Kantan Solomon
Maipanggep Sin Libro Ay Nay
Din linaon di libro ay nay et kankanta ay pangibalikasan di lalaki ya babai si man-asilaydan da. Kanan di odom en din kaiarigan din lalaki ya babai et si Diyos ya din ipogaw na ono si Cristo ya din mamati en sisya. Ngem kanan aben di odom en baken pangarig din kankanta ay nay mo adi et maipanggep si napigsa ay layad di esa ay lalaki ya babai.
1
10  11  12  13  14  15  16  17