^
1 Thessalonians
Ha Mataguwan Ya Pammatin Cha Mamatiʼd Thessalonica
Ha Bibiɏuʼn Ugalin Cha Paul Ud Thessalonica
Amod Chi Ayun Paul Kan Cha Mamatiʼd Thessalonica
Ha Mambibiyeg Un Mampagalas Kan Apudyus
Ha Mangulilan Apu Jesu Kristu
Masapuɏʼn Mansasaggala Takuʼn Manguuway Si Mangulilan Apu Jesu Kristu
Cha Biyang Takuʼn Mamati