8
Din Inbagan Di Babai Sin Asawa Na
(8:6-7)
Sak-en koma anggoy di laylaydem,
magay odom si kaweem.
Din layad et kaman nina,
kaman pese ay napigsa,
tan magay mangabak en sisya
ya magay makapos sin sanikwa na.
Mabidang ay legab di kaiarigana.
Din layad, adi edpen di olay ginawang,
olay layos, adi na mabaelan.
Mo waday mangwani en lakoana
si amin ay gameng na,
owat et malasoy sisya. 10  11  12  13  14