2
Napiya’n Tudtudu
Yoong nu sika Tito, masapul un itudtudum dadin maiyannatup sit gattoka tudtudu. Bagbagaam dadin lallakay ta masapula naattom da, nanakom da kan maiyapuwan da din long-ag da. Masapula napasnok din pammati da, mampipiya da kan kinaattom da. Padana pay un bagbagaam dadin babakbakot ta matagu da un maipasayun sit naapudyusana mantatagu. Adida dumuduḻa, adi da mambubbuuk, kan itudtudu da dan napiya daḻapnu matudtuduwan da dan ab-abeng nu dida un mamippiya utdan asawa da kan aabeng da. Masapula iyapuwan da dan long-ag da, nadaḻus din mantatagu da, napiya da un gumoḻoy, naanus da kan paiyapu da utdan lallakay da daḻapnu maid maumsiw sidan ugud Apudyus.
Bagbagaam pay dan babbagu ta masapula iyapuwan da dan long-ag da. Utdan losana banag, masapula sika’d mangipaila utdan nabaḻu’n makwa daḻapnu awad mambasalan da. Masapula ipailam un tuttuwa dat itudtudum kan napasnok ka utnat mantudtuduwam. Usalom dan kustu un ugud un naid ud mapabaḻaw daḻapnu mabainan dadin sumusuganggang gaputa maid ud maugud si lawengon da kan ditaku.
Ibagam sidadin puyung ta paiyapu da utdan apu da kan koon da din gasossooma manseselbi. Adida sungsungbatan dida 10 onnu akawan dida. Ipaila daot un taḻona napudnu kan maid manduwaduwaan kan dida daḻapnu utdan losana koon da, maila din kinabaḻbaḻun din tudtudu maipanggop kan Apudyus un Managu kan ditaku.
11 Ta impailan Apudyus dit kaasi daḻapnu matagu dat losana tagu’t inggaingga. 12 Ot maipagapu’t tuwa kaasi na, matudtuduwan taku un lumipsut sin nadadaga mantatagu kan sadadi’n gagom taku utdan banbanag situn lubung. Kad mabalin taku’n matagu un naattom, nalintog, kan naapudyusan uttun madama un timpu, 13 ut man-uwayan taku’t din nakaskasdaawa aḻ-aḻgawa namnamaon taku un sat maipail-an dit kinadayaw kan kinangatun ud Jesu Kristu un gattoka Apudyus un managu kan ditaku. 14 Induya na dit long-ag na gapu kan ditaku daḻapnu mabayadan dan losana basuḻ taku kan daḻapnu mambalinon ditaku un nadaḻusa tagu na un mangiyaangosa mangwa ut napiya.
15 Isuḻum datu un losan. Pabilgom dan somsomok dan tagu kan igimaum dan makabasuḻ un usalom dan losana kalintogam. Adim ipalubus un makaan din mandadayaw da kan sika.