Pilemon
Pol ni Rom tende taq yenu kin tende puayi ni nyumo raqe wen Pilemon nde ur nindiq. Pilemon ni Yumbui nei nimbig ye di ni wet bidi quan rise. Ni Kolosi nas di wute Yumbui nei rimbig kin aye te pripri ninde baj pe rikur. Di Pilemon ni wute ninde taq pu yemu yembe mand ye iri, ni nyamb Onesimus, ni asi Pilemon si neri wu nase no. Ni no di Rom tende taq pu yenu. Ni pughe ningg taq pu yenu kin te simbe mand segi. Tende ni Pol temi irepene taq yemu, di Pol ni Jisas ningg wand yuwon ye simbe nindig, ni yumbo ur brequ si nare di Jisas nei nimbig. Onesimus ni taq yenu kin te pre, di muq Pol ni mune Pilemon nde tiqi nindog no ningg di nyumo raqe wen ur nindig neng niraqne no. Pol ni Pilemon simbe nindig ei ni Onesimus ker nuang segi, pudi wand puaq nindig di Kraist nde gri ni kise kiqam kin pugri ei neti nowi.
1
Nge Pol, nge Kraist Jisas ningg taq pu yengu kin, di Timoti beghi chech iri ni temu nyumo raqe wen peq wundo. Pilemon nu beghi mand quan nganye yawo piraw righe kin di yembe ire. Beghi nyumo raqe wen nu, di Apia beghi wute nyumbu, di Arkipus, di wute Jisas nei rimbig kin buagi pripri rindi nunde baj pe rikur kin nungoqi nde peq wundo. Arkipus ni beghi ane Yumbui ningg yembe bad kin te ningg beghi ane ami kin pugri yembu.
Nge God beghi wuyi pengu gidig ei ni di beghi Yumbui Jisas Kraist nikin nde nei pene nungoqi yuwon muauq di puq meuq umbo yuwon pu kuse.
Pol Pilemon ningg yumbo ur oghi ye te ningg chumbuai nand
Nge pripri nge ning God temu wand kin tende puayi nge nu nei gubuw di God chumbuai gidig. Te pugri nge kutungu nu Yumbui Jisas nei gubig di God ningg wute buagi aye te yawo kurany righe. Nge Yumbui pengu gidig ei nu beghi ane Yumbui nei bibig kin nei irene vise kin nei te gre vind te ei yumbo buagi God Kraist nde gri beghi nengu kin te oghine nei mbiny. Chech, nu wute aye yawo kurany righe ye te ningg nu nge chumbuai yumbui nganye kuegh di umbo kuegh kughe. Te pugri nu God ningg wute puq kueny chumbuai rind.
Pol nari Pilemon Onesimus mune neti nowi
Pugri bu nge nu waghi waghine simbe guduw. Te nganye Kraist nde gri nge nu yumbo puq kuen kin te ningg yeri guduw ye tuqui. Pudi nu wute aye yawo kurany righe kin te ningg nge nu waghi waghine simbe guduw. Piyi nge Pol, nge Kraist Jisas nde nyamb pe tiqe aye pe ko wand bir kawo di muq nge te ningg taq pu yengu, pudi nge waghi waghine simbe guduw. 10 Nge nu Onesimus te wuti asi nunde taq pu yenu di yembe nand kin ni ningg pengu guduw. Ni asi nunde pu wu nase nandi di nge taq pu yengu kin tende puayi nge ni ghav gidig di ni Kraist nei nimbig. Pugri bu nge kari ni nge wo kin pugri. 11 Asi ni nunde yembe nand kin tende puayi ni oghine yembe nand segi. Pudi muq ni nu nge temu ane oghine ghav nundug kin tuqui.
12 Nge ni quan nganye yawo girag righe di muq nge ni tiqi gudog nunde mune nondo. 13 Nge Jisas ningg wand yuwon ye ningg taq pu yengu kin ven nde puayi nu guadi nge ghav gudigh tuqui segi. Pugri bu nge ni kait nase nas ei ni nu sunyi nitawuri nge ghav nindigh ningg kari. 14 Nge gri ni nge ghav nindigh ningg kari tuqui pudi nge yambu kari. Nge nei gab kin nu non nde nei pene ghari ni nge ghav nindigh tedi yuwon. Pugri bu nge nge ning nde nei pene kari ni nge ghav nindigh tuqui segi ye, nu ngiq ghand tedi yuwon.
15 Onesimus asi wu nase no kinne nas ei nu mune gheti nowi nu tequ was nganye. Te ningg bri nu si neri no kinne nas. 16 Muq ni nunde taq pu yenu yembe nand ye nganye kin pugri nei ghamb wayequ. Te nganye ni nu yembe ye iri, pudi nu ni chech nu yawo gurag righe kin pugri ei nei mbig. Ni nge nde quan nganye yuwon nand pudi nu nde di mune nganye ei yuwon nand ye. Te ni yembe ye ningg nas kin te di Yumbui ningg nyamb pe nunde chech kin pugri nas kin te ningg quan nganye ei yuwon nduw ye.
17 Pugri bu nu nge nu non nimand kin pugri nei mbigh tedi nge nunde godo di nu nge chumbuai ane kueti ki kin pugrine ni chumbuai ane gheti ni. 18 Ni nunde unje nap pu, o nu nde yumbo ninge wong nand segine nateri pu te ni nyamb puaq ndig di nge nyamb oyi ni yumbo segine nateri kin pe tende ur ghand. 19 Nge Pol, nge ning nde si pe wand ven ur gad. Nge oyi yumbo ni segine nateri kin te wong gad ye. Pudi nu yumbo nge nde segine kuateri kin te oyi guad segine, te pugri nge nu ghav guduw di Yumbui nei gubig, di te kin quan nganye yumbui. 20 Chech, nu nge temu ane Yumbui nei bibig kin te ningg nge nu oyi mune nge ghav ndigh ningg kari. Di te kin te nu nge kari kin pugrine puq yen. Nu nge temu Kraist nde pas kin pugri, nu nge kari kin pugrine puq yen ei nge umbo yuwon gud. 21 Nge nyumo raqe wen keq wundo di nei gab nu nge kari kin pugrine puq kuen ye. Nge nei gab muq nu Onesimus quan nganye ei yuwon guag ye, nge kari kin te ane tuqui segi.
22 Di wand aye ire te nungoqi nge ningg God pengu wundig kin te nge nei gab kin God ngiq nand tedi nge nungoqi nde godo ye. Pugri bu nge sunyi ire nunde baj pe pigh viso pu ei vise.
23 Epapras, wuti nge temu ane Kraist Jisas ningg nyamb pe taq pu yembu kin, nu chumbuai kin wand new. 24 Di nge mand wute nge ane yembe bad kin Mak, Aristarkus, Demas di Luk ni mune pugrine nu chumbuai kin wand mew.
25 Nge beghi Yumbui Jisas Kraist pengu gidig ei ni nikin nde nei pene wute yuwon nuany kin te nungoqi nde rise.