Sat Sulat Ud Pablo Kan
Tito
1
1-4 Kan sika Tito un tuttuwan abeng ku maipagapu’t dit pammati un awad kan dita:
Iluwaḻuk ta si Apudyus un Ama kan si Jesu Kristu un managu kan ditaku, kaasiyan dika kan ipooy da un kapkapiya ka.
Sakon si Pablo un mansulat kan sika. Babbaunon Apudyus sakon kan osaaka apostoles ud Jesu Kristu. Imbaunak kan Apudyus un umoy tumulung sidan pinilina’n tagu na daḻapnu gumakod din pammati da kan madog-an din katuttuwaana tigammu da kad matagu da un naapudyusan. Kad awad namnama da utdin mataguwan un maid kigad na un insapatan Apudyus sit daan payyan tun lubung napaloswa. Bokona mantuli si Apudyus. Utdit dummatong dit timpu, impatigammu na tu un namnama utdin ugud na. Ot naitaḻgod kan sakon dit maitudtuduwan din ugud na ta siya’d bilin Apudyus un managu kan ditaku.
Sat Talibasun Tito Ud Kreta
Tinengyak sika utnat Creta daḻapnu sika’d mangituluya mangwa utdan masapula makwa. Manutuk ka utdat lalallakay di manuttuwa utdan kailin-ili un kama’t din imbagak kan sika. Sanat osa’n pangat masapula maid mapabaḻawana kan ossaan asawa na. Mamati dadin abeng na, maid maugud kan dida si maipanggop sidan lawenga koko-on kan bokona nasukil da. Gaputa san osa’n pangat siya’d mangipangat utdan talibasun Apudyus, masapula maid mapabaḻawana. Bokona natangngit onnu napudud. Bokona gumubuuk onnu nauyung onnu nagamgam. Masapula nasangaili, pipiyaona’n koon dan nabaḻu, naattom, nalintog, naapudyusan din somsomok na kan nanakman. Masapula Adina lipsutana manuttuwa utdan gattoka tudtudun naadaḻ na daḻapnu mabalinana’n itudtudu utdan udum kan tigammuna nat isungbat na utdan sumuganggang sidatuwa tudtudu.
10 Ta adu dan nasukil, maid bogas di ibagbaga da kan man-aallilaw taḻon sidadin mangipapilit si tuḻgi. 11 Paginokom dida ta guluguluwon da dan simbabaḻyan maipanggop sidan tudtudu da un bokona lumbong daḻapnu mamilak da ullawa. 12 Mismu un osa kan dida’n iKreta un propeta dit nangibaga un kanana’n,
Taḻona matuli dadin iKreta. Kama dat tanana kakkayap. Nasadut kan naḻawot da pay.
13 Tuttuwa dit imbaga na. Ot siya’d gapuna un adika umgon un mangigimau kan dida daḻapnu sadan kustun tudtudu dan tuttuwaon da, 14 ot adi daon dongḻon dan uḻ-uḻnug dat Judio kan sadat bilin un impatigammun dat tagu un summina’t dit katuttuwaan.
15 Sadan tagun nadaḻus si somsomok, nadaḻus dan losana banag kan dida. Yoong sidan naisaw si somsomok kan adi manuttuwa, maid napiya ut koon da onta naisaw din somsomok da. 16 Kanan da un tigammu da si Apudyus yoong maila’t dit angwat da un bokona tuttuwa. Gabbegut dan tagu, nasukil da kan taḻona adi da makakokwa si napiya.