Din Solat San Pablo Sin
Taga-Colosas
Maipanggep Sin Solat Ay Nay
Din solat ay nay et insolat Pablo sin gimong di mamati ed Colosas ay esa ay ili ed Asia Minor ay naibanda sin belaan di agew ed Efeso. Baken si Pablo di namangon sin nay ay gimong, et adi na pinaspasyal si daida (2:1), ngem insaksakit na pay dedan et kanayon ay inkarkararaganas daida.
Nadamag Pablo ay waday nan-it-itdo si baken tet-ewa sin gimong ed Colosas. Din init-itdo da et mo layden di ipogaw ay maisalakan ya ammoan si Diyos ay kosto, adi omanay di pammati na en Cristo. Masapol kano ay tongpalena di odom ay ngilngilin ya bilbilin di ipogaw ya dayawena abe din aanghel.
Isonga insolat Pablo na sin gimong di mamati ta ipaammo na en daida din katet-ewa na ay maipanggep en Jesu Cristo. Kanana en si Jesus di nangipaparsuaan Diyos sin am-in ay wada, isonga nangatngatos sisya mo din am-in ay anghel ya odom ay adi kaila. Wada abe en sisya din am-in ay kinadiyos Ama na, et magay odom ay napoan din baro ay biyag di mamati mo baken sisya. Isonga masapol ay adi masangsangaw di mamati sin bilin ya ogalin di ipogaw mo adi si Cristo et anggoy di on-onodan ya pantaltalkan da.
Din Linaona
Din panlogian di solat 1:1-2
Din inkarkararag Pablo para sin mamati ed Colosas 1:3-14
Din kinangaton di saad Cristo ya din inamag na 1:15-23
Din nansilsilbian Pablo sin am-in ay mamati 1:24–2:5
Din kasasaad di mamati begew sin nakies-esaan da en Cristo 2:6-15
Pamagbaga ta adi tako masangsangaw si baken tet-ewa ay mait-itdo 2:16-23
Din sigod ya din baro ay biyag 3:1–4:6
Din kakdengan di solat 4:7-18
1
Din Panlogian Di Solat
Sak-en si Pablo ay apostol en Cristo Jesus ay maibasar sin layden Diyos. Din gait kos na et din agi tako ay si Timoteo. Naey di solat mi en dakayo ay ipogaw en Diyos ed Colosas ay matalek ay aag-i mi ay naitatapi en Cristo. Sapay koma ta wada en dakayo di seg-ang ya talna ay mapmapo en Diyos ay Ama tako.
Din Inkarkararag Pablo Para Sin Mamati Ed Colosas
Mo ikarkararagan mis dakayo en Diyos ay Aman Jesu Cristo ay Apo tako, kanayon ay man-iyaman kami en sisya, tan nadamag mi din maipanggep sin pammati yo en Cristo Jesus ya din layad yo sin am-in ay ipogaw en Diyos. Et din pammati ya layad yo ay sana et maipoon sin namnamaen yo ay awaten yon to din indodolin Diyos ed langit para en dakayo. Inammoan yo di maipanggep sin nay ay namnamaen yo sin nanngean yo ed idi sin tet-ewa ay kali ay din siged ay damag. Et din nay ay siged ay damag et mandindinamag ed wani sin am-in ay ili isnan daga. Wada abey pantongtongpalana sin kabibiyag di ad-ado ay manmannge ya mamatpati. Et kaman nidi met laeng di napadpadasan yo manlogi sin nanngean yo si maipanggep sin seg-ang Diyos ya din nangammoan yo sin kosto ay kaiso na. Din nangitdos na en dakayo et si Epafras ay esa ay laylayden mi ay gait. Matalek sisya ay panakaawak mi ay nakisilsilbi en Cristo. Sisya abe di nangibaga en dakami si maipanggep sin layad yo en dakami ya sin iib-a yo ay idawdawat di Ispirito Santo.
Isonga manlogi sin nandamagan mis maipanggep en dakayo, adi mi insalsaldeng ay mangikarkararag en dakayo. Kedkedawen mi en Diyos ta din Ispirito na di mangidawat sin am-in ay sirib ya panakaawat en dakayo ta say ammoan yo ay kosto din am-in ay laydena ay amagen yo. 10 Tan mo siya di, mabalin ay onodan yo din kabibiyag ay maikompas sin kinasiged di Apo yan kanayon ay amagen yo din panlaydana. Et sapay koma ta say omad-ado din am-in ay kalasin di siged ay am-amagen yo begew sin pangam-ammoan yo en Diyos.* Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: Et sapay koma ta say omad-ado din am-in ay kalasin di siged ay am-amagen yo ya mataptapian abe din pangam-ammoan yo en Diyos. 11 Sapay koma abe ta din nakaskasdaaw ay panakabalin Diyos di mangipapipigsa sin nemnem yo ta olay mo sino di mapasamak en dakayo, mabalin ay maanosan yo dowan kayo aben maragragsakan. 12 Itoltoloy yo pay ay man-iyaman en Diyos ay Ama tako ay nangidawat en datako si kalebbengan ay makibingay sin insasagana na para sin am-in ay ipogaw na ay naitatapi sin panturayana ay mapat-a. 13 Tan insalakanas datako sin panakabalin Satanas ay manturturay sin kad-an di mabolinget, et intapi nas datako sin panturayan di laydelaydena ay Anak na 14 ay nangsobot en datako ta mawayaan tako, laydena ay kalien, mapakawan din basbasol tako begew sin naitapian tako en sisya.
