 Ot maipagapu’t dit naiyossaanan yu kan Kristu un siya’d kangattuwana Apu utdan losana maapu kan awad si tulay, annat kan dikayuwon dat lossalossana masapul yu un matagu.
11 Maipagapu’t dit naiyossaanan yu kan siya, natuḻgiyan kayu yoong bokona padan dit mantutuḻgin di tagu ta si Kristu dit nangwa un kinaanna dit pannakabalin dit nadadaga kinatatagu yu. 12 Ot utdit nabunyag kayu, kama nu naipanlobon kayu kan Kristu kan kama nu naipan-ungaḻ kayu kan siya gaputa manuttuwa kayu utdit pannakabalin Apudyus un namaungaḻ kan Kristu utdit natoyana. 13 Utdit, naibilang kayu un natoy sidin man-iilan Apudyus gapu’t dat basuḻ yu kan gapu’t dit adiyu umunudan sit lintoga maipanggop si tuḻgi. Yoong sinsatunon, naitdan kayu si bagu’n mataguwan un kama nu naipan-ungaḻ kayu kan Kristu. Pinakawanon Apudyus dat losana basuḻ taku. 14 Kinaan naon dat listaan dat losana basuḻ taku padana pay sidat linlintog un mangipaila utdan nakabasuḻan taku. Inamin na un kinaan datu un inlansana dida utdit kulus Jesus. 15 Maipagapu pay sit natoyan Jesus sit kulus, inabak Apudyus dat nadadaga ispiritun awad si tulay kan pannakabalin ot impabuya na utdan losan un inabak na dida.
16 Siya’d gapuna un adiyu dongḻon dan tagu’n mandillaw kan dikayu gapu’t dit adiyu manuttuwaan sidan linlintog da maipanggop si makan, mainum, Piyesta, Piyestan di Saaḻ Buḻan onnu Aḻ-aḻgaw un Iillongan. 17 Ta sadatuwa linlintog sidit, kama’t angngingiwan ullawan dit dumatong. Ot sat kustu un dummatong, si Kristu un siyaon tuttuwaon taku. 18 Isunga adiyu ipalubus un mataḻak yu nat gun-guna yu maipagapu’l lawa utdan tagu’n mangibagbaga un masapula padaon yu dida un man-ag-agin pakumbaba kan mandayaw sidan anghel ta kabawon da un awad naipaila kan dida. Mamaspasikat ullawa danata tagu un maid gapugapuna gaputa bokona naapudyusan dit mansosomsomok da. 19 Sadatu un tagu, inggongda daon un maiyossaan kan Kristu un pannakauḻu taku’n manuttuwa. Si Kristu ud mampaos-ossaan kan ditaku un long-ag na kan siya’d mangtod sidan kasapulan taku daḻapnu dumakoḻ taku uttun naispirituwan un mataguwan taku un kama’t din piyaon Apudyus un mampapadakoḻ kan ditaku. Ilan yu utdin Efeso 4:16.
Naipangkatoy Kan Naipantagu Dat Manuttuwa Kan Kristu
20 Sinsadin ta naipangkatoy kayu kan Kristu utdit natoyana nawayaan kayuwon sin mangiyapuwan dan nadadaga ispiritun mangiyapu uttun lubung. Yoong apay un mantattagu kayu payyana kama’t dan tagu uttun lubung? 21 Nu kanan da un “Adim aggoman nat,” onnu “Adim kanon nat,” onnu “Adim sikdunon di,” tuttuwaon yu. 22 Sadatu un bilbilin, maipanggop da ullawa utdan banag un naidon selbi da nu maabus dit kausalan da. Kingwan di tagu ullawa datu un bilbilin kan tudtudu. 23 Ot kama nu nabaḻu datuwa bilbilin gaputa sadat mangunud masapula ipapati dan dit mandayaw, man-ag-agin pakumbaba da kan paligaton da dat long-ag da pay lawan. Yoong maid selbin datuwa bilbilin ta adi da mit matupod dan tagu un mangwa utdan nadadaga pipiyaon di long-ag koon.

*2:8 Galacia 4:9.

2:19 Ilan yu utdin Efeso 4:16.