Hibru
Wen te nyumo raqe ire wute Juda kin Jisas nei rimbig ye ninde wuso kin, pudi wuti tughe ur nindiq kin te wute nei mamb segi. Juda kin ni nikin wand tuan te Hibru, pugri bu wute wand te rind ye ni Hibru ne puq mindiny. Te ningg di buk wen ni nyamb te Hibru.
Wute Jisas yambu mireng kin ni wute Hibru kin Jisas nei rimbig kin mai meny, pugri bu ni mune nikin yabe kin yumbo ur pene God nyamb rirang ningg. Te ningg di wuti nyumo raqe wen ur nindiq kin ni simbe nindiny te pugri ni yabe kin yumbo ur te si ei rire di Jisas ndene nei rundub. Jisas irine te beghi God nde rar pe tiqne pas kin ngim. Ni Jisas pughe gri God ningg wo nas kin te simbe nindiny di te yumbui nganye. Angelo, propet buagi, di Moses ni Jisas ane tiq segi.
Ni simbe nindiny te pugri wute lo nde nambu ris kin te ningg ni God nde rar pe tuquine ris segi. God ni beghi mai puaq nindug kin ngim te Jisas nde grine. Ni beghi prist mingg yumbui ni yumbui te ni yumbui, di ni pripri God nde si tuan pe opu nas.
1
God nikin wo nde gri simbe nand
Yabe nganye God priprine beghi koku propet nde gri yumbo ur isis pe simbe nindim. Pudi muq ngeri pre ningg tumo kin ven nde puayi ni nikin wo nde gri beghi mune simbe nundug pre. Ni nde gri God qi di yumbo yumbo buagi yembe nindiny. Di otiwo ngeri pre kin tende puayi ni ei yumbo yumbo buagi nateri ye te ningg God naip no pre. Ni God ningg ti yumbui beghi nde quan nganye ti neri di ni kiyi God ni kin pugrine nganye nas. Nikin wand gre nganye kin tende pe ni yumbo yumbo buagi nat rise gre pu yeru. Ni wute yumbo ur brequ rind kin wand te puaq nindiny yuwon pu ris kin yembe te pre nand, di ni nginy tu wam newo no God Gre Nganye Kin ninde si tuan pe nas. God ni nikin nyamb yuwon nganye te nikin wo neng, angelo iri nyamb te kin neng segi. Ni nyamb te kin pugrine ni angelo nde quan yumbui.
Ni wo oyi angelo nde yumbui
Te pugri yabe chuqone pu rindi God angelo iri ningg nari, “Nu nge wo. Muq nge nu nuyi ningg kas pre.” [Sng 2:7]
Ni angelo iri pugri puq nindig segi. O ni angelo iri ningg nari, “Nge ni kiyi ningg kas, di ni nge wo ningg nas.” Ni angelo iri ningg puq nand segi. [2Sml 7:14]
Di God nikin wo kiseyu te tiqi nundog qi pe nati nandi ningg tumo tumo di ni mune nari, “Nge God, nge kari nge angelo buagi ni ei yumbui nyamb mirang.” [Lo 32:43]
God angelo mingg pugri puq nand nari, “Nge angelo puq kem nyumurighi kin pugri, di nge yembe ye wute wase nyungu kin pugri.” [Sng 104:4]
Pudi ni yabe chuqone wo ningg nari,
O God, nu king ningg kuas kin te pre tuqui segi, kuas kuas te kin kuas ye. Nu king ningg kuas di wute buagi nunde si nambu ris kin tuquine nganye yeng kuany ye. Nu yumbo ur tuquine kin te yawo kurany righe di God ningg lo dob reny kin yumbo ur te yambu kureny. Te ningg bu God, nu non God nu wel pe wuye naip di naip ko. Te ningg di nu quan nganye chumbuai ghand. Ni nu wam nganye nowi kuas di nimand aye nunde nambu mas. [Sng 45:6-7]
10 Di mune nari,
O Yumbui, nu yembe puate kui righe kin tende puayi qi yembe guduw, di nginy tu te nu non nde si pe yembe gudiny kin. 11 Yumbo buagi ren pre ye, pudi nu kuas kuas te kin kuas ye. Yumbo ren chongo wuri rimb kin pugri wuri rimb ye. 12 Wute chongo gure mawo kin pugri nu yumbo ren gure kuawo ye, di chongo wuri rimb kin ir mawo di aye urupui kin mare righe kin pugrine yumbo ren aye urupui rise ye. Pudi nu kuas kin pugrine ei kuas ye. Di nu kuas kin ngeri te pre tuqui segi. [Sng 102:25-27]
13-14 Angelo buagi ni ququ, God ni tiqi nundom mo ni ningg yembe mand ye. Ni yembe mand kin te wute God nate ruwi ningg nap ruso pu ris ye te ghav mindiny ye. Pudi angelo pughe ye te ningg God nari, “Nu nge nde si tuan pe ghas ruso ruso nge nu veri nu nyinge yi viyo kin komboiq woju ningg kawo mas”? [Sng 110:1]
Ni angelo iri pugri puq nindig segi nganye. Ni wo irine pugri puq nindig.