Din Kinangaton Di Saad Jesus Ya Din Inamag Na
15 Si Cristo di nangipaila mo sinoy ison Diyos ay adi kaila. Nawawadas sisya sin daan kaparsuaan di lobong, et nangatngato mo din am-in ay pinarsuan Diyos. 16 Tan sisya dedan di nangipaparsuaan Diyos sin am-in ay wada ed langit ya isnan daga ay maila ya adi kaila pati din am-in ay papangolo ya tuturay di aanghel ya odom ay adi kaila. Olay mo sino di wada et naparsua begew en sisya ya para en sisya. 17 Sin daan kawadaan di olay sino, nawawadas sisya, et sisya dedan di makaammo sin am-in ay wada ta say maoolnos da. 18 Sisya abe di makaammo en datako am-in ay mamati, isonga sisya di maiarig sin toktok tako yan datako di kamanan awak. Sisya abe di napoan din baro ay biyag tako, tan sisya di damo ay natago kasin ay adi kasin matey, ta say sisya di kangatoan sin am-in. 19 Tan layden Diyos ay wada din am-in ay kinadiyos na sin Anak na. 20 Et ninemnem na ay isag-ena kasin en sisya din am-in ay wada isnan daga ya ed langit babaen sin Anak na ay sana, isonga kinaana din nanasalin en daida en sisya babaen sin dadan Cristo ay inmayos sin nateyana sin krus.
21 Olay dakayo ed idi et addawi kayo pay laeng en Diyos, et kinonkontra yos sisya begew sin lawa ay ninemnemnem ya inam-amag yo. 22 Ngem ed wani, nanbalinen Diyos dakayo ay gagayyem na ay naisag-en en sisya babaen sin nateyan di awak en Cristo ta say nasantoan ya nalinis kayo sin pangiilaana Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …ta say nasantoan ya nalinis kayo mo ipapika nas dakayo sin sangoanana. ya maga polos di maipabasbasol en dakayo. 23 Ngem masapol dedan ay ipapasnek yo ay mamati ay adi kayo mandowadowa ya masangsangaw, ya adi kayo kaaw-awis ay omaddawi sin namnama tako ay ibagbagan din siged ay damag. Tan din siged ay damag ay dindinnge yo et iso na din nandindinamag sin intiro ay lobong, yan siya met laeng din inkaskasabak sin nansilsilbiak en Cristo.
Din Nansilsilbian Pablo Sin Am-in Ay Mamati
24 Olay mo mapalpaligatak begew sin inkaskasabak ay nansigdan yo, naragsakak pay dedan, tan din ligat ko ay nay et say tobtob di ligat ay inanosan Cristo para sin am-in ay mamati ay maiarig ay awak na. 25 Tan dinotokan Diyos sak-en ay mansilbi sin am-in ay mamati, yan intalek na en sak-en din obla ay mangipaammo ay kosto sin kali na ta say pansigdan yo ay Gentil. 26-27 Din nay ay inpaam-ammok et adi naipaam-ammo manlogi ed nabaon sin olay sino ay ipogaw, ngem ninemnem Diyos ay mangipaammo ed wani en datako ay ipogaw na pati dedan dakayo ay Gentil. Et siya na din kagam-is ya nakaskasdaaw ay inpaammon Diyos: mantetee si Cristo en dakayo, et sisya di pannamnamaan yo ay makilak-am kayo sin sigesiged ay biyag sin kad-an Diyos ed langit. 28 Isonga si Cristo di ikaskasaba mi sin am-in ay ipogaw. Osalen mi din am-in ay sirib mi ay mamagbaga ya mangit-itdo sin am-in ay ipogaw ta say mamagay pankolangan di pammati da sin pangiilaan Diyos mo adi et naket-eng da koma sin naitatapian da en Cristo. 29 Ipakat ko din am-in ay kabaelak ta say matongpal dana ay mangos-osal sin napigsa ay panakabalin ay idawdawat Cristo en sak-en.

*1:10 Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: Et sapay koma ta say omad-ado din am-in ay kalasin di siged ay am-amagen yo ya mataptapian abe din pangam-ammoan yo en Diyos.

1:22 Di esa abe ay kaiologan nina sin Griego et: …ta say nasantoan ya nalinis kayo mo ipapika nas dakayo sin sangoanana.