2
Ha Mitudtuchu Kan Cha Mamatiʼd Ephesus
Ot kalala, Isuɏatlu alla si anghel un mangayyuwan kan cha mamatiʼd Ephesus:
“ ‘Sakon si Jesu Kristu un mamangchon si pituʼn bituwon si machuwalan un imak, ya sakon bo manggagawa si pituʼn papattayan chi pagsilawan un bilalituk. Allaya ibyegak kan chikayu. Ammuk cha losan un pin-ayu koon, kilapangogyu. Ammuk bo mangiyalu-alusanyuʼn mangkawa-kawachi si kiged chi kabyeeɏanyu. Ammuk bo mansasangaanyu kan cha lawwing un tagu, ya pilaloklokanyu bo katuttuwaan kan cha mangibyega un apostolescha, ya ilagammuyu un matulicha. Tuttuwaʼn laalus kayu, ya lapampaligatan kayu gapu si pammatiyu kan sakon un achipun kayu lappog.
“ ‘Bibiɏu mit losan cha hachi, ngim awed chi lawwingok kan chikayu. Kummapsut chi man-aayatyu kan sakon ya ulay cha susuludyu, chakampun un isun chi chamu un mampakchot chi ayatyu. Somsomkonyu otyan chi ayatyu si chamu, ta mambyabyawi kayu ked ipauliyu hachiʼn chamuʼn killingwayu. Ta lu achipun kayu mambyabyawi si byasuɏyu, umaliyak ked kaalok chi pagsilawanyu si lipapattayala. Ngim awed chi osaʼn bibiɏuwok kan chikayu, ti gettok un lalawwingonyu pin-an cha Nicolaitans killingwa un lalawwingok bo.* 2:6 Cha Nicolaitans, chicha cha langisuɏu un ha kristiano tuttuwaoncha Chikayuʼn lainga-an, manchongeɏ kayu otyan kan cha losan un ibyegbyegan chi Ispiritun Apudyus kan chikayu un mamati si kaili-ili. Ked cha taguʼn achipun paabyak si lawwing ked idchek chicha si kalintogen un mangan si bungan chi kayu un awed ud langit si inggewan Apudyus, un siya mangatod si mallalayun un biyeg.’ ”
Ha Mitudtuchu Kan Cha Mamatiʼd Smyrna
Kalala bo, Isuɏatlu allaya si anghel un mangayyuwan kan cha mamatiʼd Smyrna:
“ ‘Sakon chi luglugi ya alungus cha losan, ya sakon bo hachiʼn latoy un ummuli latagu. Ked allaya ibyegak kan chikayu. Ammuk losan cha mapaligatanyu ya kilakapusyu. Ngim ha katuttuwaan, byabyaklang kayud langit gapu si pammatiyu kan sakon. Ya ammuyu bo lawwing un ibyegbyegacha kan chikayu, un chicha mangibyegbyega un tagun kalu Apudyus chicha gapu si kila-Judiocha, ngim chakampun ti chicha tagun Satalas! 10 Ked ibyegak kan chikayu un achi kayu umogyat kan cha losan un ligat un umali kan chikayu. Ti si Satalas, pachasola kaalon chi pammatiyu ked mangwa si mibyaɏuchenyuʼn uchum. Ngim simpuɏuʼn eɏgew chi mapampaligatanyu ked abusla. Popotpotanyu pammatiyu kan sakon, ulay siya ikatoyyu, ked gunggulaak chikayu si mallalayun un biyeg si umaliʼn eɏgew. 11 Chikayuʼn lainga-an, manchongeɏ kayu otyan kan cha losan un ibyegan chi Ispiritun Apudyus kan chikayu losan un mamati si kaili-ili. Ked cha taguʼn achipun paabyak si lawwing, achipuncha mipati si machusaan un maawagen maikadwaʼn otoy.’ ”
Ha Mitudtuchu Kan Cha Mamatiʼd Pergamum
12 Kalala bo, Isuɏatlu bo allaya si anghel un mangayyuwan kan cha mamatiʼd Pergamum:
“ ‘Sakon chi mamangchon si mantachom un sabli un lansupang chi tachomla. Ked allaya ibyegak kan chikayu. 13 Ammuk chi inggewanyu, lugeɏ un isun chi bilumɏoyan Satalas ti siya pangat utlat. Ngim ammuk un ay-ayatolak kan chikayu ti achipunyu lan-awichen chi pammatiyu ulay chi langtoyancha kan cha kailiyanyu ya suludyuʼn Antipas un osaʼn mangipapatiʼn langipakaammu si mipanggop kan sakon.
