Genesis
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din nangisolat sin Genesis et si Moses ay nangipaisolatan met laeng Diyos sin maisned ay opat ay libro. Ad-ado di maistorya isna manlogi sin namarsuaan Diyos sin lobong enggana sin inmeyan di ipogaw Diyos ed Egipto.
Din olog di Genesis et “napoan.” Mabalin ay magodwa din linaona maibasar isnan olog na ay nay. Sin kapitolo 1-11, maistorya di napoan di lobong ya ipogaw. Mabasas na din maipanggep sin damo ay ipogaw ay da Adan en Eva, din damo ay basol, din damo ay namses biyag, da Noe ya din nalbengan di lobong, ya din nankinalasian di kalin di ipogaw.
Sin maisned ay kapitolo 12-50, maistorya din napoan di ipogaw en Diyos ay makwani en Judio ono Israelita. Mabasas na din maipanggep en da Abraham, si Isaac ay anak na, ya din apo na ay si Jacob ay manngadan abe si Israel. Si Jacob ay nay di aman di sinpo ya dowa ay lallalaki ay maibilang ay aap-on di sinpo ya dowa ay tribun di Israelita. Manlogi sin kapitolo 37, madad-at din nakaskasdaaw ay naamag en Jose ay esay anak en Jacob ya din nan-etanan da Jacob ay en nakiili ed Egipto.
Peteg ay nabanol din libro ay nay en datako, tan say pan-adalan tako sin ogali ya panakabalin di tet-ewa ay Diyos, din tinawid tako ay basol, ya din iyat Diyos ay mangay-ayowan si ipogaw ay mamati en sisya ya manosa si mangam-amag si lawa.
Din Linaona
Din namarsuaan Diyos sin lobong ya din damo ay ipogaw 1:1–2:25
Din damo ay basol ya din dosa ay inkeddeng Diyos 3:1-24
Da Cain en Abel ya odom ay polin Adan 4:1–5:32
Da Noe ya din nanlebngan Diyos sin daga 6:1–10:32
Din nankinalasian di kalin di ipogaw 11:1-9
Din listaan di aap-on Abraham 11:10-32
Da Abraham en Isaac ya si Jacob 12:1–35:29
Da Jose ya din aag-i na 37:1–45:28
Din inmeyan da Jacob ed Egipto 46:1–50:26
1
Din Namarsuaan Diyos Sin Am-in Ay Wada
Sin damodamo, pinarsuan Diyos din daga ya am-in din wada ed daya. Asi et din daga ay nay yan baken naolnos dowan iwed abe di maila, tan mabolinget ya nalilim-otan si napigsa ay dalloyon. Ngem wadas di din Ispiriton Diyos* Di dowa abe ay kaiologan nina sin Hebreo et: panakabalin Diyos ono dagem ay napon Diyos. ay mangil-ila.
Idi siya di, inbilin Diyos ay pomat-a, et pinmat-a. Idi inila na ay napat-a, napnek sisya. Pag nan pansianen din napat-a ya din mabolinget. Nginadanana din napat-a si kaagawan ya din mabolinget si labi. Idi nakdeng pay din labi et kasin mapat-a, say damo ay agew.
Asi kanan Diyos, “Mawada di mangodwa sin danom ta maitken din danom ay wada ed kayang sin danom ay wada sin daga.” 7-8 Et natongpal, tan inamag na din nginadananas daya ay maikasinan din danom ed kayang sin danom ed dallem. Din pannemnem di Judio sin timpon di Daan ay Tolag et wada di kanan da en daya ay kad-an di liboo, agew, bowan ya talaw. Wada abey nasisinop ay danom ay kaman baybay sin ngato na ay say kapoan di odan. Ilaen abe sin Genesis 7:11 ya Salmo 104:3 ya 148:4. Idi nakdeng kasin din labi yan kasin mapat-a, say maikadwa ay agew.
Pag ibilin Diyos ay maolnong din danom ay wada sin labaw di daga ta mabonsian din lota, et natongpal. 10 Din lota ay sana, say nginadananas daga, ya din naolnong ay danom, nginadananas baybay. Et napnek sisya sin nangilaanas di.
11 Asi na pag ibilin ay mawada amin ay kalasin di gomabay isnan lota, ay kaman din natnateng ya din kakaiw, din manlames ya din waday bin-i na. 12 Ginmabay da tet-ewa, et napnek si Diyos sin nangilaana. 13 Makdeng pay din labi yan kasin mapat-a, say maikatlo ay agew.
14 Nankali si Diyos kasin yan kanana, “Mawada di silsilaw ed daya ta say maikasin din kaagawan ya labi ya ta mailasin abe di agew ya tawen ya siya abe din deam ya tiyagew 15 ya ta wada abey maninggaw sin daga.” Et natongpal. 16 Nan-amag si Diyos si doway napigsa ay silaw. Din kapigsaan, siya di din agew, et say mansey-ang sin kaagawan, yan din maikadwa pay et din bowan ay say maningtinggaw sin labi. Inamag na abe din tatalaw. 17 In-amag na am-in dana ed daya ta tinggawan da din daga 18 sin kaagawan ya siya abe sin labi ta say maikasin din mapat-a ya din mabolinget. Et napnek sin nangilaana. 19 Makdeng pay din labi yan kasin mapat-a, say maikap-at ay agew.
20 Asi pag kanan Diyos, “Mawada di am-in ay kalasin di matago sin baybay ya din mantaytayaw abe ed daya.” 21 Et say namarsuaan Diyos sin am-in ay kalasin di nigay ya odom ay manbeey sin baybay, pati din dadakke ya kaeegyat, ya am-in abe ay kalasin di titit ed daya. Idi inila na din pinarsua na ay sana, napnek sisya. 22 Binindisyonanas daida ay mangwani, “Man-ganak kayo ta omad-ado kayo sin baybay ya sin daga.” 23 Makdeng pay din labi yan kasin mapat-a, say maikalima ay agew.
24 Pag kanan Diyos en mawada di am-in ay kalasin di parsua isnan lota, din matalaken ya atap ay animal, din mankodkodap ya manbodbodos, et natongpal. 25 Inamag Diyos daida am-in, yan napnek sin nangilaana.
26 Pag nan kanan, “Manparsua takos ipogaw ay kaman si datako ta say daida di makaoway sinan lobong ya din am-in ay parsua ay wadas na.” 27 Et pinarsuan Diyos di ipogaw ay lalaki ya babai, yan kaman sisya met laeng di iso da. 28 Binindisyonanas daida ay mangwani, “Man-ganak kayo ta omad-ado kayo ta mapno nan lobong. Makaoway kayo abe sin nigay ya titit ya amin abe ay parsua sinan labaw di daga. 29 Din lames di kakaiw ya odom ay mais-is-ek et idawat ko en dakayo ta say kanen yo. 30 Din kanen aben di titit ya am-in ay parsua ay mantee sin daga et din am-in ay kalasin di maata ay gomabay.” Et natongpal. 31 Inilan Diyos am-in di pinarsua na yan napnenapnek sisya tan maptemapteng. Makdeng pay din labi yan kasin mapat-a, say maikan-em ay agew.

*1:2 Di dowa abe ay kaiologan nina sin Hebreo et: panakabalin Diyos ono dagem ay napon Diyos.

1:7-8 Din pannemnem di Judio sin timpon di Daan ay Tolag et wada di kanan da en daya ay kad-an di liboo, agew, bowan ya talaw. Wada abey nasisinop ay danom ay kaman baybay sin ngato na ay say kapoan di odan. Ilaen abe sin Genesis 7:11 ya Salmo 104:3 ya 148:4.