Isaias
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Si Isaias et mandindinamag ay mamadton Diyos ay nanbeey ed Jerusalem sin naodi ay partin di maikawao ay siglo B.C. Mabalin ay magodwa din inpadto na ay linaon din libro ay nay:
1) Kapitolo 1-39 et maipanggep sin kinasanton Diyos ya din panakabalina ay mangituray sin intiro ay daga. Gapo sin kinasanto na, kalkaliget na din lawa ay ogalin di ipogaw na ed Juda, namnamed din baken nalinteg ay iyat di oopisyal ay manturay. Isonga inpaipadton Diyos en Isaias ay dosaena din taga-Juda ya odom ay nasyon babaen sin nasyon ay Assyria ya Babilonia mo adi da kasin mansagong en sisya. Inpadton aben Isaias ay omalin to di polin David ay manturay et wadan to di timpon di talna sin intiro ay daga begew en sisya.
2) Kapitolo 40-66 et sakopena di timpo ay enggay naabak di taga-Juda yan naikaan di odom en daida ta manbeey da ed Babilonia. Isonga nadismaya da ya namagay namnama da. Inpadton Isaias ay wayawayaan ton Diyos daida ta somaa da ed Jerusalem. Inpaammo na abe din planon Diyos ay mabindisyonan am-in ay nasyon babaen sin ipogaw na. Ad-adoy madtengan isna ay padto ay maipanggep sin omali ay Messias ay makwani en Baan Diyos. Di maipanggep sin nangikaskasabaana sin siged ay damag et wada sin 61:1-2. Di maipanggep abe sin nanligatana et madtengan sin 52:13–53:12.
Din Linaona
Pamagbaga ya karkari 1-12
Din panosaan Diyos sin nanasyon 13-23
Din pangokoman Diyos sin kaipoipogaw ya tolong na sin ipogaw na 24-27
Odom ay pamagbaga ya karkari 28-35
Ari Hezekias ya din taga-Assyria 36-39
Din kaisalakanan ya kabaroan di Israel 40-48
Din baan Diyos ya din somigedan kasin di Israel 49-57
Din kaisalakanan ya dosa ay eng-enggana 58-66
1
Din Nanyamyaman Diyos Sin Ipogaw Na
(1:1-20)
Naisolat sin libro ay nay din inpaammon Diyos ay mapasamak ed Juda ya Jerusalem. Inpaammo na en Isaias ay anak Amoz sin timpon da Uzzias, Jotam, Ahaz ya Hezekias ay aari ed Juda.
Kanan Isaias: Dengngen yo ay daya ya daga, tan si Diyos nan mankali. Kanana, “Din an-ak ko ay inayowanak ya inpadakdakek et kinontra das sak-en. Din baka et ammo day akin oka en daida. Ammon aben di dangki din pamakpakanan di apo na. Ngem din ipogaw ko ay Israelita et adi da am-ammos sak-en, adi da aben maawatan din pangay-ayowanak en daida.”
Ay apaw kayo! Managbasol ay nasyon, ipogaw ay nadadagsenan sin pag lawa ay am-amagen da, makadadael ay an-ak Diyos, sinigaan ya dinokogan yos Yahweh, ya laslasoyen yos sisya ay nasantoan ay Diyos di Israelita. Apay nga itoltoloy yo ay mangonkontra? Ay layden yo ay matapian din dosa yo? Enggay pag bayang san toktok yo yan baken mayat di likna ya nemnem yo. Pag bayang manipod dapan engganas toktok yo. Magay nasalon-at ay partin di awak yo. Adi nadalosan din sogat yo, adi naagasan ya nabedbedan.
Golpi ay nadadael din ili yo ya napooan din siyodad. Sin sangoanan yo, okaen di mangili din daga yo ya dadaelen da. Say mabay-an anggoy din siyodad ay Zion ay kaman siyodad ay linilikob di kagobat da. Maiarig si abong di manbanbantay si obas ono pipino. Mo adi inpalobos Diyos ay Kangatoan ay Turay ay way at-atik ay makalasat, mamingpingsan koma ay madadael ed Zion ay kaman ed Sodoma ya Gomorra.
10 Dakayo ay papangolo ya man-ili, mais-o din ogali yo sin taga-Sodoma ya Gomorra, isonga dengngen yo din kanan Diyos ay daydayawen tako. 11 Siya na din kanana. “Ay kanan yo en malaydanak sin ad-ado ay datdaton yo? Enggay naomaak sin kakarnero ay idaton yo ay mapooan ya din tabtaban di kamayatan ay animal yo. Adiak malaydan sin dadan di karnero, kalding ya bomaro ay baka. 12 Sinoy nangipalobos en dakayo sin omalian yo sin sangoanak ay mangipakadodogis sin Timplok? 13-14 Isaldeng yo ay mangiali si daton ay magay silbi na, tan enggay naomaak sin insinso yo. Sigaak ay mangil-ila sin katoptopogan yo ay mansilibrar sin Fiestan di Beskan di Bowan, Agew ay Pan-illengan ya odom pay ay silsilibraran yo ya banbanolen yo, tan enggay inpakadodogis din basbasol yo et sinmadotak ay mangil-ila. Maiarig das karga ay tinitilid ko yan enggay nabbayak ay manitilid. 15 Olay mo ingato yo din takkay yo ay mankararag en sak-en et pandokogak dakayo. Adiak patgan din kararag yo, tan namansaan din takkay yo si dada. 16 Owasan yo din basbasol yo ta malinisan kayo. Isaldeng yo ay mangamag si basol sin sangoanak. 17 Adalen yo ay man-amag si siged. Ilaen yo ta say amagen yo din nalinteg. Badangan yo din mapalpaligat ya badangan yo din olila ya nalasang ay manonton si kalintegan da.”
18 Kanan aben Diyos, “Ed wani, omali kayo ta manlinawag tako. Olay mo palalo ay manbalanga din mansa yo begew sin basol yo, ngem linisak dakayo et pakilatek dakayo ay kaman andap ya dotdot di karnero. 19 Mo silalayad kayo ay mantongpal en sak-en, gon-oden yo din kamayatan ay apit sin daga. 20 Ngem mo adi kayon tongpalen sak-en ya komontra kayo, matey kayo babaen si kampilan.” Si Diyos ay mismo di nangibagas na. 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31