2
Din Kantan Di Babai
(2:8-13)
Madngek din laylaydek ay lalaki.
Doy managtagtag sin dontog ay omali.
Kaman bomaro ay ogsa.
Sin dingding di beey mi, pinmipika
ay mantintining sin tawa.
10 Kananan sak-en, “Bomangon ka.
Napintas ka, laylaydek sik-a.
Omali ka ta mankoyog ta.
11 Enggay nalabas di timpon di teg-in,
nakdeng di pinag-oodan.
12 Enggay ginmabay din sabsabong isnan daga,
et dinomteng di pinagkakanta.
13 Din lames di igos yan enggay naom da,
din manbongbonga ay obas yan mansengseng-ew da.
Napintas ay laylaydek, omali ka,
omali ka ta mankoyog ta.” 14  15  16  17