14 “ ‘Ngim awed bo cha uchum un lawwingok mipanggop kan chikayu, ti awed cha uchum kan chikayu un maluɏusuɏut si intudtuchun Balaam si awi, siya langitudtuchu kan Balak un langawis kan cha galak Israel ta mangwacha si byasuɏ. Intudtuchula mangalancha kan cha lichatun si silan-apudyus, ya mangwaan cha leɏaki ya byebyai si kilagatkat. 2:14 Numbers 22:5, 7, 31:16 15 Ya awed bo cha uchum kan chikayu un maluɏusuɏut si tudtuchun cha Nicolaitans. 16 Ked ibyabyawiyu byasuɏyu! Ta lu achipunyu, umaliyak ked chusaok chikayu un useɏok chi ugudku un miyalig si sabli un lumoswa si tupokku. 17 Chikayuʼn lainga-an, manchongeɏ kayu otyan kan cha losan un ibyegbyegan chi Ispiritun Apudyus kan chikayu losan un mamati si kaili-ili. Ked cha taguʼn achipun paabyak si lawwing, idchok kan chicha makan un lichuchulin un awed ud langit. Ya idchok bo si kacha osa mamputilak un byetu un liigiliyan chi baru un ngachen, ked lappun uchum si sin-ammu lu achi abus chi maidchela.’ ”
Ha Mitudtuchu Kan Cha Mamatiʼd Thyatira
18 Kalala bo, Isuɏatlu bo allaya si anghel un mangayyuwan kan cha mamatiʼd Thyatira:
“Sakon chi Alak Apudyus, un ha atak ked isun chi apuy un gumilegileb, ked ha ikik, malilisiling un isun chi bulinsi un laboseɏ. Ked allaya ibyegak kan chikayu: 19 ‘Ammuk losan cha pin-ayu koon ya kilapakchot chi ayatyu, pammatiyu, ha mangipapattiyanyu un mansimbi kan sakon, ya mangiyalu-alusanyu si ulay siluʼn ligat. Ammuk bo un ummad-achu cha pin-ayu koon un bibiɏu si sala lu cha killingwayu si chamuʼn chi lamatiyanyu.
20 “ ‘Ngim awed bo lawwingok mipanggop kan chikayu, ti impalubusyu lantudtuchuwan chi osaʼn aginsusuɏu un isun Jezebel, 2:20 1 Kings 16:31 imbyegala un siya kalu osaʼn propetan Apudyus, ta sikapala cha mansimbi kan sakon ta makabyasuɏcha. Ti itudtuchula mangwaan cha leɏaki ya cha byebyai si kilagatkat, ya ha mangalancha si makan un lichatun si silan-apudyus. 21 Liwayaak siya si mambyabyawiyala, ngim issala ti achipunla iyagey cha kakaisawan un pin-ala koon. 22 Ked kook chi amod un masakitala un lappun miyisuwala ked achipun makabyangon si uumbogela, ya siya bo makwa kan cha hachiʼn lakakopya kan siya. Ked amod chi mamaligatak kan chicha losan lu achipuncha ibyabyawi ya iyagey cha hachiʼn lawwing un pin-acha koon. 23 Ked otoyok bo cha maibilang un aalakcha un maluɏut kan siya ta awed mangagammuwan cha losan un mamati si kaili-ili un sakon ked ammuk cha losan un somsomok ya ha pion cha tagu. Ked idchok bo subyalit cha pin-an cha losan un tagu killingwa, bibiɏu willu lawwing.
24 “ ‘Ngim cha uchum kan chikayu utlat Thyatira, un achipun laluɏut si tudtuchun chi hachiʼn byebyai ya achipun langacheɏ kan cha kalanchaʼn lachaɏom un tudtuchun Satalas, ha ibyegak kan chikayu, achipunku chog-an cha ligatyu. 25 Ngim ha ibyegak kan chikayu, popotpotanyu pammatiyu inggala umaliyak.
26 “ ‘Ked cha tagu un achipun paabyak si lawwing, un mangipapatiʼn mangwa si piok inggala si matoyancha, chicha mangipatawichek si kalobbongan un makaturay kan sakon si kaili-ili 27 un isun chi kalobbongan un illidchon Amak kan sakon. Ked lappun makaabyak kan chicha, ngim abyakonchaʼn ustu-ustu cha achipun mambigbig si turaycha un isucha byanga un machiwin ked laplaptak.§ 2:27 Psalm 2:8-9 28 Ked idchok bo kan chicha chi bituwon un ambigaton. 29 Chikayuʼn lainga-an, manchongeɏ kayu otyan kan cha losan un ibyegbyegan chi Ispiritun Apudyus kan chikayu losan un mamati si kaili-ili.’ ”

*2:6 2:6 Cha Nicolaitans, chicha cha langisuɏu un ha kristiano tuttuwaoncha

2:14 2:14 Numbers 22:5, 7, 31:16

2:20 2:20 1 Kings 16:31

§2:27 2:27 Psalm 2:8-9