Ezekiel
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Si Ezekiel et esa ay padi ya mamadto ay napilit ay naiey ed Babilonia idi inabak da Nebukadnezzar din siyodad ay Jerusalem sin 597 B.C. Si Jeremias di kadesana ay mamadto.
Din nangon-ona ay padpadto na et maipanggep sin kadadaelan di Jerusalem sin 586 B.C. Idi enggay natongpal di, wada abey inpadto na ay pannamnamaan di iib-a na ay mangipapigsa sin nemnem da.
Wada day inpailan Diyos en Ezekiel ay kaman iitaw, di esa et din tanap ay napnos nango ay tong-a (kapitolo 37). Ad-ado abey inpaamag na en sisya ay mangipaila sin mapasamak sin tapin di agew. Gapo ta padi si Ezekiel, ad-adoy inbaga na ay maipanggep sin Timplo ya din nasantoan ay kabibiyag ay panlaydan Diyos.
Din Linaona
Din nangayagan Diyos en Ezekiel 1:13:27
Din panosaan Diyos ed Juda ya Jerusalem 4:1–24:27
Din panosaan Diyos sin odom ay nasyon 25:1–32:32
Din inkarin Diyos sin ipogaw na 33:1–37:28
Din kaabakan di Gog 38:1–39:29
Din kasin somigedan di Timplo ya ilin di Israelita 40:1–48:35
1
Din Mankoniniing Ay Kinadiyos En Yahweh
(1:1-6,15-22,26-28)
1-3 Sak-en si Ezekiel ay anak Buzi. Esaak ay padi ay naikoyog en da Ari Jehoyakin idi napilit kami ay naiey ed Babilonia. Inmey di lima ay tawen manipod sin napasamak di. Nakiiliak sin iib-ak ay Judio sin benget di ginawang ay Kebar ed Babilonia. Sin pitsa 5 di maikap-at ay bowan sin maikatolonpo ay tawen,* Julyo 31, 593 B.C. sin kalindaryo tako. Kanan di odom en siya na di maikatolonpo ay tawen Ezekiel tan din padin di Judio, ilogi da ay mansilbi mo mantawen das tolonpo. Kanan aben di odom en siya na di maikatolonpo ay tawen nanipod sin nantengan da sin linteg Diyos sin Timplo sin timpon Ari Josias. wadaak sin benget di ginawang ay sana. Idi siya et di, nalokatan ed langit yan waday naipaila en sak-en ay kaman iitaw ay maipanggep en Diyos. Wada abey kalin Diyos ay inpaibaga nan sak-en yan naliknak din panakabalina.
Idi nantangadak, inilak di napigsa ay dagem ay mapmapo sin amyanan. Waday somilsilap ay kimat ay mapmapo sin naposkol ay liboo et masilawan din nanliniked. Sin gawan di apoy, waday mankoniniing ay kaman bronsi. Wada abey opat ay matmatago ay parsua. Kaman ipogaw di kailaan da, ngem sag-oopat di ropa da ya payak da. 10  11  12  13  14 
15 Idi boyboyaek daida, inilak di sag-eesa ay baliling ay tinatakdo da ay maisagsagid sin lota. 16 Siya na di kailaan da ya amag san baliling ay sana: Somilsilap da ay kaman nabanol ay bato yan nan-iiso da amin ay opat. Tonggal esa yan waday kasin baliling sin gawa na ay natken di tinurong da. 17 Olay into ay soli ay sagongen da yan mabalin ay emey da ay adi masapol ay manposwid din baliling. 18 Nakayang ya nakaskasdaaw da san baliling yan waday mata da sin nanliniked. 19-21 Mo mankoti ono somaldeng din matmatago ay parsua, say iyat met laeng abe din baliling ay tinatakdo da. Mo komayang da yan komayang abe din baliling. Mo intoy emeyan din ab-abiik da yan say emeyan da et makiey en daida din baliling, tan din ab-abiik di matmatago ay parsua yan wada met laeng sin baliling.
22 Sin kayang di toktok da yan waday mankoniniing ay kaman din nabanol ay salming ay makwani en kristal. 23  24  25  26 Sin kayang aben di salming, waday kaman tronon di ari ay din amag na yan kaman din nabanol ay bato ay makwani en safiro. Sin kayang di trono yan waday kaman ipogaw di kailaana 27 ay mankoniniing ay kaman naldang ay bronsi sin gawan di apoy et silawana din nanliniked. 28 Din kailaan di silaw na yan kaman din badkong sin pinag-oodan et ipaila na din mankoniniing ay kinadiyos en Yahweh.

*1:1-3 Julyo 31, 593 B.C. sin kalindaryo tako. Kanan di odom en siya na di maikatolonpo ay tawen Ezekiel tan din padin di Judio, ilogi da ay mansilbi mo mantawen das tolonpo. Kanan aben di odom en siya na di maikatolonpo ay tawen nanipod sin nantengan da sin linteg Diyos sin Timplo sin timpon Ari Josias.