12
Pamagbaga Sin Ipogaw Ay Napigsa Pay Laeng
(12:1-8)
Ed wani ay napigsa ka, nemnemem si Diyos ay namarsua en sik-a sakbay ay domteng di timpo ay lawlawa ay kanam en enggay magay ganas di biyag. Sin timpo ay doy, komapsot di pangilam sin agew, bowan ya talaw ya adi omaddawi din liboo ay mangipawadas odan. Din takkay mo ay pansalaknib mo sin awak mo et manpayegpeg da gapo si kanakay mo, ya din peweg mo ay napigsa ed wani yan komapoy da. Adi kan to aben makagaga, tan magob-awan ka dowan ka aben magodab. Enggay adi kan to madnge di ngalawngaw sin kalsada, siya abe sin gilingan ya kanta, ngem olay din kantan di titit et balagaen daka. Emegyat kan to ay mandan sin nangato ay lugar ya olay din kalsada et kaman napnos kaeegyat. Maobanan kan to yan maligatan ka ay man-gido ay kaman dodon ay kinmenteg di siki na si teg-in. Enggay makaan abe di ganas mo ay makidaag. Dandani ka sin pan-illengam si eng-enggana et wadan to di manmandan sin kalsada ay manladladingit. Nemnemem ngarud din namarsua en sik-a sakbay ay masokpot din kadina ay palata et mag-as din balitok ay silawan ay naibibitin, ono sakbay ay masokpot din tali sin bobon et magopak din kalamba. Din awak tako et mantaoli sin tapok yan din ab-abiik tako abe, mantaoli en Diyos ay napoana.
“Awan, magay silbi na! Enggay magay silbin di amin ay banag!” kanan din mangit-itdo. 10  11  12 
Kasinopan Di Naibagas Na
(12:13-14)
13 Naey ngarud di kasinopan di am-in ay inbagak: Patgem ya egyatam si Diyos yan tongpalem din bilbilina, tan siya na di lebbeng na ay amagen di am-in ay ipogaw. 14 Tan okomen ton Diyos datako ay maibasar sin am-in ay inam-amag tako, pati din naililimed, din siged ya lawa.