4
Pammagbaga
Susunud, taḻona napotog kayu kan sakon ot taḻon tun iliw ku un mangila kan dikayu. Adi kayu lumipsuta mangisikad sinat mataguwan yu kan Apu Jesu Kristu ta dikayu ud mangmangtod si lagsak ku kan dikayu’d gun-gunak sidat kewaaḻ ku.
Makapangpangngaasiyak kan dikayu Evodias kan Sintikia, ta mantunus kayu un kama’t mansunud maipagapu’t din manuttuwaan yu kan Apu Jesu Kristu. Ot kama pay kan sika Timoteo un mataḻgodaka buḻun ku, piyaok un tuḻungam datun duwa’n babai ta impasnok da un tummuḻung kan sakon sit maiwalagawagan ditun Ugud Apudyus. Dida kan da Clemente kan dat losana katalibasuwak un nailista si ngadan sin iblun Apudyus.
Susunud, kanayun kayu un nalagsak sidin maidagamungan yu kan Apu Jesu Kristu. Ibagak payyan, manlagsak kayu!
Ipaila yu nat kinaanus yu utdan losana tagu. Dandaniyon nat dumakngan Apu. Maid okyan mandanagan yu nu adi siyayaman kayu kan Apudyus sidan losana manluwaḻuwan yu utdin mangkodawan yu utdan masapul yu kan siya. Kad itdan Apudyus dikayu si timpuyug un adin di tagu mabalinana masomsomok daḻapnu nataḻgod danat angos kan somsomok yu maipagapu’t dit naiyossaanan yu kan Jesu Kristu.
Ot san maudi un ibagak kan dikayu susunud, sadan nabaḻu kan bagay na un maidayaw dan somsomkon yu un kama’t dan: singngadan na man un tuttuwa, singngadan na man un malispitu, nalintog, nadaḻus, gassosoom onnu singngadan na man un madayawa makwa. Singngadan na mana inadaḻ yu kan sakon sidan intudtuduk, dingngoḻ yu utdan inugud ku kan inila yu utdan kingkingwak, ipapasnok yu dida un koon. Ot si Apudyus un manligwatan di kappiya siya’d inggaw kan dikayu.
Nanyaman Si Pablo Utdit Tuḻung Dat iFilipos
10 Tuttuwa’n amod tun lagsak ku kan manyamanak kan Apu Jesu Kristu ta utdin nabayaga timpu, gundaway yu uman un mangipaila utnat man-iipotog yu kan sakon. Yoong bokona piyaona’n ugudon un nappog kayu utdit, nu adi maida lawa’d gundaway yu. 11 Ot bokona ibagak tu gaputa nabaybay-anak sidan kasapulak. Naadaḻ kuwon nat mapnok si singngadan na man un kasasaad. 12 Tigammuk nu kamaan din mangkasapulan kan nu kamaan din masawaḻan. Kadon, singngadan na man un igaw onnu olas, mabsugak man onnu mabitilak, masawaḻ man onnu mangkulang dan awad kan sakon, mapnokak kampay. 13 Kabooḻak un sanguwon dan losana mapasamak kan sakon gaputa si Jesus ud mangtod si kabooḻak.
14 Yoong ulay nu kama’t di, manyamanak ta tinuḻunganak sidan nampaligatak. 15 Dikayu un iFilipos, titiggammu yu un sidit nanligwatak sinat Macedonia utdit damun dit nangitudtuduwak sit Nabaḻu’n Damag sinat igaw yu, maid udum sidan manuttuwa si tummuḻung kan sakon nu adi dikayu ullawa. 16 Ulay sit ininggawak sidin Tesalonica, bokona lawa’n namingsan un impaw-itanak kan dikayu utdat masapul ku. 17 Bokona gaputa piyaoka lawa’n man-awat sidan pakdaw yu nu adi piyaok un amo umadu dan gun-guna yu un itdon Apudyus. 18 Ot antu’n awatok datun indatong Epafrodito un impaw-it yu un tuḻung yu kan sakon ot nasawaḻ da payon. Antuwon un losan datun masapul ku. Sadatu un tuḻung yu, maiyalig da si datun yu kan Apudyus un gattoka mapnokana kan mas-omana. 19 Ot si Apudyus un amod si binaknang itdona’n losan dan masapul yu maipagapu’t din naiyossaanan yu kan Jesu Kristu.
20 Madaydayaw si Apudyus un Ama taku si inggaingga. Amen.
Maudi Un Bagbaga
21 Kumusta dan losana manuttuwa kan Jesu Kristu. Mampakumusta pay dan sunud taku un buḻun ku uttu kan 22 losan dan tagun Apudyus situ taḻon sidan inggaw sin boḻoy ud Emperador.
23 Iluwaḻuk ta kaasiyan dikayu’n losan kan Apu Jesu Kristu.