Ha Suɏat Paul
Kan Cha
Mamatiʼd Colossae
1
Sakon si Paul un chilutukan Apudyus un man-apostoles Jesu Kristu. Awed utla si Timothy un sulud taku.
Allaya suɏatmi kan chikayuʼn susuludmi utlat Colossae un tagun Apudyus un malagpatiʼn mamotog kan Kristu.
Iluwaluk ta kacheguwan chikayu losan kan Ama takuʼn Apudyus, ya palin-awaola somsomokyu.
Ha Langiluwaluwan Paul Kan Cha Lamati
(Rom. 1:8-15; 1Co. 1:4-9; Eph. 1:15-23; Php. 1:3-11)
Lu iluwaluwanmi chikayu, pasig kami manyaman kan Apudyus un Aman chi Apu takuʼn Jesu Kristu, ti chingngeɏmi mipanggop si pammatiyu kan Jesu Kristu ya ayatyu kan cha losan un tagun Apudyus, ti lamlamaonyu inchulin Apudyus un para kan chikayu ud langit. Chingngeɏyu allaʼn lamlama si chamuʼn lipakaammuwala kan chikayu ugud un katuttuwaan un bibiɏuʼn chameg. Ha bibiɏuʼn chameg ked chumakechakeɏ ya miwaɏawaɏas si intilun chi lubung, ked isun chi lakwa kan chikayu si chamuʼn langngeɏanyu ya laawatanyu katuttuwaan mipanggop si kachegun Apudyus. Ilacheɏyu kan Epaphras un ay-ayatonmi un biɏunmi. Siya osaʼn mantegochen un mansimbi kan Kristu ya siya mangitakcheɏ kan chikami utlat. Imbyegala kan chikami mipanggop si ayatyu kan chikami, un illidchon chi Ispiritun Apudyus kan chikayu.
Ked inggan chi langngeɏanmi un lamati kayu, pin-ami illuwaluwan chikayu ta maammuwanyu ustuʼn kilalaing ya maawatanyu pion Apudyus para kan chikayu. 10 Ti lu katchi, matagu kayu un makaay-ayu kan Apu Jesu ya ipupuutyu un mangwa si mas-omala, ked mamunga kayu si mangkalakalasi un bibiɏuʼn koonyu ya machogchog-an cha ammuyu mipanggop kan Apudyus. 11 Iluwalumi un pakoscheɏon chikayu kan Apudyus si lakaskaschaaw un pallakabyelinla ta maattomanyu, maalusanyu ya lagalas kayu ulay silu makwa kan chikayu. 12 Ked pasig kayu manyaman kan Ama takuʼn Apudyus ti illidchen chitaku si kalobbongan un makatawid si ingkarila para kan cha tagulaʼn mipati si mampangatala un mampadcha. 13 Ti tilagula chitaku si pallakabyelin Satalas un manturay si manggikbot ya impatila chitaku si mampangatan chi tagtagopolaʼn Alakla. 14 Mipagapu kan siya, lawayawayaan taku, piolaʼn uguchon, lapakawan cha byasuɏ taku.
Ha Pallakabyelin Jesu Kristu Ya Cha Killingwala
(Jhn. 1:3; 2Co. 5:18-21; Eph. 1:10-21; Php. 2:5-11)
15 Si Kristu mangitullongan lu silu isun Apudyus un achipun maila, ya siya lisisigud un illiinggew si chaampun chi lubung makwaan, ya siya kangatuwan kan cha losan un killingwan Apudyus. 16 Ti mipagapu kan siya, killingwan Apudyus cha losan un awed ud langit ya utla pita, cha maila kan achipun maila, pati cha papangat ya cha turay, ya cha alla kalobbongancha. Lakwa cha losan mipagapu kan siya ya para si michayawala. 17 Illiinggew si Kristu si chaampun chi allaʼn lubung makwaan, ya siya mamangchon kan cha losan. 18 Ked siya isun chi uɏu taku un mamati ya chitaku isun chi long-egla. Siya puun chi matattaguwan taku ya siya panguɏuʼn Alak Apudyus. Siya ummuli latagu ta mambyalin kangatuwan kan cha losan. 19 Ti pion Apudyus un awed cha losan un kila-Apudyusla si Alakla. 20 Mipagapu kan Kristu, mantitimpuyugola kan siya cha losan un awed utla pita ya langit. Ked mipagapu si latoyan chi Alakla si krus un libukbukan chi chaɏala, kilaanla cha mampasila kan chicha.
21 Ulay chikayu si sin-eɏgew, adchayuwan kayu kan Apudyus. Lambyalin kayu kabusuɏla gapu si cha lawwing un pin-ayu killingwa ya cha pin-ayu simsimmok. 22 Ngim si sala, lambyalilon Apudyus chikayu bibiɏunla un lipaacheli kan siya gapu si latoyan Kristu taplu ipeɏang chikayu un lappun byasuɏla, mampeɏkas ya lappun machillawala si sangwalanla. 23 Ngim masapuɏʼn ituɏuyyu pammatiyu, ya masapuɏʼn popotpotanyu pammatiyu. Ya ammanyu ilan ta achiyu maliwatan chi lamlamayu un ibyegbyegan chi bibiɏuʼn chameg un chingngeɏyu. Ha allaʼn bibiɏuʼn chameg ked libyegbyega si intilun chi lubung ked sakon si Paul un osaʼn mansimsimbi.
Ha Ipakwan Paul Un Bumaɏuwan Cha Mamati
(Eph. 3:1-13)
24 Ulay lu mapampaligatalak gapu si langibyegbyeg-ak kan chikayu, lagalasak bo. Gapu si alla, sakon chi mangigamput si mangkuɏangan chi malliligat Kristu gapu kan cha losan un mamati un mibilang long-egla, un siya simbyaan. 25 Ti chilutukalak kan Apudyus un mansimbi kan cha losan un mamati, ya impiyeɏla kan sakon chi kawachi un mangipakaammu si ugudla ta bumaɏuwanyu un Gentil. 26 Litataɏu allaʼn ugudla kan cha achuʼn lolap. Ngim si sala, impakaammula kan chitakuʼn tagula. 27 Simsimmok Apudyus un ipakaammula kan cha tagula litataɏuʼn bumaɏuwan ya michayawan cha losan un Gentil. Allaya lakaskaschaaw un impakaammun Apudyus: inggew si Kristu kan chikayu, ti siya lamlamayu un mipati si biyeg ud langit.
28 Ked ipakaammumi si Kristu kan cha losan un tagu. Byegbyegaanmi chicha ya tudtuchuwanmi chicha si kiged chi kalalaingmi, ti ipeɏangmi kacha osa kan Apudyus un lappun mangkuɏangala si litimpuyugencha kan Kristu. 29 Hachi mangipapattiyak un mangwaan si losan ta matungpeɏ cha alla un useɏok chi mangkoscheɏ un pallakabyelin un illidchon Kristu.