Sat Sulat Ud Pablo Utdat
iColosas
1
Sat Luglugin Ditu’n Sulat
1-2 Kan dikayu un tagun Apudyus sinat Colosas un mataḻgodana susunud mi kan Kristu:
Sakon si Pablo un apostoles ud Jesu Kristu gaputa siya’d nakom Apudyus kan buḻun ku si sunud taku’n Timoteo un mansulat kan dikayu.
Iluwaḻuk ta si Apudyus un Ama taku kaasiyan dikayu kan ipooy na un kapkapiya kayu.
Illuwaḻuwan Pablo Dat Manuttuwa’t Din Colosas
Kanayuna manyaman kami kan Apudyus un Aman Apu Jesu Kristu nu iluwaḻuwan mi dikayu. Manyaman kami maipagapu’t dat nadamag mi un maipanggop sit manuttuwaan yu kan Jesu Kristu kan mampipiya yu utdan losana tagun Apudyus.
Manuttuwa kan mampipinniya kayu gapu’t dit nanam-on yu un maipooy kan dikayu un naisagana utdin langit. Dingngoḻ yu dit maipanggop situwa nanam-on yu utdit damu’n nangngoḻan yu utdit katuttuwaan, un siya tun Nabalu’n Damag. Satuwa Nabaḻu’n Damag un naitudtudu kan dikayu, madama payon un maiwalwalagawag situn lubung. Ot maila dit bunga na utdan mantatagun dan makagngoḻ, padan dit nakwa kan dikayu manipud sit nangngoḻan yu kan nakaawatan yu utdit katuttuwaana maipanggop sit kaasin Apudyus. Naadaḻ yu tuwa maipanggop kan Apudyus kan Epafras un siya’d potpotgon mi un katalibasuwan. Napasnok un manselselbi kan Kristu ot siya’d ummoy kan dikayu un nangisikad kan dikami. Siya’d nangibaga kan dikami utdit maipanggop sidit mampipiya yu un intod Ispiritu Santu kan dikayu.
Kadon, manipud sit nangngoḻan mi utdit maipanggop kan dikayu, kankanayunona iluwaḻuwan mi dikayu. Kanayuna kodawon mi kan Apudyus ta itdan dikayu kan Ispiritu si losana laing kan man-aawat daḻapnu matigammuwan yu un kustu dan losana piyaona. 10 Kadon mabalin yu ud matagu un maibagay si osa’n naiyossaan kan Apu Jesus kan gassosoom kayu kan siya. Koon yu dan losana nabaḻu un makwa kan umadu nat tigammu yu maipanggop kan Apudyus. 11 Ilulluwaḻu mi ta mapabilog kayu utdit nakaskasdaawa pannakabalin Apudyus daḻapnu nalagsak kayu kampaya mangiyattom kan mangan-anus sidan singngadan na mana mapasamak. 12 Manyaman kayu kan Apudyus un Ama ta initdan dikayu si kalintogana maitdan sidan itdona utdan taguna un awad sin mangiyapuwana un napadda. 13 Tinagu ditaku utdit pannakabalin Satanas ot inyalis ditaku’t dit mangiyapuwan dit potpotgon Apudyus un Anak na 14 un siya’d nanubbut kan ditaku daḻapnu mawayawayaan taku un piyaona’n ugudon napakawan dat basuḻ taku.
Sat Katatagun Kristu Kan Sat Talibasu Na
15 Si Kristu ud kustu’n mangil-an kan Apudyus un adi maila. Ininggawon sit daan payyan napaloswa tun lubung ot siya’d kangattuwan sidan losana napaloswa. 16 Ta siya’d pinampaloswan Apudyus sidan losana awad sidin langit kan situn pita, maila man onnu adi maila, pada na pay sidan losana ispiritu un awad pannakabalin kan tulay un mangiyapu. Pinaloswa na datu un losan si maidayawana.
17 Ininggawon si Kristu utdit daan payyana napaloswa datun losana banag ot maipagapu kan siya gasissiya din uḻnus dan losana napaloswa. 18 Siya’d pannakauḻu taku’n manuttuwa ta ditaku dit pannakalong-ag na. Siya’d manligwatan di mataguwan ta siya’d ummuna un pinaungaḻ Apudyus un natoy daḻapnu siya ud kangattuwan sidan lossalossan. 19 Ta nas-om si Apudyus un sadat losana kababalin kan kinaapudyus na inggaw sit Anak na. 20 Ot ingkoddong Apudyus un ikapiya kan siya dadit losana paloswa utdin langit kan uttun pita. Ot maipagapu’t dit daḻan Jesus un nan-ayus sit natoyana’t dit kulus, naikapiya dat losana paloswa kan Apudyus.
21 Ot dikayu, naisina kayu kan Apudyus sidit kaykaysan. Binusuḻ yu si Apudyus maipagapu’t dat nadadaga somsomok yu kan kingwa yu. 22 Yoong sinsatunon ingkapiya na dikayu kan siya maipagapu’t dit natoyan dit Anak na daḻapnu nasantuwan kan nadaḻus kayu kan maid mapabaḻawan yu nu maidatag kayu’t din atubang na. 23 Yoong masapula itultuluy yu ud manuttuwa ot adi kayu’n taḻon manduwaduwa, masapula napiddot nat pammati yu un adi kayu maligligad sinat namnama yu un nagun-ud yu utdit nagngoḻ yu dit Nabalu’n Damag. Satu un Nabalu’n Damag, siya payon dit naitudtudu utdat losana tagu’t tun lubung ot siya pay ud itudtuduk situn manselbiyak kan Kristu.
Sat Nanselbiyan Pablo Utdat Losana Manuttuwa
24 Sinsatun, manlagsakak sidatu’n adu un mampaligatak gaputa mampooy da un mampiyaan yu. Ta sadatu un ligat maidoga utdit ligat un sinagapaḻ Kristu un mampooya mampiyaan dan losana manuttuwa un pannakalong-ag na. 25 Pinambalinak kan Apudyus un manselselbi utdan losana manuttuwa. Indutuk na tuwa talibasu kan sakon un umoy mangipatigammu un kustu utdit ugud un mampooy si mangkapiyaan yu un bokona Judio. 26 Sadi un ugud na, nailimod si piga’n lonap yoong naipatigammuwon situn satun sidan tagu na. 27 Nakom Apudyus un ipatigammu utdan tagu na dit amoda kinakaskasdaaw kan kinabaḻbaḻun dit nailimod kan dikayu’n bokona Judio un: inggaw si Kristu kan dikayu ot awad namnama yu un mailak-am sit nakaskasdaawa kinangatu na. 28 Sat maipanggop kan Jesu Kristu dit itudtudu mi utdan losana tagu. Usalon mi dit losana laing mi un mamagbaga kan mangisuḻu kan dida daḻapnu idatag mi din kada osa’n tagu utdin atubang Apudyus un maid mangkulangana utdit maiyossaanana kan Jesu Kristu. 29 Siya’d gapuna un ibados ku tun long-ag ku un mangwa’t datu’n kook un usalok dit losana bilog kan pannakabalin un itdon Kristu kan sakon.